Search result for

-balcony-

(32 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: balcony, *balcony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balcony[N] ระเบียง, See also: มุข, เทอเรซ, ชาน, นอกชาน, เฉลียง, หน้ามุข, Syn. porch, terrace
balcony[N] ที่นั่งชั้นบน, See also: ที่นั่งในโรงละครชั้นบน, Syn. circle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balcony(แบล'คะนี) n. ระเบียง,มุข, See also: balconied adj. มีระเบียง,มีมุข

English-Thai: Nontri Dictionary
balcony(n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balconyเฉลียงลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or o ne of the two on the balcony watching now?หรือคนที่อยู่ตรงระเบียงที่กำลังมองมาทางนี้ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Up here on the balcony.บนระเบียง Hard-Hearted Hannah (2009)
Underneath the balcony in the alley is a Dumpster.ใต้ระเบียงมีตรอกเป็นที่ทิ้งขยะ The Plain in the Prodigy (2009)
Those injuries indicate that the victim fell from Karen Lin's balcony and then landed headfirst into the lid of the Dumpster, thereby severing his spine.บาดแผลนั้นบอกเราว่า เหยื่อตกลงมา จากระเบียงที่ห้องของคาเรน และส่วนศรีษะกระแทกถึงก่อน ไปโดนฝาครอบถังขยะ นั่นเป็นเหตุให้กระดูกสันหลังเสียหายอย่างรุนแรง The Plain in the Prodigy (2009)
He's on the balcony. He's right there.นั่นไง เขาอยู่บนนระเบียงนั่น 17 Again (2009)
Twenty-eight and I'll resist pitching you off the balcony.28 และข้าจะอดทนไม่โยนเจ้าออกไปทางระเบียง Legends (2010)
I need only step out onto my balconyAnd all of capua kneels at my feet. Mark of the Brotherhood (2010)
Yeah, we couldn't see anything from the balcony.ใช่แล้ว เรามองไม่เห็นอะไรเลย จากบนระเบียงตึก The Edge (2010)
Oh, I think I got my watch a little wet, so I'm just going to dry it off on the balcony.โอ้ ดูเหมือนว่านาฬิกาฉันจะเปียกน้ำนิดหน่อย เดี๋ยวจะเอาไปผึ่งที่ระเบียงก็แล้วกันนะ Chuck Versus the Final Exam (2010)
It's not small. Three bedrooms and a balcony.มันไม่เล็กค่ะ มีสามห้องนอนพร้อมระเบียง My Two Young Men (2010)
There's a balcony. We've been there for four days.มีระเบียง เราพักอยู่ที่นั้นมา 4 วันแล้ว I Haven't Told You Everything (2010)
But that's when Derek went out to the balcony.ฉันก็หยิบรางวัลโกลเด้นโกล้บ แล้วหลบออกไป And Then There Were Fewer (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balconyAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
balconyI'm on the balcony.
balconyOf those 2 or 3 were pushed out of the nest, and then fell down from the balcony as well.
balconySure enough, the ghost appeared on the balcony.
balconyThe balcony commands a splendid view.
balconyThe balcony juts out our over the street.
balconyThere is a fine view from our balcony.
balconyThey stood on the balcony to watch the festival in the street below.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชานเรือน[N] balcony, See also: terrace, veranda, Example: ยายหิ้วตะกร้าใบใหญ่ขึ้นไปวางบนชานเรือนแล้วรื้อสิ่งของในตะกร้าออกมาวางบนพื้น, Count unit: แห่ง, ชาน, Thai definition: พื้นเรือนนอกชายคา, พื้นที่นอกตัวเรือน
มุข[N] balcony, See also: portico, porch, terrace, veranda, Example: ูเจือทองเลี้ยวรถเข้าบ้าน จอดกริบตรงใต้ชายคามุข, Thai definition: ส่วนของตึกหรือเรือนที่ยื่นออกมาจากส่วนใหญ่ อยู่ด้านหน้า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
BALCONY    B AE1 L K AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balcony    (n) (b a1 l k @ n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balkon {m}; Galerie {f} | Balkone {pl}balcony | balconies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balcony \Bal"co*ny\ (b[a^]l"k[-o]*n[y^]; 277), n.; pl.
   {Balconies} (b[a^]l"k[-o]*n[i^]z). [It. balcone; cf. It.
   balco, palco, scaffold, fr. OHG. balcho, palcho, beam, G.
   balken. See {Balk} beam.]
   1. (Arch.) A platform projecting from the wall of a building,
    usually resting on brackets or consoles, and inclosed by a
    parapet; as, a balcony in front of a window. Also, a
    projecting gallery in places of amusement; as, the balcony
    in a theater.
    [1913 Webster]
 
   2. A projecting gallery once common at the stern of large
    ships.
    [1913 Webster]
 
   Note: "The accent has shifted from the second to the first
      syllable within these twenty years." --Smart (1836).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balcony
   n 1: an upper floor projecting from the rear over the main floor
      in an auditorium
   2: a platform projecting from the wall of a building and
     surrounded by a balustrade or railing or parapet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top