Search result for

เห็นอกเห็นใจ

(42 entries)
(1.2423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห็นอกเห็นใจ-, *เห็นอกเห็นใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นอกเห็นใจ [V] sympathize with, See also: have sympathy for, be emotionally involved with, Syn. เห็นใจ, Ant. เห็นแก่ตัว, Example: หนุ่มสาวที่รักกัน เห็นอกเห็นใจกันอย่างซาบซึ้งแล้ว ก็ย่อมอยากมีพิธีสมรสให้สังคมรับรู้, Thai definition: ซาบซึ้งถึงจิตใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No sympathy for that life you destroyed?ไม่มีความเห็นอกเห็นใจในชีวิตมัน คุณทำลายมัน? 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
And stateside review boards are even more lenient.ยิ่งคณะสอบปากคำยิ่งเห็นอกเห็นใจใหญ่ Casualties of War (1989)
Monster Joe and his daughter Raquel are sympathetic to our dilemma.มอนสเตอร์โจและลูกสาวของเขามีความเห็นอกเห็นใจราเคไปขึ้นเขียงของเรา Pulp Fiction (1994)
Be assured, ladies, that Mrs Collins and myself sincerely sympathise with you in your distress, which must be of the bitterest kind, proceeding from a cause which no time can remove.โปรดมั่นใจได้เลยครับสาวๆ ว่าคุณนายคอลลินส์และตัวผม เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงในความทุกข์ของพวกคุณ สำหรับความขมขื่นสุดแสนที่ดำเนินไป โดยที่เวลาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ Episode #1.5 (1995)
You didn't have this kind of sympathy for poor Bessie Jackson!คุณไม่ได้มีชนิดของความเห็นอกเห็นใจนี้สำหรับคนยากจนเบสซี่แจ็คสัน! The Birdcage (1996)
Don't waste your sympathy.ดอนเว็บไซต์นั้นทีเสียความเห็นอกเห็นใจของคุณ Princess Mononoke (1997)
The Tibetans say an enemy is the greatest teacher... because only an enemy can help develop patience and compassion.ชาวทิเบตบอกว่าศัตรู คือครูที่ดีที่สุด เพราะมีแต่ศัตรูเท่านั้นที่ทำให้เรา เรียนรู้ความอดทนและเห็นอกเห็นใจ Seven Years in Tibet (1997)
I'll be sympathetic. Until then, I won't be.ฉันจะเป็นความเห็นอกเห็นใจ จนแล้วฉันจะไม่ Showtime (2002)
- Shut up I don't need your sympathy.- หุบปากฉันไม่จำเป็นต้องเห็นอกเห็นใจของคุณ Cubeº: Cube Zero (2004)
- He's selfless and empathic... - He's self-centered and righteous. Self-righteous.เขาไม่เห็นแก่ตัว เห็นอกเห็นใจ เขาคิดเข้าข้างตัวเอง มีธรรมะ มีธรรมะของตัวเอง Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
It's hard to establish much of a rapport there.มันยากที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจกันตอนนั้น Left Turn Ahead (2007)
I would have the greatest sympathy if you did.ผมจะเห็นอกเห็นใจคุณเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณทำ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henjai) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with   FR: sympathiser

English-Thai: Longdo Dictionary
empathize(vt) |with so.| เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ, R. empathy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commiserate with    [PHRV] เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, ปลอบโยน, Syn. condole with, sympathize with
condole with    [PHRV] เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, เห็นใจ, ปลอบโยน, Syn. commiserate with, sympathize with
feel for    [PHRV] เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, Syn. ache for, feel with
sympathetic    [ADJ] เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, Syn. caring, pitying, compassionate
sympathize    [VI] เห็นใจ, See also: เห็นอกเห็นใจ, เวทนา, Syn. commiserate, pity, show mercy
sympathize with    [PHRV] เห็นอกเห็นใจ, Syn. commiserate with, condole with
tenderhearted    [ADJ] เห็นอกเห็นใจ, Syn. softhearted, tender, humane, kind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ
commiserative(คะมิซ'ซะเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสงสาร (เห็นอกเห็นใจ สังเวช เวทนา)
compassion(คัมแพซ'เชิน) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. pity
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร,มีความเวทนา,มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted,sympathetic ###A. ruthless
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness,kindliness -A.cheerlessness
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
human(ฮิว'เมิน) adj. เกี่ยวกับมนุษย์,เห็นอกเห็นใจคน,มีมนุษยธรรม. -n. มนุษย์, Syn. manlike,mortal,person,man
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate,kind

English-Thai: Nontri Dictionary
commiseration(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความสังเวช,ความเห็นอกเห็นใจ
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ
sympathize(vt) สงสาร,เห็นอกเห็นใจ,เอาใจ,เข้าข้าง,เห็นด้วย,พอใจ
sympathy(n) ความสงสาร,ความเห็นอกเห็นใจ,การเข้าข้าง,ความพอใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch
Rücksicht nehmen auf(phrase) คำนึงถึง เห็นอกเห็นใจ
Mitleid(n) |das, nur Sg.| ความเห็นใจ, ความสงสาร เช่น Ich habe Mitleid mit ihr. ฉันรู้สึกเห็นอกเห็นใจเธอคนนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top