ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-african-

AE1 F R IH0 K AA0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: african, *african*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
African[ADJ] เกี่ยวกับแอฟริกา
African[N] ชาวแอฟริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
african(แอฟ' ริเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับแอฟริกา, ชาวแอฟริกา., Syn. Afric

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most South Africans see him simply as an Indian.แต่คนแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่ ก็เห็นเขาเป็นแค่คนอินเดีย Gandhi (1982)
You're a small minority to take on the South African government...และคุณก็เป็นคนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านรัฐบาลแอฟริกาใต้ Gandhi (1982)
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Listen, have you ever thought about putting a few African trading beads à la Bo Derek on that?ลองฟังนี่ดู ท่านเคยลองคิดดูบ้างมั้ย ว่าถ้าประดับลูกปัดแอฟริกัน "ลา โบ เดเร็ค" ลงบนหุ่นสักหน่อยล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
And you got African.แล้วก็ไปอัฟริกัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
African's got that complicated rhythm.ของอัฟริกัน จังหวะมันซับซ้อนกว่า . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You know, all them Haitian and Cuban and African riffs, that's part of jazz.รู้ไหม พวกนั้นเป็นชาวเฮติ และคิวบา และชาวอัฟริกายากจน ที่เป็นส่วนหนึ่งของแจ๊ส. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It's on the wall by the two African fellows.มันอยู่บนผนังโดยทั้งสองเพื่อนแอฟริกัน Pulp Fiction (1994)
Your new watch, a quality forgery, was most likely purchased through the North African black market!นาฬิกาข้อมือปลอม... ...ดูเหมือนจะซื้อมาจาก ตลาดมืดในอาฟริกาเหนือ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- That's an African bat.-นั่นมันค้างคาวอาฟริกา Jumanji (1995)
Large, burrowing, African mammal that feeds on ants and termites.ตัวใหญ่, อยู่ในรู, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกา กินมดกับปลวกเป็นอาหาร The Education of Little Tree (1997)
You told me I was your beautiful African queen, and I Ioveded you for that, Peter.ไหนบอกว่าฉันเป็น ราชินีอัฟริกันคนงามคุณไง ฉันรักคุณก็เพราะคำนี้ Bringing Down the House (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
africanHe was a hero of the African campaign in World War II.
africanIf I was going to the African continent where would be the safest and most sanitary place?
africanIn the nineteenth century many Africans were sold as slaves in the United States.
africanIn these statistics Egypt is classed as an African nation.
africanIt isn't surprising that an Africans may think of English as one of their continent's languages.
africanIt's an African country, so you may think the climate is very hot.
africanWhen you watch television or listen to the radio, the music which you hear is often African in origin.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัฟริกัน[n. prop.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: Africain [m]
อัฟริกัน[adj.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: africain

CMU English Pronouncing Dictionary
AFRICAN    AE1 F R IH0 K AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
African    (n) ˈæfrɪkən (a1 f r i k @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Afrikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]African Darter [Add to Longdo]
Graurückendommel {f} [ornith.]African Dwarf Bittern [Add to Longdo]
Mohrenklaffschnabel {m} [ornith.]African Open-bill Stork [Add to Longdo]
Afrikanischer Löffler {m} [ornith.]African Spoonbill [Add to Longdo]
Schwarzente {f} [ornith.]African Black Duck [Add to Longdo]
Gelbschnabelente {f} [ornith.]African Yellow-billed Duck [Add to Longdo]
Afrikanische Zwergente {f} [ornith.]African Pygmy Goose [Add to Longdo]
Zwergsperber {m} [ornith.]African Little Sparrowhawk [Add to Longdo]
Afrikahabicht {m} [ornith.]African Goshawk [Add to Longdo]
Kuckucksweih {m} [ornith.]African Cuckoo Hawk [Add to Longdo]
Salvadoribussard {m} [ornith.]African Red-tailed Buzzard [Add to Longdo]
Bergbussard {m} [ornith.]African Mountain Buzzard [Add to Longdo]
Froschweihe {f} [ornith.]African Marsh Harrier [Add to Longdo]
Weißrückengeier {m} [ornith.]African White-backed Vulture [Add to Longdo]
Schreiseeadler {m} [ornith.]African Fish Eagle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, a. [L. Africus, Africanus, fr. Afer
   African.]
   Of or pertaining to Africa.
   [1913 Webster]
 
   {African hemp}, a fiber prepared from the leaves of the
    {Sanseviera Guineensis}, a plant found in Africa and
    India.
 
   {African marigold}, a tropical American plant ({Tagetes
    erecta}).
 
   {African oak} or {African teak}, a timber furnished by
    {Oldfieldia Africana}, used in ship building.
    [1913 Webster]
 
   {African violet} .
 
   {African-American}, see {African-American}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, n.
   A native of Africa; also one ethnologically belonging to an
   African race.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 African
   adj 1: of or relating to the nations of Africa or their peoples;
       "African languages"
   n 1: a native or inhabitant of Africa

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top