ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

躯体

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -躯体-, *躯体*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
躯体[qū tǐ, ㄑㄩ ㄊㄧˇ, / ] the body, #16,720 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
躯体[くたい, kutai] (n,adj-no) (1) body; skeleton; framework; (2) reinforced concrete skeletal soundness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a great body whose precise operation is managed by a big brain. It's a place of meeting, traffic, exchanges.[CN] 他是一个由庞大的大脑主管其精确操作的卓越躯体 它是一个见面,运输,转车的地方. La stazione (1952)
Dan Kauffman's explanation of what was wrong in town... mass hysteria... couldn't explain away that body on Jack's billiard table.[CN] Dan Kauffman对于 镇上发生的怪事的解释... 歇斯底里的集体性癔病... 解释不了为什么Jack的台球桌上 会有那样一具躯体 Invasion of the Body Snatchers (1956)
I went to the doctor today about these jitters... and he said it was the wagon for a month or a new set of organs.[CN] 我在戒酒 我心神不宁,去看医生 他叫我戒酒,不然换个躯体 Foreign Correspondent (1940)
I shall never understand the process by which a body with a voice suddenly fancies itself as a mind.[CN] 我不懂为何 一个只有躯体和声音的人 为何突然会认为自己有灵魂? All About Eve (1950)
That ex ship-news reporter. No body, no voice, all mind.[CN] 以前那个记者 没有躯体和声音只有灵魂 All About Eve (1950)
All that body in your cellar needed... was a mind, and it was...[CN] 你加地下室里的那具躯体仅仅只需要... 拥有一个意识 而且它... Invasion of the Body Snatchers (1956)
I'm nothing but a body with a voice. No mind.[CN] 我不过是个没有灵魂 只有躯体和声音的人 All About Eve (1950)
-You're beautiful and intelligent. -A body with a voice.[CN] 你是个既聪明又美丽的女人 只有声音的躯体 All About Eve (1950)
I want to take the corpse's fingerprints.[CN] 我想提取一下这具躯体的指纹 Invasion of the Body Snatchers (1956)
What a body. What a voice.[CN] 多什么令人不可思议的 躯体和声音啊 All About Eve (1950)
It was a curious sort of a body... and then it wasn't there anymore.[CN] 呃 那时一具很诡异的躯体... 然后 只是突然就找不到它了 Invasion of the Body Snatchers (1956)
I think I'd find every organ in perfect condition... as perfect as the body is externally... everything in working order.[CN] 我想每个器官大概都是完美无损的... 完美无缺 就像这具躯体外表看起来那样... 躯体状况良好 Invasion of the Body Snatchers (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top