ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-libel-

L AY1 B EH0 L   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: libel, *libel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
libel[VT] กล่าวโจมตี, See also: ใส่ร้าย, ป้ายสี, สบประมาท, ประณาม
libel[N] การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ), See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย, Syn. defamation
libel[VT] ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น, Syn. defame
libel[N] ถ้อยแถลงของโจทก์, See also: แถลงการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny

English-Thai: Nontri Dictionary
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
libelการหมิ่นประมาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libelการโฆษณาหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is a libelous accusation, And I insist you retract it immediately. You have no proof.นั่นเป็นการหมิ่นประมาท ฉันขอให้นายถอนคำพูดทันที Sectionals (2009)
And lieutenant,you are familiar with the veggie libel laws?ผู้หมวดครับ คุณคงรู้ดี เกี่ยวกับกฎหมายการหมิ่นประมาท Bad Seed (2009)
And as soon as I figure out the difference between slander and libel, I'm filing a lawsuit. WILL:ถ้ารู้ว่า"หมิ่นประมาท" กับ "สบประมาท" ต่างกันไง ฉันจะฟ้อง Bad Reputation (2010)
But she's attracted just as many libel suits.แต่เธอถูกมองเหมือนๆกับพวกชอบใส่ร้ายป้ายสี Kill Jill (2010)
He's the best libel attorney in the state.ทนายข้อหาหมิ่นประมาท ที่เก่งที่สุดของรัฐ The Help (2011)
Well, thanks to your disgusting smears in the media, that might be true, which is why we're also filing a countersuit for libel, slander, and anything else that might be appropriate in this case.ขอบคุณสำหรับการใส่ร้ายป้ายสีอันน่าเกลียดของคุณ มันอาจจะเป็นความจริง ที่ว่าทำไมเรากำลังจะฟ้องกลับสำหรับการหมิ่นประมาท Discovery (2012)
Yeah. And you were sued for libel.ใช่ และคุณโดนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท If It Bleeds, It Leads (2012)
You run that, and I will sue you for libel.ถ้าเธอเขียนเรื่องนี้ ฉันจะฟ้องเธอเธอข้อหาหมิ่นประมาท Confidence (2012)
It's only libel if it isn't true.มันจะเป็นแค่เรื่องหมิ่นประมาทถ้ามันไม่จริง Confidence (2012)
It's libel.มันคือการหมิ่นประมาท Dirty Rotten Scandals (2012)
At least I wrote the truth, and the truth, which, by the way, is a defense against a libel, so you've got no case.อย่างน้อยที่ผมเขียนก็เป็นเรื่องจริง และอีกอย่างหนึ่ง มันเป็นความจริง คือการฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาท ดังนั้นคุณถูกดำเนินคดี Dirty Rotten Scandals (2012)
Mm, to say nothing of the epic libel suit that will follow.อืม ไม่ต้องพูดถึงมหากาพย์การฟ้องหมิ่นประมาทที่จะตามมาด้วย Penance (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
libelMr Miura brought an action of libel against a weekly magazine.
libelThe actress proceeded against the magazine for libel.
libel* The basic prohibitions (No slander, libel, etc.) are noted in the "Read me first." Please be sure to read it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมิ่นประมาท[V] libel, Syn. กล่าวหา, ดูหมิ่น, สบประมาท, Ant. ยกย่อง, ชมเชย, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถูกฟ้องเพราะหมิ่นประมาทผู้อื่นหลายครั้งแล้ว, Thai definition: ชื่อความผิดทางอาญา ฐานใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง, Notes: (กฎหมาย)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIBEL    L AY1 B EH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
libel    (v) lˈaɪbl (l ai1 b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleidigungsklage {f}; Beleidigungsprozess {m} | Beleidigungsklage anstrengenlibel action; libel suit | to sue sb. for libel (slander) [Add to Longdo]
Libelle {f} [zool.] | Libellen {pl}dragonfly | dragonflies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libel \Li"bel\ (l[imac]"b[e^]l), n. [L. libellus a little book,
   pamphlet, libel, lampoon, dim. of liber the liber or inner
   bark of a tree; also (because the ancients wrote on this
   bark), paper, parchment, or a roll of any material used to
   write upon, and hence, a book or treatise: cf. F. libelle.]
   [1913 Webster]
   1. A brief writing of any kind, esp. a declaration, bill,
    certificate, request, supplication, etc. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A libel of forsaking [divorcement].  --Wyclif
                          (Matt. v. 31).
    [1913 Webster]
 
   2. Any defamatory writing; a lampoon; a satire.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A malicious publication expressed either in print or
    in writing, or by pictures, effigies, or other signs,
    tending to expose another to public hatred, contempt, or
    ridicule. Such publication is indictable at common law.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term, in a more extended sense, includes the
      publication of such writings, pictures, and the like,
      as are of a blasphemous, treasonable, seditious, or
      obscene character. These also are indictable at common
      law.
      [1913 Webster]
 
   4. (Law) The crime of issuing a malicious defamatory
    publication.
    [1913 Webster]
 
   5. (Civil Law & Courts of Admiralty) A written declaration or
    statement by the plaintiff of his cause of action, and of
    the relief he seeks.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libel \Li"bel\ (l[imac]"b[e^]l), v. i.
   To spread defamation, written or printed; -- with against.
   [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      What's this but libeling against the senate? --Shak.
   [1913 Webster]
 
      [He] libels now 'gainst each great man. --Donne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libel \Li"bel\, v. t. [imp. & p. p. {Libeled} (-b[e^]ld) or
   {Libelled}; p. pr. & vb. n. {Libeling} or {Libelling}.]
   1. To defame, or expose to public hatred, contempt, or
    ridicule, by a writing, picture, sign, etc.; to lampoon.
    [1913 Webster]
 
       Some wicked wits have libeled all the fair. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To proceed against by filing a libel, particularly
    against a ship or goods.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 libel
   n 1: a false and malicious publication printed for the purpose
      of defaming a living person
   2: the written statement of a plaintiff explaining the cause of
     action (the defamation) and any relief he seeks
   v 1: print slanderous statements against; "The newspaper was
      accused of libeling him"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 libel /libɛl/
  1. dragonfly
  2. pamphlet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top