ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cullet

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cullet-, *cullet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cullet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cullet*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cullet(คิว'ลิท) n. เศษแก้วหรือแก้วที่แตกหักสำหรับนำมาหลอมใหม่

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLETON    K UW1 L AH0 T AA0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glasbruch {m}; Glasscherben {pl}cullet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cullet \Cul"let\ (k[u^]l"l[e^]t), n. [From {Cull}, v. t. ]
   Broken glass for remelting.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cullet \Cul"let\, n. [A dim. from F. cul back.]
   A small central plane in the back of a cut gem. See {Collet},
   3
   (b) .
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top