ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-framework-

F R EY1 M W ER2 K   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: framework, *framework*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
framework[N] ขอบข่ายงาน, See also: โครงร่างงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frameworkn. โครงร่าง,เค้าโครง,โครงสร้าง,โครงประกอบ,กรอบ,วงกบ, Syn. frames

English-Thai: Nontri Dictionary
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frameworkโครงประกอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- This framework is not compatible.นายต้องทำการอัพโหลดผังอันนั้น ภายใน 3 นาทีข้างหน้า Avengers: Age of Ultron (2015)
Einstein found his absolute framework for the world, this sturdy pillar among all the relative motions within the motions of the cosmos.นี้เสาที่มีความทนทานใน ทุกการเคลื่อนไหวญาติ ภายในการเคลื่อนไหว ของจักรวาล แสงเดินทางเช่นเดียว กับที่ได้อย่างรวดเร็ว A Sky Full of Ghosts (2014)
Newton completed the first two volumes, laying the mathematical framework for the physics of motion.นิวตันเสร็จสองเล่มแรก, การวางกรอบทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของการเคลื่อนไหว When Knowledge Conquered Fear (2014)
Fortunately, we set up a secure cloud framework that automatically syncs up to the receivers.น่าเศร้าที่เราตั้งค่าปกปิด โครงสร้างความปลอดภัยไว้ ซึ่งมันจะสอดคล้องกับเครื่องรับสัญญาณ โดยอัตโนมัติ Buck the System (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frameworkThe building will be made of concrete on a steel framework.
frameworkThe framework of the new building is progressively appearing.
frameworkThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงร่าง[N] framework, See also: frame, structure, plan, Syn. เค้าโครง, ขอบข่าย, แผนงาน, Example: เราจะต้องเขียนโครงร่างให้ชัดเจนก่อนที่จะเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป, Count unit: โครงร่าง
ขอบข่าย[N] framework, See also: scope, range, extend, sphere, domain, limit, Syn. ขอบเขต, Example: การตรวจสอบเค้าโครงเรื่องของนักเรียนเพื่อจะช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนได้กำหนดขอบข่ายและลำดับขั้นตอนของเนื้อหาได้ครบถ้วนแล้ว, Thai definition: ขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAMEWORK    F R EY1 M W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
framework    (n) frˈɛɪmwɜːʳk (f r ei1 m w @@ k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
框架[kuàng jià, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, ] framework, #5,312 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerüst {n} | Gerüste {n}framework | frameworks [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gefüge {n} | im Rahmen der geltenden Gesetze | im Rahmen von | im Rahmen des Möglichen | den Rahmen (einer Sache) sprengen | in engem (größerem) Rahmenframework | within the framework of existing legislation | within the scope of | within the realms of possibility | to go beyond the scope of | on a small (large) scale [Add to Longdo]
Rahmengesetzgebung {f}framework legislation [Add to Longdo]
Rahmenhandlung {f}framework plot; subplot (framing the main plot) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Framework \Frame"work`\, n.
   1. The work of framing, or the completed work; the frame or
    constructional part of anything; as, the framework of
    society.
    [1913 Webster]
 
       A staunch and solid piece of framework. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Work done in, or by means of, a frame or loom.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 framework
   n 1: a hypothetical description of a complex entity or process;
      "the computer program was based on a model of the
      circulatory and respiratory systems" [syn: {model},
      {theoretical account}, {framework}]
   2: the underlying structure; "providing a factual framework for
     future research"; "it is part of the fabric of society" [syn:
     {framework}, {fabric}]
   3: a structure supporting or containing something

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top