Search result for

-vagrant-

(29 entries)
(2.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vagrant, *vagrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vagrant[N] คนจรจัด, See also: คนพเนจร, คนเร่ร่อน, Syn. bum, drifter, tramp, vagabond, Ant. gentleman, toiler, workman
vagrant[ADJ] จรจัด, See also: เร่ร่อน, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, Syn. vagabond, homeless, stray

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vagrant(เว'เกรินทฺ) n. ผู้พเนจร,ผู้เร่ร่อน,คนจรจัด. adj. พเนจร,เร่ร่อน,ระเหเร่ร่อน,จรจัด., See also: vagrantly adv., Syn. vagabond,tramp,drifter,aimless,unsettled

English-Thai: Nontri Dictionary
vagrant(adj) พเนจร,ระเหเร่ร่อน
vagrant(n) คนจรจัด,คนร่อนเร่,คนพเนจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vagrant๑. พเนจร๒. ผู้พเนจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagrantคนจรจัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagrantคนจรจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vagrantคนจรจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sneaking back into the Buy More like some... vagrant Serpico.ลับๆล่อๆจะเข้าบายมอร์ เหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ พวกเร่ร่อน Chuck Versus the Pink Slip (2010)
I have a condo on the Upper East Side, a chateau in Bordeaux, a chalet in Gstaad, and yet, on the word of some vagrant, you believe that I paid to squat in an abandoned building?ผมมีคอนโดในอัฟเปอร์ อิสไซด์ คฤหาสน์ในบอร์คโดว์ กระท่อมบนเขาในเมืองกัสตาร์ด The Blue Butterfly (2012)
The local P.D. said that vandals and vagrants have been breaking in.อ้อ,ใช่,ตำรวจท้องที่แจ้งว่า คนจรจัดและพวกชอบทำลายทรัพสิน เคยงัดแงะเข้าไป Heathridge Manor (2012)
It's just that you don't wanna be messing with the vagrants, miss.ก็แค่คุณไม่อยากจะยุ่งกับคนเร่ร่อนหรอก Silent Hill: Revelation (2012)
A long time ago, on the coldest of winter nights, a vagrant came knocking at the door of our shop.เมื่อนานมาแล้ว ในคืนที่หนาวที่สุดในฤดูหนาว, มีคนจรจัดมาเคาะประตูที่ร้านเรา. The Cobbler (2014)
In the morning, the vagrant...Modified from Truevision Salsa Santana - November 6, 2016 The Cobbler (2014)
Some vagrant with dark hair.เด็กสาวจรจัด ผมสีดำ Pola X (1999)
I sent you overseas so I can live comfortably someday, instead, you came back as a vagrant.ผมอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาหา ขอผมอยู่สบายๆซักวันไม่ได้เหรอครับ แต่เธอกลับมาแบบ เธอมันพวก พเนจร Dasepo Naughty Girls (2006)
- A vagrant?พเนจร? Dasepo Naughty Girls (2006)
Here we go boss,one of the blues hauled in a vagrant a couple hours ago.หัวหน้าเราได้ เป้สีน้ำเงิน จากพวกจรจัดประมาณ2ชม.ที่แล้ว Scan (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนจรจัด[N] vagrant, See also: vagabond, Syn. คนพเนจร, คนเร่ร่อน, Example: กรมประชาสงเคราะห์พยายามหาสถานที่ให้คนจรจัดทั้งหลายได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งไม่ต้องร่อนเร่อีกต่อไป, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
จรจัด[ADJ] vagrant, See also: unsettled, aimless, homeless, Example: แมวที่อาจารย์เลี้ยงไว้มีอยู่หลายตัวเป็นแมวจรจัด, Thai definition: ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
VAGRANT    V EY1 G R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vagrant    (n) (v ei1 g r @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landstreicher {m}; Landstreicherin {f}; Stadtstreicher {m}; Stadtstreicherin {f} | Landstreicher {pl}; Stadtstreicher {pl}vagrant | vagrants [Add to Longdo]
Vagabundenleben {n}vagrant life [Add to Longdo]
Wanderleben {n}vagrant life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vagrant \Va"grant\, a. [Probably fr. OF. waucrant, wacrant, p.
   p. of waucrer, wacrer, walcrer, to wander (probably of
   Teutonic origin), but influenced by F. vagant, p. pr. of
   vaguer to stray, L. vagari. Cf. {Vagary}.]
   [1913 Webster]
   1. Moving without certain direction; wandering; erratic;
    unsettled.
    [1913 Webster]
 
       That beauteous Emma vagrant courses took. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       While leading this vagrant and miserable life,
       Johnson fell in love.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Wandering from place to place without any settled
    habitation; as, a vagrant beggar.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vagrant \Va"grant\, n.
   One who strolls from place to place; one who has no settled
   habitation; an idle wanderer; a sturdy beggar; an
   incorrigible rogue; a vagabond.
   [1913 Webster]
 
      Vagrants and outlaws shall offend thy view. --Prior.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vagrant
   adj 1: continually changing especially as from one abode or
       occupation to another; "a drifting double-dealer"; "the
       floating population"; "vagrant hippies of the sixties"
       [syn: {aimless}, {drifting}, {floating}, {vagabond},
       {vagrant}]
   n 1: a wanderer who has no established residence or visible
      means of support [syn: {vagrant}, {drifter}, {floater},
      {vagabond}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top