ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wassail

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wassail-, *wassail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wassail[N] การดื่มอวยพร, See also: การดื่มอวยพรในงานเลี้ยง, Syn. toast
wassail[N] เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับงานเลี้ยงอวยพร
wassail[N] เพลงที่ใช้ในงานเลี้ยงอวยพร, See also: เพลงที่ใช้ในงานคริสต์มาส

English-Thai: Nontri Dictionary
wassail(n) เหล้าเอล,การดื่มอวยพร
wassailer(n) ผู้ดื่มอวยพร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wassail (n) wˈɒsɛɪl (w o1 s ei l)
wassails (n) wˈɒsɛɪlz (w o1 s ei l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelage {n}; Trinkgelage {n} | Gelagen {pl}wassail | wassails [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wassail \Was"sail\, n. [AS. wes h[=a]l (or an equivalent form in
   another dialect) be in health, which was the form of drinking
   a health. The form wes is imperative. See {Was}, and
   {Whole}.]
   [1913 Webster]
   1. An ancient expression of good wishes on a festive
    occasion, especially in drinking to some one.
    [1913 Webster]
 
       Geoffrey of Monmouth relates, on the authority of
       Walter Calenius, that this lady [Rowena], the
       daughter of Hengist, knelt down on the approach of
       the king, and, presenting him with a cup of wine,
       exclaimed, Lord king waes heil, that is, literally,
       Health be to you.           --N. Drake.
    [1913 Webster]
 
   2. An occasion on which such good wishes are expressed in
    drinking; a drinking bout; a carouse. "In merry wassail he
    . . . peals his loud song." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       The king doth wake to-night and takes his rouse,
       Keeps wassail.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The victors abandoned themselves to feasting and
       wassail.               --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. The liquor used for a wassail; esp., a beverage formerly
    much used in England at Christmas and other festivals,
    made of ale (or wine) flavored with spices, sugar, toast,
    roasted apples, etc.; -- called also {lamb's wool}.
    [1913 Webster]
 
       A jolly wassail bowl,
       A wassail of good ale.        --Old Song.
    [1913 Webster]
 
   4. A festive or drinking song or glee. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Have you done your wassail! 'T is a handsome, drowsy
       ditty, I'll assure you.        --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wassail \Was"sail\, v. i.
   To hold a wassail; to carouse.
   [1913 Webster]
 
      Spending all the day, and good part of the night, in
      dancing, caroling, and wassailing.    --Sir P.
                          Sidney.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wassail \Was"sail\, a.
   Of or pertaining to wassail, or to a wassail; convivial; as,
   a wassail bowl. "Awassail candle, my lord, all tallow."
   --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Wassail bowl}, a bowl in which wassail was mixed, and placed
    upon the table. "Spiced wassail bowl." --J. Fletcher.
    "When the cloth was removed, the butler brought in a huge
    silver vessel . . . Its appearance was hailed with
    acclamation, being the wassail bowl so renowned in
    Christmas festivity." --W. Irving.
 
   {Wassail cup}, a cup from which wassail was drunk.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wassail
   n 1: a punch made of sweetened ale or wine heated with spices
      and roasted apples; especially at Christmas
   v 1: celebrate noisily, often indulging in drinking; engage in
      uproarious festivities; "The members of the wedding party
      made merry all night"; "Let's whoop it up--the boss is
      gone!" [syn: {revel}, {racket}, {make whoopie}, {make
      merry}, {make happy}, {whoop it up}, {jollify}, {wassail}]
   2: propose a toast to; "Let us toast the birthday girl!"; "Let's
     drink to the New Year" [syn: {toast}, {drink}, {pledge},
     {salute}, {wassail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top