Search result for

anna

(112 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anna-, *anna*
Possible hiragana form: あんな
English-Thai: Longdo Dictionary
wanna(vt colloq.) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, S. want to

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Annam[N] ประเทศเวียดนาม
annals[N] จดหมายเหตุ, See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์, Syn. history, historical records, historical chronicles
annals[N] บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annalist[N] ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
Annamese[ADJ] เกี่ยวกับญวนหรือเวียดนาม (ชนชาติ ภาษาและวัฒนธรรม)
Annamese[N] ชาวญวน, Syn. Vietnamese

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anna(แอน' นะ) n. บันทึกหนึ่ง (โดยเฉพาะเหตุการณ์ประจำปี) ของ annals (a record)
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annam(อะแนม') n. ประเทศเวียตนาม, Syn. Anam (Vietnam)
annamese(แอนนะมีส' -มีซ) adj., n. (pl. -mese) เกี่ยวกับญวนหรือเวียตนาม, ชาวญวน (Annamite) ภาษาญวน (of Annam)
annapolis(อะแนพ' โพลิส) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐแมรีแลนด์
annatto(อะแนท' โท, อะนา' โท) n., (pl. -tos) ชื่อต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Bixa Orellana สีย้อมสีเหลืองจากเมล็ดของต้นไม้นี้., Syn. anatto, arnatto
cannabis(แคน'นะบิส) n. กัญชา, See also: cannabic adj. ดู cannabis, Syn. marihauna
cannabism(-บิสซึม) n. การติดกัญชา
hosanna(โฮแซน'นะ) interj. คำอุทานสรรเสริญพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์.

English-Thai: Nontri Dictionary
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
cannabis(n) กัญชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annalsหนังสือรายปี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annalหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annalหนังสือรายปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Annattoสีดำแสด, แอนแนตโต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anna!แอนนา! Miss Mystic Falls (2010)
Anna, I'm sorry. Forgive me.แอนนา ขอโทษนะ๊จ๊ีะ Vantage Point (2008)
Anna!แอนนา! Vantage Point (2008)
Anna!แอนนา! Vantage Point (2008)
Anna!แอนนา! Vantage Point (2008)
Anna!แอนนา! Vantage Point (2008)
Anna!แอนนา! Vantage Point (2008)
Anna!แอนนา! Vantage Point (2008)
- Hello? - Barbara, it's Anna Ramirez.หวัดดี บาบาร่า นี่แอน รามิเรส The Dark Knight (2008)
Feed Annabelle.เลี้ยงแอนนาเบลด้วย Wanted (2008)
Barry! Could you feed Annabelle?Barry อาหาร แมว Annabelle? Wanted (2008)
It's Cindi Annabelle Tucker.แต่เป็น ซินดี้ แอนนาเบล ทัคเกอร์ Loyal and True (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annaAnna married without the knowledge of her parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายเหตุ[N] annals, See also: chronicle, record of events, record, Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์, Example: จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาทำให้เราทราบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้น, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฎิบัติงาน
พงศาวดาร[N] annals, See also: historical record, chronicle, history, Syn. ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่, ตำนาน, Example: เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยาปรากฏในพงศาวดารของพม่าหลายฉบับ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
ประชุมพงศาวดาร[N] annals, See also: historical annals, chronicle, historical record, Example: เขารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากประชุมพงศาวดาร, Thai definition: เอกสารรวบรวมเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
ชาด[N] cinnabar, See also: annatto, rouge, vermilion, Example: คนไทยสมัยโบราณใช้ชาดในการย้อมผ้าให้เป็นสีแดง, Thai definition: วัตถุสีแดงสดชนิดหนึ่ง เป็นผงก็มี เป็นก้อนก็มี ใช้ทำยาไทยหรือประสมกับน้ำมันสำหรับประทับตราหรือทาสิ่งของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวญวน[n. prop.] (Chāo Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite   FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon   
จดหมายเหตุ[n.] (jotmāihēt) EN: chronicle ; annals   
กัญชา[n.] (kanchā) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves   FR: cannabis [m] ; chanvre indien [m]
คล้าน้ำช่อห้อย [n. exp.] (khlā nām chø høi) EN: Water canna   
ข้อความที่บันทึกไว้[n. exp.] (khøkhwām thī bantheuk wai) EN: annals   
นกโกโรโกโส[n. exp.] (nok kōrōkōsō) EN: Coral-billed Ground Cuckoo   FR: Calobate de l'Annam
นกตบยุงป่าโคก[n. exp.] (nok top yung pā khōk) EN: Savanna Nightjar   FR: Engoulevent affin [m] ; Engoulevent de Franklin [m] ; Engoulevent des savanes [m]
ป่าทุ่ง[n.] (pāthung) EN: savanna   FR: savane [f]
ภาษาญวน[n. exp.] (phāsā Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese   FR: vietnamien [m] ; annamite [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNA    AE1 N AH0
ANNAN    AE1 N AH0 N
ANNAS    AE1 N AH0 Z
ANNAL    AE1 N AH0 L
ANNA'S    AE1 N AH0 Z
ANNALS    AE1 N AH0 L Z
ANNABLE    AE1 N AH0 B AH0 L
ANNABEL    AE1 N AH0 B EH2 L
ANNAMESE    AE2 N AH0 M IY1 Z
ANNABELLE    AE1 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anna    (n) (a1 n @)
Annan    (n) (a1 n @ n)
annas    (n) (a1 n @ z)
annals    (n) (a1 n l z)
Annabel    (n) (a1 n @ b e l)
annalist    (n) (a1 n @ l i s t)
annalists    (n) (a1 n @ l i s t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
案内[あんない, annai] (vt) แนะนำ,พาชม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: นำทาง
案内[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance
案内[あんない, annai] Thai: การนำพา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annahme {f}; Abnahme {f} | bedingte Annahme | unbedingte Annahmeacceptance | qualified acceptance | absolute acceptance [Add to Longdo]
Annahme {f}; Vermutung {f}; Voraussetzung {f} | Annahmen {pl} | willkürliche Annahmeassumption | assumptions | arbitrary assumption [Add to Longdo]
Annahme {f}fiction [Add to Longdo]
Annahme {f}; Verabschiedung {f}final passage [Add to Longdo]
Annahmestelle {f}receiving office [Add to Longdo]
Annahmeverweigerung {f}non acceptance [Add to Longdo]
Annahmewert {m}assumed value [Add to Longdo]
annageln | annagelnd | angenageltto nail on | nailing on | nailed on [Add to Longdo]
annageln | annagelnd | angenageltto peg | pegging | pegged [Add to Longdo]
Annakolibri {m} [ornith.]Anna's Hummingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
あんなに[, annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
あんな風に[あんなふうに, annafuuni] (exp) (uk) in that way; like that; that way [Add to Longdo]
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
つまんない[, tsumannai] (adj-i) (sl) dull; boring; (P) [Add to Longdo]
ど真ん中;ど真中;土真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre) [Add to Longdo]
はんなり[, hannari] (adv-to,adv,vs) (ksb [Add to Longdo]
アーバンプランナー[, a-banpuranna-] (n) urban planner [Add to Longdo]
アーモンドスネークヘッド[, a-mondosune-kuheddo] (n) Channa lucius (species of snakehead fish) [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史册[shǐ cè, ㄕˇ ㄘㄜˋ, / ] annals [Add to Longdo]
安娜[Ān nà, ㄢ ㄋㄚˋ, ] Anna (person's name) [Add to Longdo]
编年史[biān nián shǐ, ㄅㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄕˇ, / ] annals; chronicle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
案内書[あんないしょ, annaisho] guide [Add to Longdo]
番号案内[ばんごうあんない, bangouannai] directory assistance [Add to Longdo]
分散名前解析[ぶんさんなまえかいせき, bunsannamaekaiseki] distributed name resolution [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[そけっとさんななまる, sokettosannanamaru] Socket 370 [Add to Longdo]
カンナ[かんな, kanna] Canna [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仮定[かてい, katei] Annahme, Hypothese, Voraussetzung [Add to Longdo]
取捨[しゅしゃ, shusha] Annahme_oder_Verwerfung, -Wahl [Add to Longdo]
受け付け[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
受付[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
受理[じゅり, juri] Annahme [Add to Longdo]
採択[さいたく, saitaku] Annahme, Aufnahme [Add to Longdo]
採用[さいよう, saiyou] Annahme, Anstellung [Add to Longdo]
案内[あんない, annai] Auskunft, Fuehrung [Add to Longdo]
案内所[あんないじょ, annaijo] Auskunft, Information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anna \An"na\, n. [Hindi [=a]n[=a].]
   An East Indian money of account, the sixteenth of a rupee, or
   about 2? cents.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anna
   n 1: a former copper coin of Pakistan and India

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Anna [ɑna]
   Ann
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top