ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portcullis

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portcullis-, *portcullis*, portculli
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portcullis[N] ซุ้มประตูเหล็กสำหรับปิดทางเข้าปราสาทหรือป้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
portcullis(n) ประตูรั้วใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fezzik, the portcullis!เฟสสิก, ประตู! The Princess Bride (1987)
Get back, behind the portcullis!ถอย เข้าไปข้างใน Ironclad (2011)
- Does the keep have a portcullis? - It does.ประตูนั่นยังใช้ได้ดีนะ ใช่ครับ Ironclad (2011)
We must ride now. The portcullis will be open.เราไปกันเถอะ จะเปิดแล้ว Snow White and the Huntsman (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portcullis    (n) pˌɔːtkˈʌlɪs (p oo2 t k uh1 l i s)
portcullises    (n) pˌɔːtkˈʌlɪsɪz (p oo2 t k uh1 l i s i z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portcullis \Port*cul"lis\, n. [OF. porte coulisse, cole["i]ce, a
   sliding door, fr. L. colare, colatum, to filter, to strain:
   cf. F. couler to glide. See {Port} a gate, and cf. {Cullis},
   {Colander}.]
   1. (Fort.) A grating of iron or of timbers pointed with iron,
    hung over the gateway of a fortress, to be let down to
    prevent the entrance of an enemy. "Let the portcullis
    fall." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       She . . . the huge portcullis high updrew. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An English coin of the reign of Elizabeth, struck for the
    use of the East India Company; -- so called from its
    bearing the figure of a portcullis on the reverse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portcullis \Port*cul"lis\, v. t. [imp. & p. p. {Portcullised};
   p. pr. & vb. n. {Portcullising}.]
   To obstruct with, or as with, a portcullis; to shut; to bar.
   [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portcullis
   n 1: gate consisting of an iron or wooden grating that hangs in
      the entry to a castle or fortified town; can be lowered to
      prevent passage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top