ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

african violet

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -african violet-, *african violet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
African violet[N] ไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African violetsแอฟริกัน ไวโอเลต [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ菫[アフリカすみれ;アフリカスミレ, afurika sumire ; afurikasumire] (n) (uk) African violet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, a. [L. Africus, Africanus, fr. Afer
   African.]
   Of or pertaining to Africa.
   [1913 Webster]
 
   {African hemp}, a fiber prepared from the leaves of the
    {Sanseviera Guineensis}, a plant found in Africa and
    India.
 
   {African marigold}, a tropical American plant ({Tagetes
    erecta}).
 
   {African oak} or {African teak}, a timber furnished by
    {Oldfieldia Africana}, used in ship building.
    [1913 Webster]
 
   {African violet} .
 
   {African-American}, see {African-American}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 African violet
   n 1: tropical African plant cultivated as a houseplant for its
      violet or white or pink flowers [syn: {African violet},
      {Saintpaulia ionantha}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top