ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flute

F L UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flute-, *flute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flute(n) ขลุ่ย, See also: ปี่
flute(vi) เป่าขลุ่ย
flute(n) แก้วทรงสูงที่ใช้ในการดื่มแชมเปญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flute(ฟลูท) { fluted, fluting, flutes } n. ขลุ่ย, ราง, ร่อง, ร่องเล็บมือ, รางเว้า vi. เป่าขลุ่ย. vt. ขับร้องเสียงคล้ายขลุ่ย, ทำให้เกิดร่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
flute(n) ขลุ่ย, ร่องเล็บมือ, ร่อง, ราง
flute(vi) เป่าขลุ่ย
fluted(adj) เป็นแถว, มีร่อง, มีเสียงคล้ายขลุ่ย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluteฟลุ้ต [TU Subject Heading]
Flute and violin musicดนตรีบรรเลงขลุ่ยและไวโอลิน [TU Subject Heading]
Flute musicดนตรีบรรเลงขลุ่ย [TU Subject Heading]
Flute with percussion ensembleดนตรีบรรเลงขลุ่ยประกอบเครื่องเคาะตี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I used some tribal flutes once in a recording session.ผมเคยใช้ขลุ่ยคนป่าครั้งนึง ตอนอัดอัลบั้ม Tabula Rasa (2004)
Playing flute on a hill blanketed with clouds of flowers.เป่าขลุ่ยบนเชิงเขา ห่อมล้อมด้วยมวลหมู่ดอกไม้ My Girl and I (2005)
Are you okay? - Well, lets just say there's one pervert... who wont playing the flute no time soon.ไม่มาก แต่มีคนโรคจิต ปากจะกินน้ำพริกไม่ได้หลายวัน Big Momma's House 2 (2006)
And apparently he was playing the flute also!แต่ก็กล้าใช้ขลุ่ยในชั้นเรียนทันที Like Stars on Earth (2007)
Like the notes of a flute in the quiet of a groveเป็นโน้ตขลุ่ยในผืนป่าที่เงียบงัน Like Stars on Earth (2007)
So, she gathered anyone who's ever touched an instrument, a flute or harmonica.เธอก็เลยไปรวบรวมพวกนักดนตรีสมัครเล่นมาแทน Beethoven Virus (2008)
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
And what with flute and pistol practice, there's barely any time over.แล้วเรื่องเป่าขลุ่ยกับฝึกยิงปืนล่ะ แทบไม่มีเวลาให้แล้ว The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
What's he gonna do, flute those ogres a lullaby?เขาจะทำอะไรได้ เป่าปีก่อนนอนให้พวกยักษ์ฟังเหรอ Shrek Forever After (2010)
Jenna's out at her flute lesson.เจนน่าออกไปเรียนฟลุ๊ต The New Normal (2011)
Feeling like you're second choice. ( playing flute ) How soon can I get it back?รู้สึกเหมือนเป็นตัวสำรอง ฉันจะได้คืนเร็วที่สุดเมื่อไหร่? The Badass Seed (2011)
♪ From an iron flute# From an iron flute # It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluteA girl is playing the flute.
fluteBob plays not only the guitar but also the flute.
fluteHe can play the piano, the flute, the guitar, and so on.
fluteHe is able to play the flute.
fluteI am planning on studying and playing the flute by turns.
fluteIf a fire should break out, I would make off with my flute.
fluteI plan to play a flute solo.
fluteI wanted the musician to play some sad tune on his flute.
fluteNow, I'm going mad to play the flute.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปี่(n) flute, See also: pipe, wind instrument, Example: บทเพลงบูชาเพลิงของชาวหยีประกอบด้วยเครื่องดนตรีทั้งปี่แตรกลองบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ, Count Unit: เลา, Thai Definition: ชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งสำหรับเป่าให้เป็นเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่าปี่[jā pī] (n, exp) EN: person who plays flute ; chief fife ; chief oboe  FR: flûtiste [ m ]
แก้ว[kaēo] (n) EN: glass ; tumbler  FR: verre [ m ] ; flûte [ f ] ; chope [ f ]
ขลุ่ย[khlui] (n) EN: flute ; fife  FR: flûte [ f ] ; fifre [ m ]
เป่าขลุ่ย[pao khlui] (v, exp) EN: flute ; play the flute  FR: jouer de la flûte
ปี่[pī] (n) EN: flute ; pipe ; wind instrument  FR: flûte [ f ] ; fifre [ m ] ; hautbois [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLUTE F L UW1 T
FLUTES F L UW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flute (v) flˈuːt (f l uu1 t)
fluted (v) flˈuːtɪd (f l uu1 t i d)
flutes (v) flˈuːts (f l uu1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, ] flute, #14,745 [Add to Longdo]
长笛[cháng dí, ㄔㄤˊ ㄉㄧˊ, / ] flute, #53,861 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] flute; key, #522,436 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] flute, #543,246 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flöte { f } [ mus. ] | Flöten { pl }flute | flutes [Add to Longdo]
Flötenspieler { m }; Flötenspielerin { f } [ mus. ] | Flötenspieler { pl }flute player; piper | flute players; pipers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃぎり[shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ぴいぴい[piipii] (n, adj-f, adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor [Add to Longdo]
オカリナ[okarina] (n) ocarina (type of flute) (ita [Add to Longdo]
ケーナ[ke-na] (n) quena (Andean flute) (spa [Add to Longdo]
シャンパングラス[shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass [Add to Longdo]
ノーズフルート[no-zufuru-to] (n) nose flute [Add to Longdo]
パンフルート;パンのプルート;パン・フルート[panfuru-to ; pan no puru-to ; pan . furu-to] (n) pan flute [Add to Longdo]
フリュートアベック[furyu-toabekku] (n) flute a bec; recorder [Add to Longdo]
フルート(P);フリュート[furu-to (P); furyu-to] (n) flute; (P) [Add to Longdo]
レコーダー(P);リコーダー(P);リコーダ[reko-da-(P); riko-da-(P); riko-da] (n) (1) recorder (e.g. tape recorder, time recorder); recording device; (2) (usu. リコーダー) recorder (musical instrument); English flute; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flute \Flute\, n. [OE. floute, floite, fr. OF. fla["u]te,
   flahute, flahuste, F. fl?te; cf. LL. flauta, D. fluit. See
   {Flute}, v. i.]
   1. A musical wind instrument, consisting of a hollow cylinder
    or pipe, with holes along its length, stopped by the
    fingers or by keys which are opened by the fingers. The
    modern flute is closed at the upper end, and blown with
    the mouth at a lateral hole.
    [1913 Webster]
 
       The breathing flute's soft notes are heard around.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) A channel of curved section; -- usually applied to
    one of a vertical series of such channels used to decorate
    columns and pilasters in classical architecture. See
    Illust. under {Base}, n.
    [1913 Webster]
 
   3. A similar channel or groove made in wood or other
    material, esp. in plaited cloth, as in a lady's ruffle.
    [1913 Webster]
 
   4. A long French breakfast roll. --Simonds.
    [1913 Webster]
 
   5. A stop in an organ, having a flutelike sound.
    [1913 Webster]
 
   {Flute bit}, a boring tool for piercing ebony, rosewood, and
    other hard woods.
 
   {Flute pipe}, an organ pipe having a sharp lip or wind-cutter
    which imparts vibrations to the column of air in the pipe.
    --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flute \Flute\ (fl[=u]t), n. [Cf. F. fl[^u]te a transport, D.
   fluit.]
   A kind of flyboat; a storeship.
   [1913 Webster]
 
   {Armed en fl[^u]te}(Nav.), partially armed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flute \Flute\, v. i. [OE. flouten, floiten, OF. fla["u]ter,
   fle["u]ter, flouster, F. fl[^u]ter, cf. D. fluiten; ascribed
   to an assumed LL. flautare, flatuare, fr. L. flatus a
   blowing, fr. flare to blow. Cf. {Flout}, {Flageolet},
   {Flatulent}.]
   To play on, or as on, a flute; to make a flutelike sound.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flute \Flute\, v. t. [imp. & p. p. {Fluted}; p. pr. & vb. n.
   {Fluting}.]
   1. To play, whistle, or sing with a clear, soft note, like
    that of a flute.
    [1913 Webster]
 
       Knaves are men,
       That lute and flute fantastic tenderness.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       The redwing flutes his o-ka-lee.   --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. To form flutes or channels in, as in a column, a ruffle,
    etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flute
   n 1: a high-pitched woodwind instrument; a slender tube closed
      at one end with finger holes on one end and an opening near
      the closed end across which the breath is blown [syn:
      {flute}, {transverse flute}]
   2: a tall narrow wineglass [syn: {flute}, {flute glass},
     {champagne flute}]
   3: a groove or furrow in cloth etc (particularly a shallow
     concave groove on the shaft of a column) [syn: {flute},
     {fluting}]
   v 1: form flutes in

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top