ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bestial

B EH1 S CH AH0 L   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestial-, *bestial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bestial[ADJ] โหดร้ายและน่าขยะแขยง
bestiality[N] การสมสู่ระหว่างมนุษย์และสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestial(เบส'เชิล) adj. เกี่ยวกับสัตว์ป่า,เหมือนสัตว์ป่า,โหดร้าย,ทารุณ,ซึ่งไร้เหตุผล,ไร้ปัญญา, Syn. animalistic ###A. human,humane
bestiality(เบสชชะแอล'ลิที) n. ลักษณะสัตว์ป่า,ความหื่นกระหายของสัตว์ป่า,การร่วมเพศระหว่างคนกับสัตว์, Syn. brutality

English-Thai: Nontri Dictionary
bestial(adj) เยี่ยงสัตว์ป่า,อย่างสัตว์เดรัจฉาน,โหดร้าย
bestiality(n) ลักษณะสัตว์ป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bestialityความผิดฐานชำเรากับสัตว์ (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bestiality; zooerastiaการสมสู่กับสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bestialityพวกชอบสมสู่กับสัตว์,การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์,ประเภทชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's what's so wonderful about you in that... bestial sort of way.เธอถึงวิเศษสุดในแบบฉบับ สัตว์ร้ายในป่า Heat (1995)
Right up there with incest and bestiality.พอๆ กับมีไรในครอบครัว หรือกับสัตว์ Hard-Hearted Hannah (2009)
Jesus, Jason, you're talkin' about bestiality.เว๊ย เจสัน แกพูดเรื่องป่าเถื่อนนะ Frenzy (2009)
No, it ain't bestiality if there ain't a human involved.ไม่ มันไม่ป่าเถื่อน ถ้าไม่มีมนุษย์ไปเกี่ยว Frenzy (2009)
It is bloody and bestial. And you get poop all over your cowboy boots.มันมีเลือดเต็มไปหมด ทั้งอุจจาระเลอะเต็มรองเท้าคุณ Preggers (2009)
The bestialized second configuration of EVA. It still couldn't win even after it abandoned its humanity to become combat-specialized.ทั้งๆที่ทิ้งความเป็นมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้แล้วแท้ๆ \ แต่เอวาที่ใช้บีสต์โหมดไปแล้วก็ยังแพ้... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
You're rehashing the details of your failed marriage with the very lemur who rejected the bestial horror of your craven sexual advances.นายคิดแก้ไข ชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลว กับลิงลีเมอร์ ที่ปฏิเสธการสมสู่ แบบพิศดารของนาย Blame It on the Alcohol (2011)
I think you mean bestiality.ฉันคิดว่านายหมายถึงการร่วมเพศระหว่างคนกับสัตว์ Abomination (2012)
- Bestiality--- Bestiality- - - Pimpdom-- Fading Gigolo (2013)
It's been 15 hours since Portia mentioned her night with James, and not one bestiality joke out of you.ผ่านมา 15 ชั่งโมงแล้วตั้งแต่ พอร์เธียบอกเรื่องที่เธอมีอะไรกับเจมส์ Man's Best Friend with Benefits (2013)
And Kappa is the source of rampant reports of alcoholism, prescription drug abuse, racism, as well as allegations of bestiality...และ Kappa ก็เป็นแหล่งรวม เรื่องร้องเรียนมากมายเกี่ยวการติดสุรา การใช้ยาเกินขนาด การเหยียดเชื้อชาติ รวมทั้งข้อกล่าวหาเรื่องทำร้ายสัตว์ Pilot (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless   FR: bestial ; brutal
ทารุณกรรม[n.] (thārunnakam) FR: bestialité [f] ; brutalité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BESTIAL    B EH1 S CH AH0 L
BESTIALITY    B EH0 S CH AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bestial    (j) bˈɛstɪəʴl (b e1 s t i@ l)
bestially    (a) bˈɛstɪəʴliː (b e1 s t i@ l ii)
bestiality    (n) bˌɛstɪˈælɪtiː (b e2 s t i a1 l i t ii)
bestialities    (n) bˌɛstɪˈælɪtɪz (b e2 s t i a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸡奸[jī jiān, ㄐㄧ ㄐㄧㄢ, / ] bestiality; sodomy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestialität {f} | Bestialitäten {pl}bestiality | bestialities [Add to Longdo]
bestialisch; tierisch {adj}bestial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
獣姦[じゅうかん, juukan] (n) bestiality; sodomy [Add to Longdo]
獣行[じゅうこう, juukou] (n) brutal or bestial act [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bestial \Bes"tial\, a. [F. bestial, L. bestialis, fr. bestia
   beast. See {Beast}.]
   1. Belonging to a beast, or to the class of beasts.
    [1913 Webster]
 
       Among the bestial herds to range.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the qualities of a beast; brutal; below the dignity
    of reason or humanity; irrational; carnal; beastly;
    sensual. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Brutish; beastly; brutal; carnal; vile; low; depraved;
     sensual; filthy.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bestial \Bes"tial\, n.
   A domestic animal; also collectively, cattle; as, other kinds
   of bestial. [Scot.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bestial
   adj 1: resembling a beast; showing lack of human sensibility;
       "beastly desires"; "a bestial nature"; "brute force"; "a
       dull and brutish man"; "bestial treatment of prisoners"
       [syn: {beastly}, {bestial}, {brute(a)}, {brutish},
       {brutal}]

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 bestial
  beastly; bestial(besteca)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top