Search result for

-emotion-

(40 entries)
(0.2626 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: emotion,-emotion-, *emotion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emotion    [N] อารมณ์, See also: ความรู้สึก, Syn. feeling, sensation, sentiment

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emotionอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotionอาเวค [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emotion(อิโม'เชิน) n. อารมณ์,สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์,ความสะเทือนใจ,อาวรณ์, See also: emotionable adj. ดูemotion emotive adj. ดูemotion emotionalist n. ดูemotion, Syn. feeling

English-Thai: Nontri Dictionary
emotion(n) อารมณ์,ความรู้สึก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Emotion.ไป Episode #1.6 (2010)
My father--not too big on showing emotion.พ่อชั้น... ไม่ค่อยจำมาแชร์ความรู้สึกกันเท่าไหร่ Chuck in Real Life (2008)
Sex can be dismissed as hormonal or emotional.เซ็กซ์ทำให้การทำงานของ\ อารมณ์กับฮอร์โมนผิดพลาด Adverse Events (2008)
But you're filled with hormones, and emotion, and fear, and... you just can't make a huge decision like this right now.แต่คุณเติม ฮอร์โมนและอารมณ์ กับความกลัว และ... Joy (2008)
I was emotional because of the adoption falling through.ฉันกำลังอ่อนไหว เพราะเรื่องการรับบุตรบุญธรรม รู้สึกแย่ The Itch (2008)
Emotionally mature people who work together should not date.อารมณ์ปกติของมนุษย์ คนที่ทำงานด้วยกัน ไม่นัดเที่ยวกัน The Itch (2008)
She's a picture of emotional health.ลักษณะของเธอน่าจะ เป็นเพราะสุขภาพทางอารมณ์ Emancipation (2008)
Severe emotional stress can lead to asymmetric function of the midbrain.ความเครียดจากสภาพจิตเสียหายร้ายแรง ซึ่งนำไปสู่ความไม่สมดุล ของสมองส่วนกลาง Emancipation (2008)
Tell her the thing about emotional reactions is they're definitionally irrational.บอกเธอเกี่ยวกับ ผลกระทบทางอารมณ์ ความแตกต่างกัน หรือความสัมพันธุ์กัน Emancipation (2008)
That's your rational explanation of her emotional response.นั่นคือเหตุผลที่คุณอธิบายเกี่ยวกับอารมณ์เธอ Emancipation (2008)
Emotional is immediate.อารมณ์เป็น เรื่องฉับพลันทันที Emancipation (2008)
Means there was no emotional to process.หมายความว่า ไม่มีอารมณ์ในขั้นตอน Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emotionBeing a teacher you must learn to keep a tight rein on your emotions.
emotionCats show emotional habits parallel to those of their owners.
emotionEmotion counts above vocabulary in verbal communication.
emotionEven disaster is better than such a divorce between emotion and action.
emotionHands reveal our inward emotions.
emotionHe appealed to our emotions.
emotionHe heard the ill tidings without emotion.
emotionHe hid his emotions and pretended enthusiasm.
emotionHer emotion was too strong for words.
emotionHer voice broke with emotion.
emotionHis speech had an effect on our emotions.
emotionHuman beings are emotional creatures, so to speak.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารมณ์สะเทือนใจ    [N] emotion, Example: ความสามารถในเชิงประพันธ์ของผู้ประพันธ์ ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์สะเทือนใจ[n.] (ārom satheūoenjai) EN: emotion   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMOTION    IH2 M OW1 SH AH0 N
EMOTION    IY1 M OW0 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emotion    (n) (i1 m ou1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emotionalität {f}emotionality [Add to Longdo]
Ergriffenheit {f} | Ergriffenheiten {pl}emotion | emotions [Add to Longdo]
Gefühl {n}; Emotion {f} | Gefühle {pl}; Emotionen {pl} | aufgestaute Gefühle | Gefühl und Verstandemotion | emotions | pent-up emotions | emotions and reasons [Add to Longdo]
emotional; seelisch {adj}emotional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emotion \E*mo"tion\, n. [L. emovere, emotum, to remove, shake,
   stir up; e out + movere to move: cf. F. ['e]motion. See
   {Move}, and cf. {Emmove}.]
   A moving of the mind or soul; excitement of the feelings,
   whether pleasing or painful; disturbance or agitation of mind
   caused by a specific exciting cause and manifested by some
   sensible effect on the body.
   [1913 Webster]
 
      How different the emotions between departure and
      return!                 --W. Irving.
   [1913 Webster]
 
      Some vague emotion of delight.      --Tennyson.
 
   Syn: Feeling; agitation; tremor; trepidation; perturbation;
     passion; excitement.
 
   Usage: {Emotion}, {Feeling}, {Agitation}. Feeling is the
      weaker term, and may be of the body or the mind.
      Emotion is of the mind alone, being the excited action
      of some inward susceptibility or feeling; as, an
      emotion of pity, terror, etc. Agitation may be bodily
      or mental, and usually arises in the latter case from
      a vehement struggle between contending desires or
      emotions. See {Passion}. "Agitations have but one
      character, viz., that of violence; emotions vary with
      the objects that awaken them. There are emotions
      either of tenderness or anger, either gentle or
      strong, either painful or pleasing." --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emotion
   n 1: any strong feeling

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top