ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

african american

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -african american-, *african american*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
African American[N] คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African American childrenเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American familiesครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American legislatorsผู้ตรากฎหมายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American musiciansนักดนตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African Americansชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
African American members have been allowed to hold the priesthood since 1978.ถามได้ดี คนดำนะครับ ได้รับการอนุญาติให้บวชเป็นพระตั้งแต่ปี 1978 นั่นมันยุคดิสโก้เลย แล้วผู้หญิงล่ะ? Latter Days (2003)
288 of these brought by corporations 19 by African Americans.288 คดี เป็นการฟ้องร้องของบรรษัท มีแค่ 19 คดี ที่เป็นของชาวอเมริกันแอฟริกัน The Corporation (2003)
He's african american, six-foot, four,แอฟริกัน-อเมริกัน สูง 6 ฟุต 4 นิ้ว Safe and Sound (2008)
Well, the hospital records check out, but the plaintiff came in here was african american.แล้วนี่รายงานการออกจากโรงพยาบาล ผู้เสียหายที่มาที่นี่เป็นคนแอฟริกัน-อเมริกัน I Agree, It Wasn't Funny (2009)
African American.อาฟริกันอเมริกัน Kill Jill (2010)
They're both African American, both serving life in Folsom.ทั้งคู่เป็นแอฟริกัน-อเมริกัน ทั้งคู่อยู่ที่คุกฟอลซัม  ()
And an African American female, just started college at San Francisco State, worked several jobs just to get by.และหญิงแอฟริกันอเมริกัน เพิ่งจะเข้ามหาวิทยาลัย ที่ซานฟรานซิสโก ทำงานหลายอย่างเพื่อส่งเสียตัวเอง Magnum Opus (2013)
Now, I called and told the police, but we're predominantly African American congregation.ตอนนี้ผมได้บอกกับตำรวจไปแล้ว แต่พวกเราเป็นแค่กลุ่มคนผิวสี ที่อาศัยอยู่ในอเมริกา The Long Bright Dark (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ系アメリカ人;阿弗利加系亜米利加人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American [Add to Longdo]
黒人英語[こくじんえいご, kokujin'eigo] (n) ebonics; African American Vernacular English; Black English [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 African American
   n 1: an American whose ancestors were born in Africa [syn:
      {African-American}, {African American}, {Afro-American},
      {Black American}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top