ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cullis

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cullis-, *cullis*, culli
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cullis(คัล'ลิส) n. รางน้ำ,ท่อน้ำ,ร่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
portcullis(n) ประตูรั้วใหญ่

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLISON    K AH1 L AH0 S AH0 N

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cullis \Cul"lis\ (k?l"l?s), n. [OF. cole["i]s, F. coulis, fr.
   OF. & F. couler to strain, to flow, fr. L. colare to filter,
   strain; cf. LL. coladicium. Cf. {Colander}.]
   A strong broth of meat, strained and made clear for invalids;
   also, a savory jelly. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      When I am exellent at caudles
      And cullises . . . you shall be welcome to me. --Beau.
                          & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cullis \Cul"lis\, n.; pl. {Cullises} (-?z). [F.coulisse groove,
   fr. the same source as E. cullis broth.] (Arch.)
   A gutter in a roof; a channel or groove.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cullis
   n 1: a gutter in a roof

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top