ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sensational

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sensational-, *sensational*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sensational(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. emotional
sensational(adj) น่าดึงดูดใจ, See also: น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Syn. exciting, marvelous, dramatic
sensational(adj) ยิ่งใหญ่, See also: ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
sensationally(adv) อย่างดึงดูดใจ, See also: อย่างเร้าใจ
sensationalism(n) ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น, See also: วิธีทำให้ตื่นเต้น, ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก, Syn. emotionalism, melodrama, photism, sentimentality
sensationalist(adj) ซึ่งแสดงความรู้สึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sensational(เซนเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส, เกี่ยวกับความรู้สึก ตื่นเต้น, เกรียวกราว, เกี่ยวกับความฉลาด, เกี่ยวกับไหวพริบ, เกี่ยวกับเหตุผล, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, อย่างยิ่ง, ยิ่งใหญ่, Syn. exciting, stimulating

English-Thai: Nontri Dictionary
sensational(adj) น่าตื่นเต้น, เกี่ยวกับความรู้สึก, เกี่ยวกับประสาทสัมผัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sensationalism; sensationismผัสสาการนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A sensational crowd.- คนดูดีมั้ย Punchline (1988)
I shall wish a book jacket that is only letters. No sensational drawings. Yes?ฉันจะขอให้แจ็คเก็ตหนังสือที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น ไม่มีภาพวาดที่น่าตื่นเต้น ใช่? The Russia House (1990)
Sensational story.เราต้องไปหาเงิน Hero (1992)
It's a stick of the most amazing and sensational gum in the whole universe.หมากฝรั่งที่เคี้ยวหนุบหนับอร่อยมีรสชาติที่สุดในจักรวาล Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันอยากจะขอบใจเจนนี่ ฮัมฟรีย์ เจนนี่ ฮัมฟรีย์ผู้ยิ่งใหญ่ The Serena Also Rises (2008)
In a phenomenon recalling Marilyn Monroe's sensational debut in show business, ปรากฏการณ์นี้ ทำให้เราคิดถึงการก้าวสู่วงการ อย่างครึกโครมของมาริลีน มอนโร Nowhere Boy (2009)
A housewife had been accused of murder, and her trial was growing more sensational each day.แม่บ้านคนหนึ่ง เป็นผู้ต้องหาว่าฆ่าคนตาย และการพิจารณาคดีของเธอก็น่าดึงดูดใจขึ้นทุกวัน Give Me the Blame (2012)
Lurid. A case so sensational you hoped I'd be interested.น่าตื่นตกใจ คดีน่าดึงดูดมาก นายคาดหวังให้ฉันสนใจ The Empty Hearse (2014)
His big break came when a customer gave him a ticket to a sensational new kind of entertainment-- science for the public.เมื่อลูกค้าให้เขาตั๋ว เพื่อรูปแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้น ของการบันเทิง วิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน The Electric Boy (2014)
Congratulations, Adonis, on a sensational effort.ขอแสดงความยินดีอิเหนา Creed (2015)
Thanks, Adonis, and congratulations on a sensational performance.ขอบคุณอิเหนาและขอแสดง ความยินดี เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่น่า ตื่นเต้น จิม Creed (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sensationalThe food is sensational at that new restaurant.
sensationalThe news was sensational.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครึกโครม(adj) sensational, See also: exciting, Example: คดีนี้กลายเป็นคดีครึกโครมที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างยิ่ง, Thai Definition: เป็นที่เล่าลือกันแพร่หลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อื้อฉาว[eūchāo] (adj) EN: sensational ; scandalous  FR: scandaleux ; tapageur
ครึกโครม[khreukkhrōm] (adj) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ประโลมโลก[pralōmlōk] (adj) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sensational
sensationalism
sensationalist
sensationalize
sensationalized
sensationalizes
sensationalistic
sensationalizing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sensational
sensationally
sensationalism
sensationalist
sensationalists

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ,     /    ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy #33,794 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sensationsmeldung { f }sensational report [Add to Longdo]
Sensationspresse { f }sensational press [Add to Longdo]
aufsehenerregend; sensationell; reißerisch { adj } | aufsehenerregender | am aufsehenerregendstensensational | more sensational | most sensational [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
センセーショナリズム[sense-shonarizumu] (n) sensationalism [Add to Longdo]
センセーショナル[sense-shonaru] (adj-na, n) sensational; (P) [Add to Longdo]
感覚論[かんかくろん, kankakuron] (n) sensationalism [Add to Longdo]
興味本位[きょうみほんい, kyoumihon'i] (adj-na, adj-no) (just) out of curiosity; (just) in order to satisfy one's curiosity; aimed chiefly at amusing; sensational (e.g. magazine) [Add to Longdo]
驚倒[きょうとう, kyoutou] (n, vs) sensational [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]
扇情[せんじょう, senjou] (n) sensational [Add to Longdo]
煽情的;扇情的[せんじょうてき, senjouteki] (adj-na) inflammatory; lascivious; sensational [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sensational \Sen*sa"tion*al\, a.
   1. Of or pertaining to sensation; as, sensational nerves.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to sensationalism, or the doctrine that
    sensation is the sole origin of knowledge.
    [1913 Webster]
 
   3. Suited or intended to excite temporarily great interest or
    emotion; melodramatic; emotional; as, sensational plays or
    novels; sensational preaching; sensational journalism; a
    sensational report.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sensational
   adj 1: causing intense interest, curiosity, or emotion [ant:
       {unsensational}]
   2: commanding attention; "an arresting drawing of people turning
     into animals"; "a sensational concert--one never to be
     forgotten"; "a stunning performance" [syn: {arresting},
     {sensational}, {stunning}]
   3: relating to or concerned in sensation; "the sensory cortex";
     "sensory organs" [syn: {sensational}, {sensory}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top