ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

libelled

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -libelled-, *libelled*, libell, libelle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา libelled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *libelled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
libellous[ADJ] ที่เป็นการหมิ่นประมาท, See also: ที่เป็นการใส่ร้าย, Syn. defamatatory, libelous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libellous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous

English-Thai: Nontri Dictionary
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I received a commission for a book on dragonflies.- Ich schreibe ein Buch über Libellen. Jules and Jim (1962)
Like a dragonfly wing.Ein Libellenflügel. That Man from Rio (1964)
This building should be a dragonfly wing.Dieses Gebäude soll wie ein Libellenflügel sein. That Man from Rio (1964)
Tell me, my dragonfly,.. in your opinion, later on, in history books,..Sagen Sie, meine kleine Libelle... was wird Ihrer Meinung nach später in den Geschichtsbüchern stehen? The Black Tulip (1964)
Once upon a time there was a beautiful dragonfly...es war einmal... eine sehr hübsche, kleine Libelle... a nice, little dragonfly." It is sehr charming. The Troops in New York (1965)
Dragon-flies, grasshoppers.Libellen, Heupferde. War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Begin Operation Dragonfly.Aktion "Libelle" anlaufen lassen! Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
Yeah. A dragonfly would be good, don't you think?Was ist mit der Libelle? One on Top of the Other (1969)
The younger sister pretending... the dragonfly skims the water surface.Die jüngere Schwester musste eine Libelle nachahmen, die über die Wasseroberfläche fliegt. Five Fingers of Death (1972)
The cooing of doves and the hum of dragonflies made it lonesome and like everybody's dead.Das Gurren der Tauben, das Summen einer Libelle machten ihn einsam, als ob alle tot wären. Badlands (1973)
Was M. Libelle already here?War M. Libelle schon hier? Only the Wind Knows the Answer (1974)
He had big hairy ears and yellow eyes just like a dragonfly.Er hatte große, haarige Ohren und gelbe Augen, wie eine Libelle. The Ferris Wheel (1977)
You recognize the dragonfly, don't you?Du erkennst die Libelle, ja? The Green Room (1978)
I seen a dragonfly!Und eine Libelle, die flog! 1941 (1979)
The dragonfly leaps!Die Libelle springt! The Fearless Hyena (1979)
Light as a butterfly was she, the poor little child... when we danced on Saint-Hyppolite's day... or on St. Peter's or our Lady's day... everywhere...only parties and dancing!Leicht wie eine Libelle drehte sich meine Kleine, als wir am Tag des HI. Hippolyt tanzten. Und zu Peter und Paul und am Tag der Heiligen Jungfrau. The Cabbage Soup (1981)
Used to pull fly wings out.- Nein, einer Libelle. The Troops & Troop-ettes (1982)
I remember what he said about sin as we watched the dragonflies:Ich erinnere mich an seine Worte über die Sünde, während wir die Libellen betrachteten. Hail Mary (1985)
It disappears like the covers of dragonflies when they fight for their freedom.Sie verschwindet ... wie das Kokon der Libelle. Wenn sie um ihre Freiheit ringt. Hail Mary (1985)
It's called the Dragon Fly plot.Er nannte sie "das Grab der Libellen". Mr. Vampire (1985)
Here is Dragonfly 1. Do you read me?Hier ist Libelle 1. Verstehen Sie mich? Rambo: First Blood Part II (1985)
- Dragonfly 1, I read you.- Libelle 1, ich höre Sie. Rambo: First Blood Part II (1985)
Dragonfly, here is Coach 1. This is a priority order.Libelle, hier ist Coach 1. Dies ist ein Befehl mit absoluter Priorität. Rambo: First Blood Part II (1985)
"Dragonfly" and "Wolf's Den"..."Libelle" und "Wolfsbau"... Rambo: First Blood Part II (1985)
Dragonfly nymph.Eine Libellenlarve. Lucas (1986)
Birds, dragon flies... fish... snakes and many silent trees.Vögel, Libellen... Fische... Schlangen und viele stille Bäume. Blackbird (1988)
Miss Plusse, you're a dragonfly in mating season.Mademoiselle Plusse, Sie sind wie eine Libelle im Wonnemonat. Delicatessen (1991)
He's hung like a club-tailed dragonfly!Sieht aus wie eine Libelle! War of the Coprophages (1996)
Dragonfly Pond.Der Libellen - See. Spiral (2000)
I'm going to Dragonfly Pond now.Ich fahre jetzt an den Libellen - See. Spiral (2000)
In your big dragonfly?Mit Deiner großen Libelle? P4X (2001)
- Kahuna colada.- Libello-Colada. The Lion King 3: Hakuna Matata (2004)
Dragonflies?Über Libellen? Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Dragonfly.Die Libelle. Under the Greenwood Tree (2005)
It would be good, Mr. Noir, if you would open your heart... to the fullness of time and the spirit... which upholds and sustains us all through this world.Es ist wahr, Lola. Eine Libelle flog mir direkt in den Mund. Sie war so groß. A Prairie Home Companion (2006)
Let's catch some dragonflies.Lass uns ein paar Libellen fangen. Fearless (2006)
Let's catch some dragonflies.Lass uns ein paar Libellen fangen. Fearless (2006)
Let's go and catch the dragonflies!Lass und gehen und Libellen fangen! Fearless (2006)
Dragonflies are pretty good too.Auch Libellen sind köstlich. Summer Days with Coo (2007)
Today, I caught a dragonfly. It had pretty wings.Heut fing ich eine Libelle, mit Flügeln, groß wie ein Haus Black House (2007)
A dragonfly!Eine Libelle! 20th Century Boys 1: Beginning of the End (2008)
Oh, look, little dragonflies.Ooh, kleine Libellen. Miss Conception (2008)
Dragonfly to Central.Libelle an Zentrale. District 13: Ultimatum (2009)
OK, Dragonfly.Okay, Libelle. District 13: Ultimatum (2009)
Dragonfly to Central.Libelle an Zentrale. District 13: Ultimatum (2009)
Dragonfly, fish are jumping.Libelle, die Fische werden unruhig. District 13: Ultimatum (2009)
- OK, Dragonfly.- Okay, Libelle. District 13: Ultimatum (2009)
Dragonfly, here it comes.Libelle, es kommt. District 13: Ultimatum (2009)
Just, uh, one compartment In that dragonfly eye of group mind.Nur, äh, eine Kammer, im Libellenauge des Gruppendenkens. The End (2009)
Last summer, it was dragonflies.Letzten Sommer waren es Libellen. Ceremony (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up   FR: remplir ; compléter ; libeller ; gaver
กรอกเช็ค[v. exp.] (krøk chek) EN: fill out a cheque   FR: libeller un chèque
แมงปอ[n.] (maēng pø) FR: libellule [f]
แมลงปอ [n.] (malaēngpø) EN: dragonfly   FR: libellule [f]
ภาษาราชการ[n. exp.] (phāsā rātchakān) EN: official language ; official written style   FR: langage administratif [m] ; libellé [m]
ปอ[n.] (pø) EN: dragonfly   FR: libellule [f] ; libellule demoiselle [f]
ถูกใส่ความ[v. exp.] (thūk saikhwām) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled   FR: être dénigré

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
libelled    (v) lˈaɪbld (l ai1 b l d)
libelling    (v) lˈaɪbəlɪŋ (l ai1 b @ l i ng)
libellous    (j) lˈaɪbələs (l ai1 b @ l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official [Add to Longdo]
Dosenlibelle {f}circular level [Add to Longdo]
Kläger {m}libellant [Add to Longdo]
Verleumder {m}libellist [Add to Longdo]
Wasserwaage {f}; Libelle {f} | Wasserwaagen {pl}spirit level; level | spirit levels [Add to Longdo]
(schriftlich) verleumden; verunglimpfen; beleidigen | verleumdend; verunglimpfend; beleidigend | verleumdet; verunglimpft; beleidigt | verleumdet; verunglimpft; beleidigt | verleumdete; verunglimpfte; beleidigteto libel [Br.] | libelling | libelled | libels | libeled [Add to Longdo]
verleumderisch {adj}libellous; libelous [Am.] [Add to Longdo]
verleumderisch {adv}libellously [Add to Longdo]
verleumdetelibelled [Add to Longdo]
Libelle {f} [zool.] | Libellen {pl}dragonfly | dragonflies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libel \Li"bel\, v. t. [imp. & p. p. {Libeled} (-b[e^]ld) or
   {Libelled}; p. pr. & vb. n. {Libeling} or {Libelling}.]
   1. To defame, or expose to public hatred, contempt, or
    ridicule, by a writing, picture, sign, etc.; to lampoon.
    [1913 Webster]
 
       Some wicked wits have libeled all the fair. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To proceed against by filing a libel, particularly
    against a ship or goods.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top