ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

楼上

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -楼上-, *楼上*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼上[lóu shàng, ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ, / ] upstairs, #8,041 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
楼上[ろうじょう, roujou] (n) (See 楼閣) on top of a tall building; balcony; upper floor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Upstairs in bed.[CN] 在楼上躺着 Cavalcade (1933)
Yoon's mother.[CN] 你到楼上小允家帮忙剥洋葱 Episode #1.2 (2004)
There's a few callers upstairs now, but they're not strangers.[CN] 楼上现在有几位客人 但他们都是熟人 The 39 Steps (1935)
Just I saw no light upstairs[CN] 刚刚我看见楼上没有灯光 Song at Midnight (1937)
Oh, Ashley, Ashley... I love you.[CN] 你为何不跟其他女孩在楼上休息 Gone with the Wind (1939)
- What about them upstairs?[CN] 那楼上的人怎么办哪 Cavalcade (1933)
Go on, hurry! - Hello, Alf.[CN] 到楼上去把 那件白衣服换上,快点 Cavalcade (1933)
But I still have the strength to fling you downstairs![CN] 但是我还有足够的力气把你从楼上扔下去 Baltic Deputy (1937)
You'd better come upstairs. I'll see what I can do.[CN] 他在楼上,贝莉华莲的宴会中 Gone with the Wind (1939)
Shut up! Get upstairs and lay low. We gotta make a run for it.[CN] 闭嘴 去楼上趴下 我们得跑了 'G' Men (1935)
- I might change my mind about that room upstairs if -[CN] 关于楼上那房间 我改变主意 如果 The Lady Vanishes (1938)
Say that you heard his singing all the way upstairs... and even at that distance it was wonderful.[CN] 说你在楼上听到他的歌声 哪怕那么远也很迷人 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top