ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slouch

S L AW1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slouch-, *slouch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slouch(vi) การนั่ง ยืน หรือเดินหลังโกง, See also: งอตัวอย่างเกียจคร้าน, นั่ง ยืน หรือเดินห่อตัว, Syn. droop, stoop
slouch(vt) งอตัว, Syn. droop, stoop
slouch(n) การนั่ง ยืน หรือเดินแบบงอตัว, See also: การนั่ง ยืน หรือเดินแบบหลังโกง
slouch(n) ท่างอตัว, See also: ท่าหลังโกง
slouch(n) คนเดินงุ่มง่าม, See also: คนงุ่มง่าม, Syn. dawdler, laggard, lingerer
slouch(n) คนไม่เอาไหน, See also: คนไร้สาระ, คนเกียจคร้าน, Syn. idler, laggard, loafer, sluggard
slouch about(phrv) ทำตัวไร้สาระ, See also: ทำตัวขี้เกียจ, Syn. slop about
slouch around(phrv) ทำตัวไร้สาระ, See also: ทำตัวขี้เกียจ, Syn. slouch about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slouch(สลอชฺ) vi., n. (การ) นั่งหรือยืนด้วยการงอตัว, เดินตัวงอ, ทำให้ลู่ต่ำลง, บุคคลที่ซุ่มซ่ามอุ้ยอ้าย, การลู่ต่ำลงมา, บุคคลที่ขี้เกียจหรือไม่มีประสิทธิภาพ., See also: sloucher n., Syn. shamble

English-Thai: Nontri Dictionary
slouch(vt) โค้ง, ทำตัวงอ, เดินงอตัว
slouchy(adj) หดหู่, อิดโรย, หงอ, ห่อเหี่ยว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- To slouch when I sit- ข้าอยากเอนหลังตามสบาย Mulan 2: The Final War (2004)
There's always one or two who slouch in the pockets.มักจะมี หนึ่งหรือ สองตัว ยังคงไม่อยากไปไหน March of the Penguins (2005)
You ain't no slouch yourself.คุณเองก็ไม่เบาเลยล่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื่อย[eūay] (adj) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light  FR: indolent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SLOUCH S L AW1 CH
SLOUCHES S L AW1 CH IH0 Z
SLOUCHING S L AW1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slouch (v) slˈautʃ (s l au1 ch)
slouched (v) slˈautʃt (s l au1 ch t)
slouches (v) slˈautʃɪz (s l au1 ch i z)
slouching (v) slˈautʃɪŋ (s l au1 ch i ng)
slouch-hat (n) slˈautʃ-hˈæt (s l au1 ch - h a1 t)
slouch-hats (n) slˈautʃ-hˈæts (s l au1 ch - h a1 t s)
slouchingly (a) slˈautʃɪŋliː (s l au1 ch i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlapphut { m } | Schlapphüte { pl }slouch hat | slouch hats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垂らす[たらす, tarasu] (v5s, vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P) [Add to Longdo]
前屈み[まえかがみ, maekagami] (n) slouch [Add to Longdo]
不精者;無精者[ぶしょうもの, bushoumono] (adj-na, n) slouch; lazybones [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slouch \Slouch\, v. i. [imp. & p. p. {Slouched}; p. pr. & vb. n.
   {Slouching}.]
   1. To droop, as the head.
    [1913 Webster]
 
   2. To walk in a clumsy, lazy manner. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slouch \Slouch\, v. t.
   To cause to hang down; to depress at the side; as, to slouth
   the hat.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slouch \Slouch\, n. [Cf. Icel. sl?kra slouching felloew, and E.
   slack, slug, a lazy fellow.]
   1. A hanging down of the head; a drooping attitude; a limp
    appearance; an ungainly, clownish gait; a sidewise
    depression or hanging down, as of a hat brim.
    [1913 Webster]
 
   2. An awkward, heavy, clownish fellow. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Slouth hat}, a soft, limp hat of unstiffened cloth or felt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slouch
   n 1: an incompetent person; usually used in negative
      constructions; "he's no slouch when it comes to baseball"
   2: a stooping carriage in standing and walking
   v 1: assume a drooping posture or carriage [syn: {slump},
      {slouch}]
   2: walk slovenly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top