ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cull-

K AH1 L   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cull, *cull*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cull[N] การลดจำนวนสัตว์ลง
cull[VT] คัดออก
cull[VT] เลือกสรร, Syn. choose, select
cull[N] สิ่งไร้ค่า, See also: สิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cull(คัล) {culled,culling,culls} vt.,n. (การ) เลือก,เลือกสรร,คัด,คัดเลือก,เก็บ,เด็ด,รวม,สิ่งที่เลือก,สิ่งที่คัดออกมา,ของที่ไม่ดีที่ถูกคัดออก, Syn. select,collect,pick

English-Thai: Nontri Dictionary
cull(n) สิ่งที่ไม่เอา,การเลือก,การคัด
cull(vt) คัดเลือก,เด็ด,เก็บ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rest of us are going to cull through cold cases and missing-persons files.ส่วนที่เหลือต้องรื้อคดีคนหายกับคดีที่ปิดไม่ลงมาดู An Inconvenient Lie (2007)
The Cullens.พวกเขาเป็นใคร? Twilight (2008)
They're Dr. and Mrs. Cullen's foster kids.พวกคัลเลนส์ พวกเขาเป็นเด็กที่ หมอคัลเลนส์กับภรรยารับมาเลี้ยง Twilight (2008)
Dr. Cullen's like this foster dad/matchmaker. Maybe he'll adopt me.หมอคัลเลนเหมือนกับ พ่อบุญธรรมหรือไม่ก็พ่อสื่อ Twilight (2008)
I'm Edward Cullen.แนะนำตัวเอง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Twilight (2008)
CHARLIE: Dr. Cullen. Charlie.ได้ยินว่า ลูกสาวสารวัตรอยู่ที่นี่ Twilight (2008)
And that was the first night I dreamt of Edward Cullen.นั่นคือคืนแรกที่ฉัน ฝันถึงเอ็ดเวิร์ด คัลเลน Twilight (2008)
Yeah, 'cause Cullen's a freak.ผมว่ามันก็ดีนะที่เธอชวนเขา ไม่เคยมีใครชวนเลย Twilight (2008)
The Cullens don't come here.พวกคุณรู้จักเขาหรอ? Twilight (2008)
What did your friends mean about, you know, "The Cullens don't come here?"เพื่อนคุณหมายความว่าไง Twilight (2008)
So what's the story about the Cullens?โอเค Twilight (2008)
Whenever the weather's nice, the Cullens disappear.เขาไม่อยู่หรอก ทุกครั้งที่อากาศดี พวกคัลเลนหายตัวไปทุกที Twilight (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULL    K AH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cull    (v) kˈʌl (k uh1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Robbenschlag {m}cull of seals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cull \Cull\, n.
   A cully; a dupe; a gull. See {Cully}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cull \Cull\ (k?l), v. t. [imp. & p. p. {Culled} (k?ld); p. pr. &
   vb. n. {Culling}.] [OE.cullen, OF. cuillir, coillir,
   F.cueillir, to gather, pluck, pick, fr. L. colligere. See
   {Coil}, v. t., and cf. {Collect}.]
   To separate, select, or pick out; to choose and gather or
   collect; as, to cull flowers.
   [1913 Webster]
 
      From his herd he culls,
      For slaughter, from the fairest of his bulls. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Whitest honey in fairy gardens culled.  --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cull
   n 1: the person or thing that is rejected or set aside as
      inferior in quality [syn: {cull}, {reject}]
   v 1: remove something that has been rejected; "cull the sick
      members of the herd"
   2: look for and gather; "pick mushrooms"; "pick flowers" [syn:
     {pick}, {pluck}, {cull}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top