หรือคุณหมายถึง aimleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aimless

EY1 M L AH0 S   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aimless-, *aimless*, aimles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aimless[ADJ] ไม่มีจุดหมาย, See also: เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, Syn. purposeless, pointless
aimlessly[ADV] อย่างไม่มีจุดหมาย, See also: อย่างไม่มีเป้าหมาย, อย่างเลื่อนลอย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aimlessไร้จุดหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is no aimless audition. The winner gets a shot at Carson.คนชนะได้ออกรายการคาร์สันเชียวนะ Punchline (1988)
I've heard her called a quitter for leaving an aimless wanderer.มีคนว่าเธอเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ... เป็นคนร่อนเร่ไร้จุดหมาย Mona Lisa Smile (2003)
But not all who wander are aimless.แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ร่อนเร่จะไร้จุดหมาย Mona Lisa Smile (2003)
If you stand aimlessly at a phone booth on a rainy day and meet a man whose face is covered by a violet umbrella,ถ้าคุณยืนอยู่คนเดียว ที่ตู้โทรศัพท์ในวันที่ฝนตกหนัก แล้วพบผู้ชายที่ปกปิดใบหน้า ด้วยร่มสีม่วง, Oldboy (2003)
He's just throwing punches aimlessly.เขาได้แค่เพียงปล่อยหมัดอย่างไร้จุดหมาย Super Rookie (2005)
No, I want to pay for my half of our aimless wanderings.ไม่ ผมมีเหลือเฟือ ,ไม่ฉันอยากจ่ายส่วนของฉันในการท่องเที่ยวทั่วโลก Casino Royale (2006)
You are completely aimless, and we're gonna give you some purpose make a soldier out of you, all right?นายไม่มีที่ให้ลงเอาซะเลย และ เราจะให้งานนายบางอย่าง ที่ไม่ต้องเป็นทหาร ดีไหม The Water Horse (2007)
The creatures were extremely malnourished, they were very unhealthy, they seemed to be aimless.สิ่งมีชีวิตนั่น หน้าตามันน่าเกลียดมากๆ สภาพพวกมันดูแย่มาก ดูเหมือนไม่มีจุดหมาย District 9 (2009)
Swimming around aimlessly.ว่ายอย่างไม่มีจุดหมาย I Haven't Told You Everything (2010)
It's subatomic particles in endless, aimless collision.กฏธรรมชาติที่หมุนเวียนอย่างไม่สิ้นสุด ความขัดแย้งไร้ที่สิ้นสุด Fly (2010)
And at the exact same time, the ship came to a dead stop, and now we're floating aimlessly in empty space.และเป็นเวลาเดียวกันกับ ที่ยานมาหยุดอยู่ตรงนี้ และตอนนี้เราลอยอยู่อย่างไม่มีจุดหมาย Trial and Error (2010)
Why is he buying suffering with it, and wandering aimlessly?เขาทำงานหนัก ไปเพื่ออะไรกันนี่ ? Episode #1.13 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimlessHe drifted aimlessly through life.
aimlessI walked about aimlessly on the street.
aimlessI walked aimlessly about the street.
aimlessMany young Japanese people are drifting aimlessly in life.
aimlessWander about aimlessly.
aimlessWe wandered aimlessly around the shopping district.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๋เต๋[ADV] aimlessly, See also: without proposes, Syn. เรื่อยเปื่อย, Example: เขาเดินโต๋เต๋ๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
ไม่มีจุดหมาย[ADV] adrift, See also: aimlessly, driftingly, afloat, Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, Ant. มีจุดหมาย, Example: พวกเราเดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมาย, Thai definition: โดยไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
กระเซอะกระเซิง[ADV] aimlessly, See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly, Syn. ระเหระหน, เร่ร่อน, Example: กลุ่มผู้ก่อจราจลหนีตำรวจกระเซอะกระเซิง, Thai definition: อาการที่ไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย
คว้าง[ADV] aimlessly, See also: randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้างเคว้ง, Example: เรือลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำ, Thai definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว เช่น ลอยคว้าง หมุนคว้าง
คว้างเคว้ง[ADV] adrift, See also: aimlessly, randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้าง, Example: ลมอุ่นพัดกลีบดอกปลิวคว้างเคว้งไปในอากาศ, Thai definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
ไม่มีจุดหมาย[adj.] (mai mī jutmāi) EN: adrift ; aimlessly ; driftingly ; afloat   
ปล่อยใจ[v.] (plǿijai) EN: think aimlessly ; be lost in reverie   
ไร้จุดหมาย[adj.] (rai jutmāi) EN: aimless   FR: sans but

CMU English Pronouncing Dictionary
AIMLESS    EY1 M L AH0 S
AIMLESSLY    EY1 M L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aimless    (j) ˈɛɪmləs (ei1 m l @ s)
aimlessly    (a) ˈɛɪmləsliː (ei1 m l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly [Add to Longdo]
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
ふらり[, furari] (adv) aimlessly [Add to Longdo]
ぶらっと[, buratto] (adv) (1) (See ぶらぶら・1) limply; (2) idly; (3) aimlessly [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
闇夜に鉄砲[やみよにてっぽう, yamiyoniteppou] (n) (obsc) aimless attempt; shot in the dark [Add to Longdo]
闇夜の鉄砲[やみよのてっぽう, yamiyonoteppou] (n) (obsc) aimless attempt; shot in the dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aimless \Aim"less\, a.
   Without aim or purpose; as, an aimless life. --
   {Aim"less*ly}, adv. -- {Aim"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aimless
   adj 1: aimlessly drifting [syn: {adrift(p)}, {afloat(p)},
       {aimless}, {directionless}, {planless}, {rudderless},
       {undirected}]
   2: continually changing especially as from one abode or
     occupation to another; "a drifting double-dealer"; "the
     floating population"; "vagrant hippies of the sixties" [syn:
     {aimless}, {drifting}, {floating}, {vagabond}, {vagrant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top