ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assailable

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assailable-, *assailable*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assailable (j) ˈəsˈɛɪləbl (@1 s ei1 l @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
金城湯池[きんじょうとうち, kinjoutouchi] (n) an impregnable fortress; an unassailable territory [Add to Longdo]
要害堅固[ようがいけんご, yougaikengo] (n,adj-no) (a fortress being) impregnable; unassailable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assailable \As*sail"a*ble\, a.
   Capable of being assailed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assailable
   adj 1: not defended or capable of being defended; "an open
       city"; "open to attack" [syn: {assailable},
       {undefendable}, {undefended}, {open}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top