ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culler

K AH1 L ER0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culler-, *culler*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม

English-Thai: Nontri Dictionary
scullery(n) ห้องครัว,โรงครัว

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLER    K AH1 L ER0
CULLERS    K AH1 L ER0 Z
CULLER'S    K AH1 L ER0 Z
CULLERTON    K AH1 L ER0 T AH0 N
CULLERTON'S    K AH1 L ER0 T AH0 N Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Culler \Cull"er\ (k?l"?r), n.
     One who picks or chooses; esp., an inspector who selects
     wares suitable for market.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top