ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*woebegone*

W OW1 B IH0 G AO2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: woebegone, -woebegone-
Possible hiragana form: をえべごね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woebegone(adj) ซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้า, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียใจ, Syn. distressed, sorrowful, Ant. happy, joyful
woebegoneness(n) ความโศกเศร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก, เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Cause last year's effort was a little woebegone.เพราะความพยายามของปีที่แล้ว ไม่ค่อยสนุก Doubt (2008)
Oh. Lake Woebegone. Eeh!เพราะเหตุ Kerfuffle ระหว่างเชื้อชาติ อาเบด พวกเราทำอะไรได้บ้าง? Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Lake Woebegone.lärmenden Durcheinanders. Lake Woebegone. Eeh! Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศก(adj) sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai Definition: ที่เศร้าเสียใจ
ปรอย(v) be sad, See also: be downcast, be woebegone, be sorrowful, be melancholy, Syn. เศร้าสร้อย, ละห้อย, บอกบุญไม่รับ, หม่นหมอง, Ant. สดใส, แจ่มใส, สมชื่น, Example: เธอชอบทำตาปรอย, Thai Definition: ที่แสดงอาการเศร้า (ใช้แก่ตา)
เหย(adj) wry, See also: woebegone, woeful, warped, Syn. เบ้, เหยเก, Example: เขาทำหน้าเหยเพราะความเจ็บปวดสุดทรมาน, Thai Definition: เบ้เบี้ยวไป (ใช้แก่หน้า)
เหยเก(adj) wry, See also: woebegone, woeful, warped, Syn. เบี้ยว, เบ้, Example: พอเห็นใบหน้าเหยเกก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเจ็บปวดสุดขีด, Thai Definition: เบ้เบี้ยวไป (ใช้แก่หน้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละห้อย[lahøi] (adj) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful  FR: mélancolique ; triste ; malheureux
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WOEBEGONE W OW1 B IH0 G AO2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woebegone (j) wˈoubɪgɒn (w ou1 b i g o n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jammervollwoebegone [Add to Longdo]
leidjammervollwoebegone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woe-begone \Woe"-be*gone`\, a. [OE. wo begon. See {Woe}, and
   {Begone}, p. p.]
   Beset or overwhelmed with woe; immersed in grief or sorrow;
   woeful. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      So woe-begone was he with pains of love. --Fairfax.
   [1913 Webster] Woeful

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woebegone
   adj 1: worn and broken down by hard use; "a creaky shack"; "a
       decrepit bus...its seats held together with friction
       tape"; "a flea-bitten sofa"; "a run-down neighborhood";
       "a woebegone old shack" [syn: {creaky}, {decrepit},
       {derelict}, {flea-bitten}, {run-down}, {woebegone}]
   2: affected by or full of grief or woe; "his sorrow...made him
     look...haggard and...woebegone"- George du Maurier [syn:
     {woebegone}, {woeful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top