ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etagere

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etagere-, *etagere*
Possible hiragana form: えたげれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etagere[N] หิ้งหลายชั้นที่เปิดโล่งใช้วางของชิ้นเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้น [n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f]
ชั้นวางของ [n.] (chan wāng khøng) EN: shelf ; set of shelves   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; rayonnage [m]
หิ้ง[n.] (hing) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; tablette [f]
หิ้งติดฝา[n. exp.] (hing tit fā) EN: wall shelf   FR: étagère murale [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 'Etagere \['E]`ta`g[`e]re"\, n. [F., fr. ['e]tager to arrange on
   shelves, fr. ['e]tage story, floor. See {Stage}.]
   A piece of furniture having a number of uninclosed shelves or
   stages, one above another, for receiving articles of elegance
   or use. --Fairholt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 etagere
   n 1: a piece of furniture with open shelves for displaying small
      ornaments

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top