ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scullery

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scullery-, *scullery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scullery[N] ห้องทำครัว, See also: ห้องครัว, Syn. galley, kitchen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม

English-Thai: Nontri Dictionary
scullery(n) ห้องครัว,โรงครัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The dishwasher and the scullery maid!เด็กล้างจาน กับแม่ครัว! Happily N'Ever After (2006)
You, scullery maid, what's your name?เจ้า สาวใช้ก้นครัว ชื่ออะไร Trolls (2016)
Scullery maid!แม่สาวใช้ก้นครัว! Trolls (2016)
His royal awesomeness would never talk to a scullery maid like me.พระราชาสูงเกียรติไม่คุยกับสาวใช้ก้นครัวอย่างฉัน Trolls (2016)
What if he didn't know you were a scullery maid?ถ้าเขาไม่รู้ว่าเธอเป็นสาวใช้ก้นครัว Trolls (2016)
What kind of total babe would be dressed like a scullery maid?สาวสวยแซ่บอะไรจะแต่งตัวเหมือนสาวใช้ Trolls (2016)
-He'll know that I'm just a scullery maid.- เขาจะรู้ว่าฉันเป็นสาวใช้ก้นครัว Trolls (2016)
I'll just get my worthless scullery maid to get...หม่อมฉันก็แค่ให้สาวใช้ก้นครัว Trolls (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scullery    (n) skˈʌləriː (s k uh1 l @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spülküche {f} | Spülküchen {pl}scullery | sculleries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scullery \Scul"ler*y\ (sk[u^]l"l[~e]r*[y^]), n.; pl.
   {Sculleries} (sk[u^]l"l[~e]r*[i^]z). [Probably originally, a
   place for washing dishes, and for swillery, fr. OE. swilen to
   wash, AS. swilian (see {Swill} to wash, to drink), but
   influenced either by Icel. skola, skyla, Dan. skylle, or by
   OF. escuelier a place for keeping dishes, fr. escuele a dish,
   F. ['e]cuelle, fr. L. scutella a salver, waiter (cf.
   {Scuttle} a basket); or perhaps the English word is
   immediately from the OF. escuelier; cf. OE. squyllare a
   dishwasher.]
   1. A place where dishes, kettles, and culinary utensils, are
    cleaned and kept; also, a room attached to the kitchen,
    where the coarse work is done; a back kitchen.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, refuse; filth; offal. [Obs.] --Gauden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scullery
   n 1: a small room (in large old British houses) next to the
      kitchen; where kitchen utensils are cleaned and kept and
      other rough household jobs are done

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top