ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-assail-

AH0 S EY1 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assail, *assail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assail[VT] ก่อกวน, See also: ทำให้รำคาญ
assail[VT] โจมตี, See also: รุกราน, ถล่ม, Syn. attack, assault

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When evil assails us, when fear weakens us, when descent threatens us, in the circle we will find out power.กับความชั่วร้าย เมื่อเหล่าปีศาจมารบกวนพวกเรา เมื่อความกลัวทำให้เราอ่อนแอ เมื่อความตกต่ำคุกคามเรา Bound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assailHe was assailed with doubts.
assailI was assailed by the stupid, but unshakeable, idea that if I was imprudent enough to move my hand I'd be noticed.
assailThey assailed the new teacher with questions.
assailWe were all assailed with fears.

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSAIL    AH0 S EY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assail    (v) ˈəsˈɛɪl (@1 s ei1 l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assail \As*sail"\ ([a^]s*s[=a]l"), v. t. [imp. & p. p.
   {Assailed} (-s[=a]ld"); p. pr. & vb. n. {Assailing}.] [OE.
   assailen, asailen, OF. asaillir, assailler, F. assaillir; a
   (L. ad) + saillir to burst out, project, fr. L. salire to
   leap, spring; cf. L. assilire to leap or spring upon. See
   {Sally}.]
   1. To attack with violence, or in a vehement and hostile
    manner; to assault; to molest; as, to assail a man with
    blows; to assail a city with artillery.
    [1913 Webster]
 
       No rude noise mine ears assailing.  --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       No storm can now assail
       The charm he wears within.      --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. To encounter or meet purposely with the view of mastering,
    as an obstacle, difficulty, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The thorny wilds the woodmen fierce assail. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To attack morally, or with a view to produce changes in
    the feelings, character, conduct, existing usages,
    institutions; to attack by words, hostile influence, etc.;
    as, to assail one with appeals, arguments, abuse,
    ridicule, and the like.
    [1913 Webster]
 
       The papal authority . . . assailed.  --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       They assailed him with keen invective; they assailed
       him with still keener irony.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To attack; assault; invade; encounter; fall upon. See
     {Attack}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assail
   v 1: attack someone physically or emotionally; "The mugger
      assaulted the woman"; "Nightmares assailed him regularly"
      [syn: {assail}, {assault}, {set on}, {attack}]
   2: launch an attack or assault on; begin hostilities or start
     warfare with; "Hitler attacked Poland on September 1, 1939
     and started World War II"; "Serbian forces assailed Bosnian
     towns all week" [syn: {attack}, {assail}] [ant: {defend}]
   3: attack in speech or writing; "The editors of the left-leaning
     paper attacked the new House Speaker" [syn: {attack},
     {round}, {assail}, {lash out}, {snipe}, {assault}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top