ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

刘裕

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刘裕-, *刘裕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘裕[Liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420, reigned as Emperor Wudi of Song 宋武帝, #39,695 [Add to Longdo]
宋武帝刘裕[Sòng wǔ dì Liú yù, ㄙㄨㄥˋ ˇ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] Liu Yu, founder of Southern dynasty Song 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Liu u-de, come up quickly[CN] 刘裕德,快上来 The 36th Chamber of Shaolin (1978)
What's your relationship to Liu u- de[CN] 刘裕德是你什么人? The 36th Chamber of Shaolin (1978)
Liu u-de's a pupil of that school[CN] 刘裕德也是这家私塾的学生 The 36th Chamber of Shaolin (1978)
ou're Liu u-de, a fugitive! Get him[CN] 你是逃犯刘裕德,上 The 36th Chamber of Shaolin (1978)
I need a way to bypass customs[CN] 我现在正想不出办法混过关口 刘裕 The 36th Chamber of Shaolin (1978)
Liu u-de, escape now.[CN] 刘裕德,快逃,快! The 36th Chamber of Shaolin (1978)
Liu u-de, good luck![CN] 刘裕德,祝你成功! The 36th Chamber of Shaolin (1978)
Liu u-de, mount it[CN] 刘裕德,快上马 刘裕德? The 36th Chamber of Shaolin (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top