ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

刘家

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刘家-, *刘家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘家[liú jiā, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧㄚ, / ] Lau Gar - "Lau family style", #25,878 [Add to Longdo]
刘家[Liú jiā kuǎng, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧㄚ ㄎㄨㄤˇ, / ] Liujiakuang township in Muping district 牟平區|牟平区, Yantai, Shandong [Add to Longdo]
刘家夼镇[Liú jiā kuǎng zhèn, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧㄚ ㄎㄨㄤˇ ㄓㄣˋ, / ] Liujiakuang township in Muping district 牟平區|牟平区, Yantai, Shandong [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yi, Suyon of the old House of Yu in North Ho.[CN] 她是湖北刘家的李秀妍 Out Live (2000)
The son of the ruined North Ho Yu's. His name is Jinha.[CN] 他是湖北刘家的后代,叫刘珍河 Out Live (2000)
But actually they were after the ultimate Secrets held by Yu.[CN] 但真正的原因却是因为刘家荘有一本绝世武功秘笈 Out Live (2000)
You mean the scoundrel is Yu, Jinha?[CN] 珍河,他是刘家的后代? Out Live (2000)
Wasn't it enough to destroy the House of Yu in North Ho?[CN] 是你杀光湖北刘家的人! Out Live (2000)
Tuesday, Liu's bay[CN] 后天,刘家 Project A (1983)
You're sure this Jahalang is son of the North Ho House of Yu?[CN] 那紫霞狼就是湖北刘家的后代? Out Live (2000)
I have seen many girls but none can be my daughter-in-law[CN] 我见过不少人但还没找到一个可以做我们刘家媳妇 A Moment of Romance III (1996)
Are you sure this Yu, Jinha is of the North Ho House of Yu?[CN] 你肯定刘珍河,他就是湖北刘家的后代? Out Live (2000)
This is for Lau's family![CN] 我都是为了你们刘家 A Moment of Romance III (1996)
Master Liu wants these in a hurry.[CN] 这些可是老刘家急着用的啊 Ju Dou (1990)
Do you think he knows about the Yu Manor incident?[CN] 他来绍兴干什么? 难道湖北刘家的事情败露了? Out Live (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top