ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-劉-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *劉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[劉, liú, ㄌㄧㄡˊ] to kill, to destroy; surname
Radical: Decomposition: 卯 (mǎo ㄇㄠˇ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Liú, ㄌㄧㄡˊ, / ] surname Liu, #2,713 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm the engineer Lau De[CN] 我是淡水湖的水利工程師 The Forbidden Past (1979)
Liu, Liu, Liu[CN] 小,小,小 Jue biu yat juk (1990)
He died. a free man to the end... in the federal penitentiary at Lewisburg.[CN] 直到死 他都是一個自由人... 逝於美國賓夕法尼亞州 易斯堡的聯邦監獄中 WR: Mysteries of the Organism (1971)
Greetings, Lord Mayor Liu[JA] 拝謁申し上げます  閣下 Red Cliff (2008)
You are saying I am nothing compared to Liu Bei?[JA] 私は備の比ではないと 貴方は言うのですか? Red Cliff (2008)
Lord Mayor Liu Bei is of His Majesty's Royal Family[JA] 備殿は陛下の一族です Red Cliff (2008)
Liu Chin Shui, born in 1 929 lived on sea[CN] 金水. 1929年出生. 水上人 Meng gui chu long (1983)
Lord Liu, my younger sister, has always admired great gentlemen[JA] 備殿 私の妹は 常に偉大な人物を賞賛する Red Cliff (2008)
I, ClementLiu, inthe holylaws of god will marry you MayFong as mywife[CN] 我啟明,現遵上帝之聖法 娶你方素梅為妻 Qing chun 1000 ri (1982)
Though my Lord suffered a recent defeat, we still have Guan Yu, Zhang Fei and Zhao Yun, as well as the Navy that they command with at least ten thousand men[JA] 備殿は最近の敗北に 苦しみましたが 我々には 関羽 張飛 趙雲がまだいます 曹操の1万人の兵士の 水軍と同様に Red Cliff (2008)
Yes, andyou'll soon be Mrs. L iu[CN] 當然啦,你都快要做太太了 Qing chun 1000 ri (1982)
Today, I borrowed a book, Sanliwan Bay, from Doctor Niu.[CN] 今天,我從大夫家借了一本 The Herdsman (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top