ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

winnow

W IH1 N OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winnow-, *winnow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winnow(vi) พัดหรือเป่าเอาแกลบข้าวออก, See also: ร่อนข้าว, ฝัดข้าว
winnow(vt) พัดหรือเป่าเอาแกลบข้าวออก, See also: ร่อนข้าว, ฝัดข้าว
winnower(n) อุปกรณ์ที่ใช้แยกเอาออกแกลบข้าวออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winnow(วิน'โน) vt., vi. พัดแกลบข้าวออก, พัดให้ปลิว, เป่าออก, ร่อนข้าว, ฝัด, แยกออก, ถอนออก, ทำให้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ หรือแยกออก n. อุปกรณ์พัดให้ออก, อุปกรณ์แยกออก, See also: winnower n., Syn. cull, separate, strain

English-Thai: Nontri Dictionary
winnow(vt) สีข้าว, จัดเป็นพวก, โปรย, ผัด, กรอง, ร่อน, ถอน, แยก, พัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝัด(v) winnow, Example: ปัจจุบันนี้มีเครื่องสีข้าวแทนการตำข้าวและฝัดข้าว, Thai Definition: กระพือข้าวหรือสิ่งอื่นเพื่อให้แกลบ รำ หรือผงออก
ร่อน(v) winnow, See also: sift, separate large and small solid bits, Example: เขาร่อนเอาปลายข้าวออกจากเมล็ดข้าว, Thai Definition: แยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบโดยใช้เครื่องแยกแกว่งยักไปย้ายมา ให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระด้ง[kradong] (n) EN: rice winnowing basket ; treshing basket
กระด้งมอญ[kradong møn] (n) EN: large rice winnowing basket
ร่อน[rǿn] (v) EN: winnow ; sift ; sieve ; pan ; separate  FR: passer au crible ; tamiser ; cribler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WINNOW W IH1 N OW2
WINNOWED W IH1 N OW2 D
WINNOWING W IH1 N OW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
winnow (v) wˈɪnou (w i1 n ou)
winnows (v) wˈɪnouz (w i1 n ou z)
winnowed (v) wˈɪnoud (w i1 n ou d)
winnowing (v) wˈɪnouɪŋ (w i1 n ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, ] winnow basket, #34,733 [Add to Longdo]
簸扬[bǒ yáng, ㄅㄛˇ ㄧㄤˊ, / ] winnow, #469,553 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋤簾[じょれん, joren] (n) (long-handled) bamboo winnow used to sift earth or sand [Add to Longdo]
吹き分ける[ふきわける, fukiwakeru] (v1, vt) to blow apart; to winnow; to smelt [Add to Longdo]
唐箕[とうみ, toumi] (n) winnower; grain fan [Add to Longdo]
風選[ふうせん, fuusen] (n) wind winnowing [Add to Longdo]
[き, ki] (n) (See 箕宿) Chinese "winnowing basket" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
箕宿;箕星[みぼし, miboshi] (n) (See 箕) Chinese "winnowing basket" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winnow \Win"now\ (w[i^]n"n[-o]), v. t. [imp. & p. p. {Winnowed}
   (w[i^]n"n[-o]d); p. pr. & vb. n. {Winnowing}.] [OE. windewen,
   winewen, AS. windwian; akin to Goth. winpjan (in comp.),
   winpi-skauro a fan, L. ventilare to fan, to winnow; cf. L.
   wannus a fan for winnowing, G. wanne, OHG. wanna. [root]131.
   See {Wind} moving air, and cf. {Fan}., n., {Ventilate}.]
   [1913 Webster]
   1. To separate, and drive off, the chaff from by means of
    wind; to fan; as, to winnow grain.
    [1913 Webster]
 
       Ho winnoweth barley to-night in the threshing floor.
                          --Ruth. iii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   2. To sift, as for the purpose of separating falsehood from
    truth; to separate, as bad from good.
    [1913 Webster]
 
       Winnow well this thought, and you shall find
       This light as chaff that flies before the wind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To beat with wings, or as with wings.[Poetic]
    [1913 Webster]
 
       Now on the polar winds; then with quick fan
       Winnows the buxom air.        --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winnow \Win"now\, v. i.
   To separate chaff from grain.
   [1913 Webster]
 
      Winnow not with every wind.       --Ecclus. v.
                          9.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 winnow
   n 1: the act of separating grain from chaff; "the winnowing was
      done by women" [syn: {winnow}, {winnowing}, {sifting}]
   v 1: separate the chaff from by using air currents; "She stood
      there winnowing chaff all day in the field" [syn: {winnow},
      {fan}]
   2: blow on; "The wind was winnowing her hair"; "the wind
     winnowed the grass"
   3: select desirable parts from a group or list; "cull out the
     interesting letters from the poet's correspondence"; "winnow
     the finalists from the long list of applicants" [syn: {cull
     out}, {winnow}]
   4: blow away or off with a current of air; "winnow chaff"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top