ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

楼台

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -楼台-, *楼台*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼台[lóu tái, ㄌㄡˊ ㄊㄞˊ, / ] balcony; high building (esp. in poetry); tower, #50,451 [Add to Longdo]
近水楼台[jìn shuǐ lóu tái, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄡˊ ㄊㄞˊ, / ] lit. a pavilion near the water (成语 saw); fig. using one's proximity to the powerful to obtain favor, #69,453 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The client has specifically asked that you perform Rendezvous at the Terrace.[CN] 老板指定要你唱"楼台会" Demi-Haunted (2002)
Genitals remind you of actresses, eh?[CN] 是不是你看到我近水楼台 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
Arnold really turns her on and I just want to be there when it happens, that's all.[CN] 阿诺令她着迷 我近水楼台而已 Last Action Hero (1993)
I could also hear the song Rendezvous at the Terrace[CN] 我还隐约听到"楼台会"... Demi-Haunted (2002)
is this your view?[CN] 你的顶楼台也有这种风景吗 The Devil's Advocate (1997)
"For us the world exists,"[CN] 楼台近水月当空 Chinese Odyssey 2002 (2002)
Don't tell me it was Rendezvous at the Terrace.[CN] 不是"楼台会"吧? Demi-Haunted (2002)
She made me sing Rendezvous at the Terrace[CN] 她逼我唱"楼台会"呀 Demi-Haunted (2002)
Don't think you can make use of the chance[CN] 你小子可别想近水楼台 Qu mo jing cha (1990)
Rendezvous at the Terrace?[CN] "楼台会"? 好啊! Demi-Haunted (2002)
You were singing Rendezvous at the Terrace when you saw the ghost.[CN] 上次你见鬼时 唱的也是"楼台会" Demi-Haunted (2002)
What is Rendezvous at the Terrace?[CN] 那什么是"楼台会"? 是什么来的? Demi-Haunted (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top