Search result for

-beast-

(40 entries)
(0.5983 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beast, *beast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beast[N] สัตว์, See also: สัตว์เดรัจฉาน, สิงห์สาราสัตว์, Syn. creature
beast[N] คนเลวทราม, See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ, Syn. fiend
beast[SL] ผู้หญิงที่น่าเกลียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน

English-Thai: Nontri Dictionary
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A beast?บีสต์น่ะหรอ ? Who Am I? (2013)
A beast!อสูร Beauty and the Beast (2017)
Laying down the gauntlet for her favorite beast.นอนท้าทายอสูรร้ายสุดโปรด Pret-a-Poor-J (2008)
A beast born of clay and conjured up only by the most powerful sorcerer.สัตว์ประหลาดที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วทำการปลุกเสกโดยจอมเวทย์ผู้ทรงพลัง The Mark of Nimueh (2008)
The beast is heading for Camelot.สัตว์ประหลาดกำลังมุ่งหน้ามายังคาเมลอต Lancelot (2008)
The creature you describe has all the characteristics of the Questing Beast.เจ้าตัวที่เจ้าเล่ามา มันมีลักษณะตรงกับ Le Morte d'Arthur (2008)
The appearance of the Questing Beast is supposed to foreshadow a time of great upheaval.การปรากฏกายของอสูรกายปริศนา เป็นลางบางเหตุแห่งกลียุค Le Morte d'Arthur (2008)
I beg you, Sire - do not dismiss this. The beast is an omen.ข้าขอวิงวอน, ขอให้ท่านอย่าลืมว่า เจ้าสัตว์นี้เป็นลางแห่งหายนะ Le Morte d'Arthur (2008)
Arthur will destroy the beast and we no longer suffer at its hand.อาเธอร์จะปราบเจ้าสัตว์ร้ายนั่น แล้วเราก็ไม่ต้องทนกับมันอีก Le Morte d'Arthur (2008)
This is no ordinary beast, Merlin.มันไม่ใช่สัตว์ร้ายธรรมดานะเมอลิน Le Morte d'Arthur (2008)
To face a beast such as this, you must understand where it came from.การจะเผชิญหน้ากับเจ้าสิ่งนี้ เจ้าต้องรู้ว่ามันมาจากไหน Le Morte d'Arthur (2008)
The Questing Beast carries that power.อสูรกายปริศนานั่นเต็มไปด้วยพลังอำนาจ Le Morte d'Arthur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beastA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
beastAs the lion is king of beasts, so is the eagle king of birds.
beastA tiger is a beast of prey.
beastIt is language that distinguishes man from beasts.
beastThe food was not fit for man or beast.
beastThe king of this country isn't a person, but a divine beast with three pairs of wings said to be in far away in the sky.
beastThe lion is king of beasts.
beastThe lion is the king of beasts.
beastThe lion is the king of the beasts.
beastThen the wild beasts start wanting to go crazy.
beastThe primitive man was frightened at the sight of a savage beast.
beastThe primitive man was frightened at the sign of the beast.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
ติรัจฉาน[N] animal, See also: beast, Syn. ดิรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน, Example: ติรัจฉานนั้นโง่ในด้านที่จะทำความเจริญอะไรให้บังเกิดขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ทั่วไป ยกเว้นคน, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAST    B IY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beast    (n) (b ii1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biest {n}; Bestie {f} | Biester {pl}; Bestien {pl} | kleines Biest [ugs.]beast | beasts | minx [Add to Longdo]
Lasttier {n}; Nutztier {n}beast of burden [Add to Longdo]
Tier {n} | Tiere {pl}beast | beasts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beast \Beast\ (b[=e]st), n. [OE. best, beste, OF. beste, F.
   b[^e]te, fr. L. bestia.]
   1. Any living creature; an animal; -- including man, insects,
    etc. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Any four-footed animal, that may be used for labor, food,
    or sport; as, a beast of burden.
    [1913 Webster]
 
       A righteous man regardeth the life of his beast.
                          --Prov. xii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   3. any animal other than a human; -- opposed to {man}.
    [1913 Webster]
 
       'Tain't a fit night out for man nor beast.
                          --W. C.
                          Fields.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A coarse, brutal, filthy, or degraded fellow.
    [1913 Webster]
 
   5. A game at cards similar to loo. [Obs.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
   6. A penalty at beast, omber, etc. Hence: To be beasted, to
    be beaten at beast, omber, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Beast royal}, the lion. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Beast}, {Brute}.
 
   Usage: When we use these words in a figurative sense, as
      applicable to human beings, we think of beasts as mere
      animals governed by animal appetite; and of brutes as
      being destitute of reason or moral feeling, and
      governed by unrestrained passion. Hence we speak of
      beastly appetites; beastly indulgences, etc.; and of
      brutal manners; brutal inhumanity; brutal ferocity.
      So, also, we say of a drunkard, that he first made
      himself a beast, and then treated his family like a
      brute.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beast
   n 1: a living organism characterized by voluntary movement [syn:
      {animal}, {animate being}, {beast}, {brute}, {creature},
      {fauna}]
   2: a cruelly rapacious person [syn: {beast}, {wolf}, {savage},
     {brute}, {wildcat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top