ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

刘海

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刘海-, *刘海*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘海[liú hǎi, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄞˇ, / ] bangs or fringes of hair, #10,380 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A brunette, a long fringe and a snub nose.[CN] 褐发 长刘海 翘鼻子 Downtown - Die nackten Puppen der Unterwelt (1975)
-if you don't mind. It's my hair.[CN] - 主要是刘海的原因 你不介意吧? [Rec] (2007)
Not fringe. Tsetsim.[CN] 不是刘海 My Sex Life... or How I Got Into an Argument (1996)
-Sam, trim your bangs.[CN] 萨姆,修剪一下刘海 Cats & Dogs (2001)
[Football Bangs On Floor][CN] [足球刘海楼] My Boyfriend's Back (1993)
You stole my bangs,and i will never forgive you![CN] 你盗用我的刘海 我永远不原谅你 The Italian Banker (2007)
Ah, oh no! I'm sorry, it's nothing! I just got teary eyed looking at the sun.[CN] 还留着这种不可能有人会留的奇怪刘海 Bleach (2004)
YOO Hae-jin To give you a sign.[CN] [刘海振] 到时候我给你个暗号 Tazza: The High Rollers (2006)
Stop it. A beard, a caftan, fringe.[CN] 胡子,刘海,长袖 My Sex Life... or How I Got Into an Argument (1996)
- What? - I got bangs.[CN] 我有刘海 Legally Blonde (2001)
You have a tuft.[CN] 你留了一簇刘海 The Hairdresser's Husband (1990)
You know what, Tucker, you cut those bangs you and him could be cousins.[CN] 达克,你把那些刘海剪了 ...你和他简直就像表兄弟 Racing Stripes (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top