ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

libellous

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -libellous-, *libellous*, libellou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
libellous[ADJ] ที่เป็นการหมิ่นประมาท, See also: ที่เป็นการใส่ร้าย, Syn. defamatatory, libelous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libellous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous

English-Thai: Nontri Dictionary
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
libellous    (j) lˈaɪbələs (l ai1 b @ l @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libelous \Li"bel*ous\ (l[imac]"b[e^]l*[u^]s), a.
   Containing or involving a libel; defamatory; containing that
   which exposes some person to public hatred, contempt, or
   ridicule; as, a libelous pamphlet. [Written also
   {libellous}.] -- {Li"bel*ous*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 libellous
   adj 1: (used of statements) harmful and often untrue; tending to
       discredit or malign [syn: {calumniatory}, {calumnious},
       {defamatory}, {denigrative}, {denigrating},
       {denigratory}, {libellous}, {libelous}, {slanderous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top