ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-slot-

S L AA1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: slot, *slot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slot(n) ช่องเปิดที่แคบยาว (สำหรับใส่เหรียญ, จดหมาย), See also: ช่องเจาะเป็นรูแคบและยาว, Syn. hole, gap, opening, rift
slot(n) เวลาและสถานที่ซึ่งกำหนดในตาราง
slot(n) ตำแหน่งงาน
slot(vi) กำหนดเวลาในตาราง
slot(vt) กำหนดในตาราง
slot(vt) หยอดลงในช่อง, See also: ใส่ลงในช่อง
slot(vt) เจาะรู, See also: เจาะหรือทำช่องที่แคบยาว, Syn. chamfer, flute

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slotช่องเสียบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
slotช่องเสียบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slot diffuser; linear diffuserช่องจ่ายลมแนวยาว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
slot lap jointรอยต่อเกยรอบช่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slotสล็อต, ช่องเสียบที่แผ่นวงจร สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through one of them slots must be the Sea of Green.จะต้องคือทะเลสีเขียว Yellow Submarine (1968)
Remember when you were desperate... to make that last slot on the '68 Grenoble team, and you pleaded with me to talk to Kurt?ที่จะได้ร่วมทีมปี 68 ได้มั้ย นายขอร้องให้ฉันพูดกับเคิร์ท Cool Runnings (1993)
I want to check the slot for the work car.ฉันอยากเช็ครถที่จะใช้งานหน่อย Heat (1995)
There's a Camaro at this address, Level D, Slot 18.มีรถคาเมโร่อยู่ที่ชั้นดี ช่อง 18 Heat (1995)
They keep five slots open for women, one unofficially for a Wellesley girl.พวกเขาเปิดรับผู้หญิง 5 คน สำหรับนักเรียนเวลส์ลี่ย์ 1 คน Mona Lisa Smile (2003)
Check their slots in the back.-ไปดูห้องพักข้างหลัง -ระวังด้วย The Chronicles of Riddick (2004)
I am not... a slot machine.ฉันไม่ใช่ เครื่อง สล็อตแมชชีนนะ Eating Out (2004)
- No. - Slot in behind him there.ลงไปยืนหลังหมอนั่น Goal! The Dream Begins (2005)
I want you to slot in behind the two strikers.- เจมี่ นายเล่นหน้าต่ำ หลังกองหน้า 2 คน Goal! The Dream Begins (2005)
And, well, a slot just came up, So I gave him a call.และ โป๊ะเช๊ะ ฉันเลยโทรหาเขา Resistance Is Futile (2007)
Monsieur, I have the information. If someone cancels, I'll slot you in.คุณครับ ผมมีข้อมูลแล้ว ถ้ามีคนยกเลิก ผมจะใส่คุณเข้าไปแทน Ratatouille (2007)
We're in the biz to bring the bewonderment of live theater to these people, so they will stay for the loosest slots on The Strip.เราอยู่ใน Biz เพื่อนำมา bewonderment ของโรงละครอยู่ เพื่อให้คนเหล่านี้ ดังนั้นพวกเขาจะอยู่ สำหรับช่อง loosest บนราง Balls of Fury (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slotI was hitting the slots, and before I knew it, it's this time already.
slotPlease give us a 20-30 min. time slot for our presentation.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SLOT S L AA1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slot (v) slˈɒt (s l o1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nut und Federslot and key [Add to Longdo]
Nutkeil { m }slot wedge [Add to Longdo]
Schlitz { m } | Schlitze { pl }slot | slots [Add to Longdo]
Schlitzleser { m } [ techn. ]slot reader [Add to Longdo]
Slot { m }; Öffnung zwischen Groß- und Focksegel [ naut. ]slot [Add to Longdo]
Spielautomat { m }slot machine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スロット[すろっと, surotto] slot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slot \Slot\, v. t. [See {Slot} a bar.]
   To shut with violence; to slam; as, to slot a door. [Obs. or
   Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slot \Slot\, n. [Cf. Icel. sl??, and E. sleuth.]
   The track of a deer; hence, a track of any kind. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      As a bloodhound follows the slot of a hurt deer. --Sir
                          W. Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slot \Slot\, n. [LG. & D. slot a lock, from a verb meaning to
   close., to shut, D. sluiten; akin to G. schliessen, OHG.
   sliozan, OFries. sl?ta, and probably to L. claudere. Cf.
   {Close}, {Sluice}.]
   1. A broad, flat, wooden bar; a slat or sloat.
    [1913 Webster]
 
   2. A bolt or bar for fastening a door. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. A narrow depression, perforation, or aperture; esp., one
    for the reception of a piece fitting or sliding in it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slot
   n 1: a position in a grammatical linguistic construction in
      which a variety of alternative units are interchangeable;
      "he developed a version of slot grammar"
   2: a small slit (as for inserting a coin or depositing mail);
     "he put a quarter in the slot"
   3: a time assigned on a schedule or agenda; "the TV program has
     a new time slot"; "an aircraft landing slot" [syn: {time
     slot}, {slot}]
   4: a position in a hierarchy or organization; "Bob Dylan
     occupied the top slot for several weeks"; "she beat some
     tough competition for the number one slot"
   5: the trail of an animal (especially a deer); "he followed the
     deer's slot over the soft turf to the edge of the trees"
   6: (computer) a socket in a microcomputer that will accept a
     plug-in circuit board; "the PC had three slots for additional
     memory" [syn: {slot}, {expansion slot}]
   7: a slot machine that is used for gambling; "they spend hours
     and hours just playing the slots" [syn: {slot}, {one-armed
     bandit}]
   v 1: assign a time slot; "slot a television program"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 slot /slɔt/
  1. clasp; hook
  2. end; terminate
  3. end; ending
  4. castle
  5. lock

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 slot
  castle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top