ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

libeller

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -libeller-, *libeller*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up   FR: remplir ; compléter ; libeller ; gaver
กรอกเช็ค[v. exp.] (krøk chek) EN: fill out a cheque   FR: libeller un chèque

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Libeler \Li"bel*er\ (-[~e]r), n.
     One who libels. [Written also {libeller}.] " Libelers of
     others." --Buckminster.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top