Search result for

slouch

(42 entries)
(0.0477 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slouch-, *slouch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slouch[VI] การนั่ง ยืน หรือเดินหลังโกง, See also: งอตัวอย่างเกียจคร้าน, นั่ง ยืน หรือเดินห่อตัว, Syn. droop, stoop
slouch[VT] งอตัว, Syn. droop, stoop
slouch[N] การนั่ง ยืน หรือเดินแบบงอตัว, See also: การนั่ง ยืน หรือเดินแบบหลังโกง
slouch[N] ท่างอตัว, See also: ท่าหลังโกง
slouch[N] คนเดินงุ่มง่าม, See also: คนงุ่มง่าม, Syn. dawdler, laggard, lingerer
slouch[N] คนไม่เอาไหน, See also: คนไร้สาระ, คนเกียจคร้าน, Syn. idler, laggard, loafer, sluggard
slouch about[PHRV] ทำตัวไร้สาระ, See also: ทำตัวขี้เกียจ, Syn. slop about
slouch around[PHRV] ทำตัวไร้สาระ, See also: ทำตัวขี้เกียจ, Syn. slouch about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slouch(สลอชฺ) vi.,n. (การ) นั่งหรือยืนด้วยการงอตัว,เดินตัวงอ,ทำให้ลู่ต่ำลง,บุคคลที่ซุ่มซ่ามอุ้ยอ้าย,การลู่ต่ำลงมา,บุคคลที่ขี้เกียจหรือไม่มีประสิทธิภาพ., See also: sloucher n., Syn. shamble

English-Thai: Nontri Dictionary
slouch(vt) โค้ง,ทำตัวงอ,เดินงอตัว
slouchy(adj) หดหู่,อิดโรย,หงอ,ห่อเหี่ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- To slouch when I sit- ข้าอยากเอนหลังตามสบาย Mulan 2: The Final War (2004)
There's always one or two who slouch in the pockets.มักจะมี หนึ่งหรือ สองตัว ยังคงไม่อยากไปไหน March of the Penguins (2005)
And stop slouching.หยุดพูดเรื่องเหลวไหลซะที American Duos (2007)
You ain't no slouch yourself.คุณเองก็ไม่เบาเลยล่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Okay, next we'll work on slouching, eye- rolling and talking back to my dad.โอเค, ต่อไปเราจะทำงานกันอย่างเลาะเทอะ, หมุนตาและหันหลังกลับไปหาพ่อชั้น Princess Protection Program (2009)
Kate, you're slouching. Thank you, honey.เคท นั่งตรงๆซิ ดีมากที่รัก Alpha and Omega (2010)
Well, you're not xalya slouch, mr. Oxford.คุณไม่ใช่คนไม่เอาไหน พ่ออ๊อกซ์ฟอร์ด The Jenna Thing (2010)
You still slouch.เจ้ายังห่อไหล่อยู่เลย Winter Is Coming (2011)
I know, but I'm calling dibs on the Han Solo role before Jeff slouches into it by default.ฉันรู้ แต่ฉันทำแบบนั้นเพื่อให้ได้เล่นบท Han Solo ก่อนที่เจฟจะได้บทนั้นไปโดยอัติโนมัติ For a Few Paintballs More (2011)
Bump like acne, no doubt I put it down, never slouch.Bump like acne, no doubt I put it down, never slouchPitch Perfect (2012)
It is bad enough that you made a deal with the devil and then reneged, but the reason the Cherufe felt bold enough to seek vengeance now is because there is something much worse slouching towards us--แค่ตกลงกับปีศาจก็แย่แล้ว แต่นี่ยังผิดสัญญา แต่เหตุผลที่ เชอรูฟกล้ามาแก้แค้นตอนนี้ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
I slouch, my hair's too long, my tie's perpetually crooked.ผมตัวงอ ผมก็ยาวเกินไป เนคไทผมก็งอตลอดเวลา The Lesson (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light   FR: indolent

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOUCH    S L AW1 CH
SLOUCHES    S L AW1 CH AH0 Z
SLOUCHING    S L AW1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slouch    (v) (s l au1 ch)
slouched    (v) (s l au1 ch t)
slouches    (v) (s l au1 ch i z)
slouching    (v) (s l au1 ch i ng)
slouch-hat    (n) - (s l au1 ch - h a1 t)
slouch-hats    (n) - (s l au1 ch - h a1 t s)
slouchingly    (a) (s l au1 ch i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlapphut {m} | Schlapphüte {pl}slouch hat | slouch hats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P) [Add to Longdo]
前屈み[まえかがみ, maekagami] (n) slouch [Add to Longdo]
不精者;無精者[ぶしょうもの, bushoumono] (adj-na,n) slouch; lazybones [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slouch \Slouch\, v. i. [imp. & p. p. {Slouched}; p. pr. & vb. n.
   {Slouching}.]
   1. To droop, as the head.
    [1913 Webster]
 
   2. To walk in a clumsy, lazy manner. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slouch \Slouch\, v. t.
   To cause to hang down; to depress at the side; as, to slouth
   the hat.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slouch \Slouch\, n. [Cf. Icel. sl?kra slouching felloew, and E.
   slack, slug, a lazy fellow.]
   1. A hanging down of the head; a drooping attitude; a limp
    appearance; an ungainly, clownish gait; a sidewise
    depression or hanging down, as of a hat brim.
    [1913 Webster]
 
   2. An awkward, heavy, clownish fellow. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Slouth hat}, a soft, limp hat of unstiffened cloth or felt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slouch
   n 1: an incompetent person; usually used in negative
      constructions; "he's no slouch when it comes to baseball"
   2: a stooping carriage in standing and walking
   v 1: assume a drooping posture or carriage [syn: {slump},
      {slouch}]
   2: walk slovenly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top