หรือคุณหมายถึง beastlineß?
Search result for

beastliness

(5 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beastliness-, *beastliness*, beastlines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beastliness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beastliness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beastliness    (n) (b ii1 s t l i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeinheit {f}beastliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beastliness \Beast"li*ness\, n.
   The state or quality of being beastly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beastliness
   n 1: the quality of being deliberately mean [syn: {beastliness},
      {meanness}]
   2: unpleasant nastiness; used especially of nasty weather

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top