ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

刘德华

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刘德华-, *刘德华*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘德华[Liú Dé huá, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] Andy Lau, #10,540 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So-- wait a minute, Andy, I think they have call waiting here.[CN] 所以 - 等一下,刘德华, 我觉得他们呼叫等待在这里。 Wendigo (2001)
Andy Lau is signing a foreign...[CN] 刘德华签约外国... {\cH00FFFF}{\3cH000000}Andy Lau is signing a foreign... Tou shen gu zu (1992)
You found him on the street and that is your problem[CN] 你在街上找的假刘德华 我去哪里替你找 Bishonen (1998)
For chrissake, Andy, help me, I'm drowning.[CN] 天哪,刘德华, 帮帮我,我淹死。 Wet Hot American Summer (2001)
And I like you more than I like Andy, Coop, but I'm 16.[CN] 我喜欢你,比 我喜欢刘德华,小屋,但我16。 Wet Hot American Summer (2001)
Is he a big popular singing star disguised in black?[CN] 是不是四大天王扮的? 刘德华扮的是吗? Black Mask (1996)
Ruin my face? I'm not as handsome as Andy Lau[CN] 毁容,我这相还要毁容, 我又不是刘德华 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Ruin my face? Tou shen gu zu (1992)
Who's Andy?[CN] 刘德华是谁? Happiness (1998)
Andy's personally responsible for hookin' me up with the most insanely hot chick.[CN] 刘德华亲自负责改变了我的生活 狂热倒挂。 The First $20 Million Is Always the Hardest (2002)
And want to invite you to a concert[CN] 还想约你看刘德华演唱会 92 Legendary La Rose Noire (1992)
I'm in.[CN] 好吧,我跟你刘德华 The First $20 Million Is Always the Hardest (2002)
He looks like Andy Lau in "The Song of Exile"[CN] 他好像刘德华在《投奔怒海》中 Bishonen (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top