ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anna

AE1 N AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anna-, *anna*
Possible hiragana form: あんな
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
wanna(vt, colloq) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, Syn. want to

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Annam(n) ประเทศเวียดนาม
annals(n) จดหมายเหตุ, See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์, Syn. history, historical records, historical chronicles
annals(n) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
Annamese(adj) เกี่ยวกับญวนหรือเวียดนาม (ชนชาติ ภาษาและวัฒนธรรม)
Annamese(n) ชาวญวน, Syn. Vietnamese

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anna(แอน' นะ) n. บันทึกหนึ่ง (โดยเฉพาะเหตุการณ์ประจำปี) ของ annals (a record)
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annam(อะแนม') n. ประเทศเวียตนาม, Syn. Anam Vietnam
annamese(แอนนะมีส' -มีซ) adj., n. (pl. -mese) เกี่ยวกับญวนหรือเวียตนาม, ชาวญวน (Annamite) ภาษาญวน (of Annam)
annapolis(อะแนพ' โพลิส) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐแมรีแลนด์
annatto(อะแนท' โท, อะนา' โท) n., (pl. -tos) ชื่อต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Bixa Orellana สีย้อมสีเหลืองจากเมล็ดของต้นไม้นี้., Syn. anatto, arnatto
cannabis(แคน'นะบิส) n. กัญชา, See also: cannabic adj. ดู cannabis, Syn. marihauna
cannabism(-บิสซึม) n. การติดกัญชา
hosanna(โฮแซน'นะ) interj. คำอุทานสรรเสริญพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์.

English-Thai: Nontri Dictionary
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี, หนังสือประจำปี
cannabis(n) กัญชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annalsหนังสือรายปี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annalหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annalหนังสือรายปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Annattoสีดำแสด, แอนแนตโต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've been consulting Anna all through the show.รออะไรอยู่ เดินเข้าไปสิ The Thing (1982)
Anna to dance.Anna to dance. Anna and the King (1999)
Your Majesty, I am Anna Leonowens.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หม่อมฉันคือ แอนนา เลียวโนเวนส์. Anna and the King (1999)
Your Majesty, Mem Anna Leonowens and son Louis.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม, แหม่ม แอนนา เลียวโนเวนส์ และ หลุยส์ ลูกชายของนางพะยะค่ะ Anna and the King (1999)
This is a necessary and practical gift I give to you and you must never forget to honor your renowned teacher Mem Anna Leonowens.นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และเป็นของขวัญสำคัญพ่อจะมอบให้แก่ลูก และลูกอย่าได้ลืมที่จะเคารพและให้เกียรติต่อ พระครูของลูก แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ Anna and the King (1999)
Mem Anna not fully to blame, Father.Mem Anna not fully to blame, Father. Anna and the King (1999)
Anna had shined such a light on Siam.Anna had shined such a light on Siam. Anna and the King (1999)
I wonder if you might excuse us for just a couple of minutes, Anna Mae ?ขออภัยเราสักเดี๋ยวนะ แอนนา เมย์ The Legend of Bagger Vance (2000)
Reynald... Anna minulle sota.เรโนลด์, ขอสงครามให้ข้า. Kingdom of Heaven (2005)
When you get this message, have Anna give me a call.ถ้าฟังข้อความนี้แล้ว บอกแอนนาให้โทรหาผมที White Noise (2005)
Anna Rivers' latest novel The Eternal Wait is scheduled for release this fall and her husband, architect Jonathan Rivers, is said to be taking time out to accompany her on her promotional tour.แอนนา ริเวอร์ส กับนิยายล่าสุด "การรอชัวกัลปาวสาน" จะวางแผงช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ ส่วนสามีสถาปนิกของเธอ โจนาธาน ริเวอร์ส อยู่ในช่วงลาพัก เพื่อร่วมทัวร์โปรโมทนิยายของเธอ White Noise (2005)
It's 10 days now since international author Anna Rivers' car was found...เป็นเวลาสิบวันแล้วตั้งแต่ที่ พบรถของแอนนา ริเวอร์ส White Noise (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annaAnna married without the knowledge of her parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายเหตุ(n) annals, See also: chronicle, record of events, record, Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์, Example: จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาทำให้เราทราบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้น, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฎิบัติงาน
พงศาวดาร(n) annals, See also: historical record, chronicle, history, Syn. ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่, ตำนาน, Example: เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยาปรากฏในพงศาวดารของพม่าหลายฉบับ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
ประชุมพงศาวดาร(n) annals, See also: historical annals, chronicle, historical record, Example: เขารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากประชุมพงศาวดาร, Thai Definition: เอกสารรวบรวมเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
ชาด(n) cinnabar, See also: annatto, rouge, vermilion, Example: คนไทยสมัยโบราณใช้ชาดในการย้อมผ้าให้เป็นสีแดง, Thai Definition: วัตถุสีแดงสดชนิดหนึ่ง เป็นผงก็มี เป็นก้อนก็มี ใช้ทำยาไทยหรือประสมกับน้ำมันสำหรับประทับตราหรือทาสิ่งของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวญวน[Chāo Yūan] (n, prop) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite  FR: Vietnamien [ m ] ; Annamite [ m, f ]
ชาด[chāt] (n) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon
จดหมายเหตุ[jotmāihēt] (n) EN: chronicle ; annals
กัญชา[kanchā] (n) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves  FR: cannabis [ m ] ; chanvre indien [ m ]
คล้าน้ำช่อห้อย[khlā nām chø høi] (n, exp) EN: Water canna
ข้อความที่บันทึกไว้[khøkhwām thī bantheuk wai] (n, exp) EN: annals
นกโกโรโกโส[nok kōrōkōsō] (n, exp) EN: Coral-billed Ground Cuckoo  FR: Calobate de l'Annam
นกตบยุงป่าโคก[nok top yung pā khōk] (n, exp) EN: Savanna Nightjar  FR: Engoulevent affin [ m ] ; Engoulevent de Franklin [ m ] ; Engoulevent des savanes [ m ]
ป่าทุ่ง[pāthung] (n) EN: savanna  FR: savane [ f ]
ภาษาญวน[phāsā Yūan] (n, exp) EN: Vietnamese ; Annamese  FR: vietnamien [ m ] ; annamite [ m ] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANNA AE1 N AH0
ANNAL AE1 N AH0 L
ANNAN AE1 N AH0 N
ANNAS AE1 N AH0 Z
ANNAUD AH0 N OW1 D
ANNA'S AE1 N AH0 Z
ANNALS AE1 N AH0 L Z
ANNABEL AE1 N AH0 B EH2 L
ANNABLE AE1 N AH0 B AH0 L
ANNAMESE AE2 N AH0 M IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anna (n) ˈænə (a1 n @)
Annan (n) ˈænən (a1 n @ n)
annas (n) ˈænəz (a1 n @ z)
annals (n) ˈænlz (a1 n l z)
Annabel (n) ˈænəbɛl (a1 n @ b e l)
annalist (n) ˈænəlɪst (a1 n @ l i s t)
annalists (n) ˈænəlɪsts (a1 n @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安娜[Ān nà, ㄢ ㄋㄚˋ,  ] Anna (person's name) #21,122 [Add to Longdo]
史册[shǐ cè, ㄕˇ ㄘㄜˋ,   /  ] annals #26,994 [Add to Longdo]
编年史[biān nián shǐ, ㄅㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄕˇ,    /   ] annals; chronicle #69,840 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
案内[あんない, annai] (vt) แนะนำ, พาชม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] TH: นำทาง
案内[あんない, annai] TH: การแนะนำ  EN: guidance
案内[あんない, annai] TH: การนำพา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annahme { f }; Abnahme { f } | bedingte Annahme | unbedingte Annahmeacceptance | qualified acceptance | absolute acceptance [Add to Longdo]
Annahme { f }; Vermutung { f }; Voraussetzung { f } | Annahmen { pl } | willkürliche Annahmeassumption | assumptions | arbitrary assumption [Add to Longdo]
Annahme { f }fiction [Add to Longdo]
Annahme { f }; Verabschiedung { f }final passage [Add to Longdo]
Annahmestelle { f }receiving office [Add to Longdo]
Annahmeverweigerung { f }non acceptance [Add to Longdo]
Annahmewert { m }assumed value [Add to Longdo]
annageln | annagelnd | angenageltto nail on | nailing on | nailed on [Add to Longdo]
annageln | annagelnd | angenageltto peg | pegging | pegged [Add to Longdo]
Annakolibri { m } [ ornith. ]Anna's Hummingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) #106 [Add to Longdo]
[き, ki] (n, n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters #1,249 [Add to Longdo]
麻(P);苧[あさ(麻)(P);お(ok), asa ( asa )(P); o (ok)] (n) (1) cannabis (Cannabis sativa); hemp (plant); (2) hemp (fiber); linen; flax; jute; (P) #3,352 [Add to Longdo]
戦史[せんし, senshi] (n) military history or annals #4,302 [Add to Longdo]
単なる[たんなる, tannaru] (adj-pn) mere; simple; sheer; (P) #4,473 [Add to Longdo]
山内[さんない, sannai] (n, adj-no) in the mountains; within the grounds of a temple #4,524 [Add to Longdo]
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P) #5,466 [Add to Longdo]
管内[かんない, kannai] (n, adj-no) within the jurisdiction of; (P) #7,000 [Add to Longdo]
三男[さんなん, sannan] (n) three men; third son; (P) #7,056 [Add to Longdo]
三国志[さんごくし, sangokushi] (n) Annals of the Three Kingdoms #7,245 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
案内書[あんないしょ, annaisho] guide [Add to Longdo]
番号案内[ばんごうあんない, bangouannai] directory assistance [Add to Longdo]
分散名前解析[ぶんさんなまえかいせき, bunsannamaekaiseki] distributed name resolution [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[そけっとさんななまる, sokettosannanamaru] Socket 370 [Add to Longdo]
カンナ[かんな, kanna] Canna [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仮定[かてい, katei] Annahme, Hypothese, Voraussetzung [Add to Longdo]
取捨[しゅしゃ, shusha] Annahme_oder_Verwerfung, -Wahl [Add to Longdo]
受け付け[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
受付[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
受理[じゅり, juri] Annahme [Add to Longdo]
採択[さいたく, saitaku] Annahme, Aufnahme [Add to Longdo]
採用[さいよう, saiyou] Annahme, Anstellung [Add to Longdo]
案内[あんない, annai] Auskunft, Fuehrung [Add to Longdo]
案内所[あんないじょ, annaijo] Auskunft, Information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anna \An"na\, n. [Hindi [=a]n[=a].]
   An East Indian money of account, the sixteenth of a rupee, or
   about 2? cents.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anna
   n 1: a former copper coin of Pakistan and India

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Anna /ɑna/
  1. Ann
  2. Ann

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top