ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -氓-, *氓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[氓, máng, ㄇㄤˊ] people, subjects, vassals
Radical: Decomposition: 亡 (wáng ㄨㄤˊ)  民 (mín ㄇㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] citizens,  Rank: 3,060

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú máng, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ, ] rogue; hoodlum; gangster; immoral behavior, #7,031 [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] vagrant; ruffian, #51,210 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] people, #51,210 [Add to Longdo]
[liú máng zuì, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ㄗㄨㄟˋ, ] the crime of hooliganism, #84,219 [Add to Longdo]
[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, ] fool; stupid person [Add to Longdo]
无产者[liú máng wú chǎn zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] lumpenproletariat (in marxist theory) [Add to Longdo]
集团[liú máng jí tuán, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] gang of hoodlums [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, tomorrow you put on your nicest derby and you go and call on your customers... and tell 'em you've separated from your wife... because of her connection with those two terrible wretches.[CN] 明天你穿上最好的衣服给客户打电话 告诉他们你和妻子分开了 因为她和那两个流无赖有染 Design for Living (1933)
Little rascals, I finally caught you![CN] 你这小流 总算逮住你了 The Blue Angel (1930)
Mister, are you a gangster? -Yes.[CN] 你是不是流 Episode #1.2 (2004)
That type of hood may not be so amusing if he gets serious.[CN] 很好笑, 不是吗? 那种小流如果真的认真起来 就不那么好笑了 Bordertown (1935)
No sleeper jumps and none of the small town johns hanging around at nights.[CN] 沒有深夜舞場,也沒有在夜裡到處亂晃的小流 Applause (1929)
A good husband you are, letting Gus send your wife to shake for a mob Bronx gorillas.[CN] 多麼稱職的丈夫啊 讓Gus把你的妻子送去布朗克斯跟一群流打交道 Applause (1929)
I'll get the cops, you old crook! You crook![CN] 我去叫警察 你个老流 The Blue Angel (1930)
Max, I don't care to discuss them at all... but if you ever feel it's necessary to mention them... don't call them hooligans![CN] 麦克斯 我不想说他们 如果你觉得有必要提起 也别叫他们流 Design for Living (1933)
- Hello, you old vampire, you! - You hooligan![CN] 一你个老坏蛋 一流 Design for Living (1933)
They never fooled me for a minute. Hooligans.[CN] 他们休想糊弄我 两个流 Design for Living (1933)
You miserable villain![CN] 臭流 滚出去 The Blue Angel (1930)
Hoodlums.[CN] 一个流 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top