Search result for

slot

(94 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slot-, *slot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slot[N] ช่องเปิดที่แคบยาว (สำหรับใส่เหรียญ, จดหมาย), See also: ช่องเจาะเป็นรูแคบและยาว, Syn. hole, gap, opening, rift
slot[N] เวลาและสถานที่ซึ่งกำหนดในตาราง
slot[N] ตำแหน่งงาน
slot[VI] กำหนดเวลาในตาราง
slot[VT] กำหนดในตาราง
slot[VT] หยอดลงในช่อง, See also: ใส่ลงในช่อง
slot[VT] เจาะรู, See also: เจาะหรือทำช่องที่แคบยาว, Syn. chamfer, flute
sloth[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูล Bradypus Choloepus
sloth[N] ความขี้เกียจ, See also: ความเกียจคร้าน, ความเฉื่อยชา, Syn. idlenes, laziness, slouch, Ant. diligence, energy
slot in[PHRV] เก็บเข้าที่, See also: ใส่เข้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slot(สลอท) n. ช่องใส่สตางค์,ช่องใส่จดหมาย,ช่องที่แคบและยาว,ช่องปีก,ช่องแคบ,ตำแหน่ง vi. ทำให้มีช่องดังกล่าว, Syn. aperture,slit
slot machinen. เครื่องจักรการพนันเป็นกล่องเหล็กใช้หยอดเหรียญ,เครื่องขายของอัตโนมัติโดยการหยอดเหรียญ
sloth(สลอธ) n. ความขี้เกียจ,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา,สัตว์เฉื่อยชา มีขนยาวและมีอุ้งเท้ายาวเหมือนตะขอสำหรับจับกิ่งไม้,ฝูงหมี, Syn. indolence,laziness,lethargy
slothbearn. หมีจมูกยาวขนหยาบจพวกMelursusur sinus พบในอินเดียและแหลมอินโดจีน
slothful(สลอธ'ฟูล) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา., See also: slothfully adv. slothfulness n., Syn. leisurely,lazy

English-Thai: Nontri Dictionary
slot(n) ช่องใส่สตางค์,ช่องเล็กๆ,ช่องแคบ,รอยเท้าสัตว์
sloth(n) ความเชื่องช้า,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
slothful(adj) เชื่องช้า,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slotช่องเสียบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
slotช่องเสียบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slot diffuser; linear diffuserช่องจ่ายลมแนวยาว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
slot lap jointรอยต่อเกยรอบช่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slotสล็อต, ช่องเสียบที่แผ่นวงจร สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's how Chunk won over Sloth in The Goon/es.ก็ที่ชั้งค์ชนะสล๊อทในเดอะกูนี่ส์ไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This thing looks like Sloth?ไอ้ตัวนั้นเหมือนสล๊อทเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The hand looks like Sloth?มือดูเหมือนสล๊อทเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Did you hear slot machines?ได้ยินเสียงตู้สล็อตมั้ย Pineapple Express (2008)
Because if we turn the device on in the casino, it fills up on all the data from the slots.ในคาสิโน, มันก็จะดูดข้อมูลมาจากเครื่องสล๊อต Five the Hard Way (2008)
Look, I barely dropped a nickel in the slots, right?ฟังนะ คือฉันแค่จะเล่นพนันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเอง The Price (2008)
We'll hold the street race in korea town tomorrow night to fill a slot in his teamจะจัดการแข่งรถชิ่งคืนนี้พรุ่งนี้ โกลเด้นทาวน์ เพื่อหามือดี ที่ขาดไป Fast & Furious (2009)
Let me guess, winner gets the slotใครชนะได้เข้าทีมงั้นซี่ Fast & Furious (2009)
You slotted me into your ex-wife's life.คุณทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นอดีตภรรยาคุณ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
High school is a caste system. Kids fall into certain slots.มัธยมคือระบบชนชั้น เด็กๆจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่แน่นอน Pilot (2009)
Any problem with me taking over one of those nighttime janitorial slots?ผมขอเป็นภารโรง กะกลางคืนได้มั้ย? Showmance (2009)
You have drawn performance slot number three.ดูจากกำหนดการ เราจับฉลากได้คิวที่สาม Sectionals (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slotPlease give us a 20-30 min. time slot for our presentation.
slotI was hitting the slots, and before I knew it, it's this time already.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงื่อง[ADJ] sluggish, See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent, Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องๆ, เงื่องหงอย, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, Example: เขาเป็นคนเงื่องหงอย
เงื่องหงอย[ADV] slothful, See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent, Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม, Ant. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Example: เราเดินกลับเข้าบ้านอย่างเงื่องหงอย, Thai definition: ซึมเซาไม่ชื่นบาน
ความขี้เกียจ[N] laziness, See also: slothfulness, indolence, Syn. ความเฉื่อยชา, Ant. ความขยัน, ความพากเพียร, Example: บุคคลที่มีความขี้เกียจอยู่ในตัวไม่มีทางจะได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ขี้คร้าน[adj.] (khīkhrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.)   FR: indolent ; paresseux
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.)   FR: paresseux ; indolent
ความขี้เกียจ [n.] (khwām khīkīet) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]
ราง[n.] (rāng) EN: channel ; groove ; slot ; track   FR: voie [f] ; rainure [f] ; rail [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOT    S L AA1 T
SLOTA    S L OW1 T AH0
SLOTH    S L OW1 TH
SLOTS    S L AA1 T S
SLOTT    S L AA1 T
SLOTTED    S L AA1 T AH0 D
SLOTNICK    S L AA1 T N IH0 K
SLOTTING    S L AA1 T IH0 NG
SLOTHOWER    S L AA1 TH OW0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slot    (v) (s l o1 t)
sloth    (n) (s l ou1 th)
slots    (v) (s l o1 t s)
sloths    (n) (s l ou1 th s)
slotted    (v) (s l o1 t i d)
slothful    (j) (s l ou1 th f @ l)
slotting    (v) (s l o1 t i ng)
slot-machine    (n) - (s l o1 t - m @ sh ii n)
slot-machines    (n) - (s l o1 t - m @ sh ii n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nut und Federslot and key [Add to Longdo]
Nutkeil {m}slot wedge [Add to Longdo]
Schlitz {m} | Schlitze {pl}slot | slots [Add to Longdo]
Schlitzleser {m} [techn.]slot reader [Add to Longdo]
Slot {m}; Öffnung zwischen Groß- und Focksegel [naut.]slot [Add to Longdo]
Spielautomat {m}slot machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つり銭口;釣銭口;釣り銭口[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot [Add to Longdo]
カードスロット[, ka-dosurotto] (n) {comp} card slot [Add to Longdo]
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems) [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) [Add to Longdo]
クワドラントカードスロット[, kuwadorantoka-dosurotto] (n) {comp} quadrant card slot [Add to Longdo]
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish [Add to Longdo]
スロッター[, surotta-] (n) slotter [Add to Longdo]
スロット[, surotto] (n) slot; (P) [Add to Longdo]
スロットマシン[, surottomashin] (n) slot machine; fruit machine; poker machine [Add to Longdo]
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] (n) {comp} slotted-ring network [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
树獭[shù tǎ, ㄕㄨˋ ㄊㄚˇ, / ] sloth (family Bradypodidae) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot [Add to Longdo]
スロット[すろっと, surotto] slot [Add to Longdo]
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] slotted-ring network [Add to Longdo]
スロット時間[スロットじかん, surotto jikan] slot time (in CSMA-CD) [Add to Longdo]
拡張スロット[かくちょうロット, kakuchou rotto] expansion board slot [Add to Longdo]
時間的な隙間[じかんてきなすきま, jikantekinasukima] time slot (in multiplexing) [Add to Longdo]
読取り書込みスロット[よみとりかきこみスロット, yomitorikakikomi surotto] read-write slot, read-write opening [Add to Longdo]
読取り書込み開口部[よみとりかきこみかいこうぶ, yomitorikakikomikaikoubu] read-write slot, read-write opening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slot \Slot\, v. t. [See {Slot} a bar.]
   To shut with violence; to slam; as, to slot a door. [Obs. or
   Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slot \Slot\, n. [Cf. Icel. sl??, and E. sleuth.]
   The track of a deer; hence, a track of any kind. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      As a bloodhound follows the slot of a hurt deer. --Sir
                          W. Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slot \Slot\, n. [LG. & D. slot a lock, from a verb meaning to
   close., to shut, D. sluiten; akin to G. schliessen, OHG.
   sliozan, OFries. sl?ta, and probably to L. claudere. Cf.
   {Close}, {Sluice}.]
   1. A broad, flat, wooden bar; a slat or sloat.
    [1913 Webster]
 
   2. A bolt or bar for fastening a door. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. A narrow depression, perforation, or aperture; esp., one
    for the reception of a piece fitting or sliding in it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slot
   n 1: a position in a grammatical linguistic construction in
      which a variety of alternative units are interchangeable;
      "he developed a version of slot grammar"
   2: a small slit (as for inserting a coin or depositing mail);
     "he put a quarter in the slot"
   3: a time assigned on a schedule or agenda; "the TV program has
     a new time slot"; "an aircraft landing slot" [syn: {time
     slot}, {slot}]
   4: a position in a hierarchy or organization; "Bob Dylan
     occupied the top slot for several weeks"; "she beat some
     tough competition for the number one slot"
   5: the trail of an animal (especially a deer); "he followed the
     deer's slot over the soft turf to the edge of the trees"
   6: (computer) a socket in a microcomputer that will accept a
     plug-in circuit board; "the PC had three slots for additional
     memory" [syn: {slot}, {expansion slot}]
   7: a slot machine that is used for gambling; "they spend hours
     and hours just playing the slots" [syn: {slot}, {one-armed
     bandit}]
   v 1: assign a time slot; "slot a television program"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 slot
   castle
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 slot [slɔt]
   clasp; hook
   end; terminate
   end; ending
   castle
   lock
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top