ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

バル

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -バル-, *バル*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
バルコニー[ばるこにー, barukoni-] (n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง

Japanese-English: EDICT Dictionary
バル[, baru] (n) (abbr) balcony [Add to Longdo]
バル・ミツバー;バル・ミツヴァー;バルミツバー[, baru . mitsuba-; baru . mitsuva-; barumitsuba-] (n) bar mitzvah (heb [Add to Longdo]
バルーン[, baru-n] (n) balloon; (P) [Add to Longdo]
バルーンカテーテル[, baru-nkate-teru] (n) balloon catheter [Add to Longdo]
バルーンシャーク[, baru-nsha-ku] (n) balloon shark (Cephaloscyllium sufflans, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
バルーンヘルプ[, baru-nherupu] (n) {comp} balloon help [Add to Longdo]
バルーンモーリー;バルーン・モーリー[, baru-nmo-ri-; baru-n . mo-ri-] (n) balloon molly (var. of sailfin molly, Poecilia latipinna) [Add to Longdo]
バルアン[, baruan] (n) {comp} balun [Add to Longdo]
バルカンファイバー[, barukanfaiba-] (n) vulcanized fiber; vulcanised fiber; vulcanized fibre; vulcanised fibre [Add to Longdo]
バルカンラバー[, barukanraba-] (n) vulcanized rubber; vulcanised rubber; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If we had been in Venice one month before, we could have taken part in the carnival.1ヶ月前にベニスにいたら、私たちはそのカーニバルに参加できたのですが。
The cymbals clashed.シンバルがジャーンと鳴った。
The balcony commands a splendid view.そのバルコニーからの眺めはすばらしい。
The balcony juts out our over the street.そのバルコニーは通りに突き出している。
The festival will be held next week.そのフェスティバルは来週開催されます。
There is an advertising balloon flying above the department store.デパートの屋上にアドバルーンが上がっている。
Just make sure that credit is given : From The Herbs, by Leon Thomas, published by Herbal Life.ハーブ、レオン・トーマス著、ハーバルライフ社よりという名前を記載してください。
Mr Balboa is so well known as to need no introduction.バルボアさんは、とても有名なので、紹介する必要はありません。
Sure enough, the ghost appeared on the balcony.案の定、幽霊はバルコニーに現れた。
This new product of ours is a serious blow to our rival company.我が社の新製品が、ライバル会社に一矢を報いる結果となった。
Our team competed with a powerful rival.我々のチームは強力なライバルと競った。
The vampire legend flourishes in the Balkans.吸血鬼伝説はバルカン地方に流布している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For all these other monsters, I saw about seven monsters out there.[JA] ライバルは7人の怪物だ CounterPunch (2017)
Do you all think 14 million Brits and a billion global participants worldwide can find Fiona Highbridge in under 20 minutes?[JA] 皆さん、1400万人です 世界中で10億人のグローバルな参加者 フィオナ ハイブリッジを20分以内で見つけることができるかな? The Circle (2017)
Balcony looks pretty good to me.[JA] ミシガン州 グランドラピッズ バルコニーはいいね CounterPunch (2017)
Ch'Vyalthan was a dreadful writer, but an excellent researcher.[JA] シュバルザンは豪筆家だ しかし見事な研究者でもあった Stormborn (2017)
I need you to help me open the valve.[JA] バルブを開けるのを 手伝ってほしい Life (2017)
My name is Jay Bulger, and boxing saved my life.[JA] 私はジェイ・バルジャー ボクシングに救われた CounterPunch (2017)
Really? I didn't expect him to think of us as his rival.[JA] へえ〜 案外ライバル視してんだな Affection (2017)
Close the red valve. Disengage the clamp. Disconnect the hose.[JA] 赤いバルブを閉じて留め金を外して ホースを外す Life (2017)
Survivalist, prepper-type shit.[JA] サバイバル術のオタク The Other Side (2017)
I'm closing the valve.[JA] バルブを閉じる Life (2017)
Did she close that valve?[JA] 彼女はバルブを閉めたのかな Life (2017)
In the gold corner...[JA] 選手を紹介します ジェイ・バルジャー 選手を紹介します ジェイ・バルジャー CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バルアン[ばるあん, baruan] balun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top