Search result for

*weise*

(167 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: weise, -weise-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very wisely.Sehr weiseJeannie and the Kidnap Caper (1966)
Clues.HinweiseYoung Sherlock Holmes (1985)
- Prove it.- Beweise es. U.S. Male (1999)
Possibly.- MöglicherweiseHuman Error (2001)
Proof?BeweiseInAlienable (2007)
Prove it.Beweise es. The Lies Ill-Concealed (2011)
Perhaps.MöglicherweiseRed Rain (2011)
Evidence.BeweiseIn Extremis (2013)
- Possibly.MöglicherweiseFutamono (2014)
Possibly.MöglicherweiseThe Woman in the Whirlpool (2015)
Maybe.MöglicherweiseMaster (2016)
I'd like a Clabmin fire tea... 3 Budweiser Classics, 2 Cardassian sunrises and...ไง ฉันขอชาคลับเนี่ยนฟลายเออร์ เอ่อ... บัดไวเซอร์คลาสสิก 3 คาร์เดสเซี่ยน ซันไรเซ็ส 2 กับ เอ่อ... Star Trek (2009)
You cool with Budweiser?คุณดื่ม บัดไวเซอร์ได้ไหม Fright Night (2011)
Fischerweise...ชูเบิร์ต Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Hey, bar wench, can I get a Budweiser?เฮ้ สาวบาร์ ขอเบียร์บัดไวเซอร์หน่อย? American Reunion (2012)
The magician's booked, and the invitations went out to the school board and the budweiser frogs.เราจองตัวนักมายากล และส่งบัตรเชิญให้ คณะกรรมการวิทยาลัย กับพวกกบ Budweiser แล้ว The First Chang Dynasty (2012)
If not, don't sweat it. Way point one is Budweiser.จุดวิธีหนึ่งคือบัดไวเซอร์ Lone Survivor (2013)
Spartan O-1, I passed Budweiser. How copy?สปาร์ตัน O-1 ฉันผ่านบัดไว เซอร์ วิธีการคัดลอก? Lone Survivor (2013)
Spartan O-1, Apollo 2-2. Good copy. Budweiser.สปาร์ตัน O-1 2-2 อพอลโล สำเนาที่ดีบัดไวเซอร์ Lone Survivor (2013)
Adam Weise?อดัม ไวส์ Deepwater Horizon (2016)
Proof?BeweiseMudd's Passion (1973)
Proof?BeweiseThe Gauntlet (1977)
Prove?Beweisen? Room in Rome (2010)
IDs?AusweiseTuras (2010)
Proof?BeweiseEpisode #1.4 (2010)
I'd like a Budweiser, please.-ผมขอบัดไวเซอร์ครับ Love Actually (2003)
You've got gravy, stuffing, six-pack of Budweiser...มีน้ำเกรวี่ กับบั๊ดไวสเซอร์ 6 แพ็ค Rescue Dawn (2006)
Approximately 37 years of age, flaxen-hair, clean-shaven and stands well above 6 feet in height.Schätzungsweise 37 Jahre alt. Flachsblond, glatt rasiert und über 1,80 m groß. Time After Time (1979)
Amy, what if I can prove what I told you is true?Amy. Und wenn ich dir beweise, dass es wahr ist... - Herbert. Time After Time (1979)
There appear to be clear indications of one or more bites.Sie klare Hinweise darauf, dass das Opfer gebissen wurde. Zombie (1979)
And we will need proof, unfortunately.Und wir werden Beweise brauchen. Zombie (1979)
This flight will put Einstein's Theory of Relativity to the test.Dieses Projekt wird Einsteins Relativitätstheorie beweisen. Unidentified Flying Oddball (1979)
I trust you have proof.Hast du BeweiseUnidentified Flying Oddball (1979)
- I have documentary proof that Mordred is acquiring territory, arms and men for a takeover.Ich habe hier Beweise, dass Mordred Land, Waffen und Leute sammelt. Unidentified Flying Oddball (1979)
It gives these kids a chance to settle their differences in a beneficial manner.So können die Kinder ihre Streitigkeiten auf positive Weise austragen. The Wanderers (1979)
We have it on what would normally be good authority... that the President has died.Aus normalerweise zuverlässiger Quelle haben wir erfahren, dass der Präsident verstorben ist. The Wanderers (1979)
Soon I`ll give you the opportunity to put your skills to good use.Ich werde euch bald die Chance geben, euer Können zu beweisen. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Now show me your skills.Und jetzt beweise mir, was du kannst. The Incredible Kung Fu Master (1979)
- I`ll make an exception.- AusnahmsweiseThe Incredible Kung Fu Master (1979)
You said this gold didn't belong to you.Dieses Gold gehört also nicht dir? Kannst du das beweisen? Knockabout (1979)
Of course I am, this is mine.Ich beweise es. Gar kein Zweifel, das ist mein Beutel! Knockabout (1979)
Can you prove it?- Na, dann beweisen Sie es doch. Klar. Knockabout (1979)
Let me demonstrate what I mean wiht a simple experiment.Ich beweise das mit einem einfachen Experiment. Nightmares (1979)
If I were not a madding bird of sea. Were I not... ... burnt by agony, were I not...kein Gott ohne Ewigkeit, kein König ohne Krone, wäre ich kein rasender Meervogel, gezeichnet von schwarzer Pein, wäre ich nicht wie ein Trauerlied, das über den Grüßten schwebt, würde ich euch den Weg weisen, Nightmares (1979)
- I can prove it's a lie.- Ist nicht wahr, ich will's beweisen. Nightmares (1979)
- But is it wise?- Aber ist es auch weiseCaligula (1979)
I am a god. Or at least I will be when I'm dead.Ich bin ein Gott, beziehungsweise werde ich einer, wenn ich tot bin. Caligula (1979)
According to one report, he's gone to Egypt.Einem der Hinweise nach reiste er nach Ägypten aus. Caligula (1979)
And according to the other reports?Also gibt es noch andere Hinweise, wo er sein könnte... Caligula (1979)
After all, we must have some proof that I have conquered Britain.Außerdem bedenke, wir müssen beweisen, dass wir Britannien erobert haben. Caligula (1979)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEISE    W IY1 S
WEISER    W AY1 S ER0
WEISEL    W AY1 S AH0 L
WEISEL    W AY1 Z AH0 L
WEISEMAN    W AY1 S AH0 M AH0 N
WEISENSEL    W AY1 Z AH0 N S AH0 L
WEISENSEL    W AY1 S AH0 N S AH0 L
BUDWEISER    B AH1 D W AY0 Z ER0
WEISENBACH    W AY1 Z AH0 N B AA0 K
WEISENBACH    W AY1 S AH0 N B AA0 K
WEISENBERG    W AY1 Z AH0 N B ER0 G
WEISENTHAL    W AY1 Z AH0 N TH AA2 L
WEISENTHAL    W AY1 S AH0 N TH AA2 L
WEISENBORN    W AY1 S IH0 N B ER0 N
WEISENBORN    W AY1 Z IH0 N B ER0 N
WEISENBERG    W AY1 S AH0 N B ER0 G
BREITWEISER    B R AY1 T W AY2 S ER0
WEISENBURGER    W AY1 Z AH0 N B ER0 G ER0
WEISENBURGER    W AY1 S AH0 N B ER0 G ER0
WEISENBERGER    W AY1 Z AH0 N B ER0 G ER0
WEISENBERGER    W AY1 S AH0 N B ER0 G ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
überweisen(vi) |überwies, hat überwiesen| โอน เช่น Geld überweisen โอนเงิน
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน
einen Dienst erweisenช่วยเหลือ, ให้บริการเป็นอย่างดี
hinweisen auf(vt) |wies hin, hat hingewiesen| บ่งถึง, ชี้ถึง, อ้างถึง เช่น auf einen Fehler hinweisen
möglicherweise(adv) ที่น่าเป็นไปได้
komischerweise(adv) เป็นที่น่าขัน, อย่างประหลาด
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Abweiser {m}keep-off rail [Add to Longdo]
Andeutung {f}; Anleitung {f}; Hinweis {m}; Tipp {m}; Tip {m} [alt] | Andeutungen {pl}; Hinweise {pl}hint | hints [Add to Longdo]
Anschauungsweise {f}; Sichtweise {f}point of view [Add to Longdo]
Anstalt {f}; Institution {f} | Anstalten {pl} | jdn. in eine Anstalt einweisenestablishment; institute | institutions | to institutionalize someone [Add to Longdo]
Arbeitsweise {f}functioning [Add to Longdo]
Arbeitsweise {f}; Funktionsweise {f}workings [Add to Longdo]
Arbeitsweise {f}; Verfahren {n}procedure [Add to Longdo]
Art und Weise {f}; Weg {m} | die Art und Weise, etw. zu tunway | the way of doing sth. [Add to Longdo]
Art und Weise {f}wise [Add to Longdo]
Art und Weise {f}; Methode {f}; Verhalten {n}manner [Add to Longdo]
Aufkippbauweise {f}tilt-up method [Add to Longdo]
Ausdrucksweise {f}idiom [Add to Longdo]
Ausdrucksweise {f}; Ausdruck {m}locution [Add to Longdo]
Ausdrucksweise {f} | Ausdrucksweisen {pl}parlance | parlances [Add to Longdo]
Ausdrucksweise {f}phraseology [Add to Longdo]
Ausdrucksweise {f} | Ausdrucksweisen {pl}style | styles [Add to Longdo]
Bauweise {f} | geschlossene Bauweise {f} | offene Bauweise {f}coverage type | closed coverage type | open coverage type [Add to Longdo]
Bauweise {f}type of building coverage [Add to Longdo]
Bauweise {f}architecture; structure; construction; construction method; construction style [Add to Longdo]
Benehmen {n}; Betragen {n}; Verhalten {n}; Handlungsweise {f} | gutes Benehmen an den Tag legenbehavior [Am.]; behaviour [Br.] | to be on one's good behavior [Am.]; to be on one's good behaviour [Br.] [Add to Longdo]
Benutzungshinweis {m}; Nutzungshinweis {m} | Benutzungshinweise {pl}; Nutzungshinweise {pl}usage hint | usage hints [Add to Longdo]
Betrachtungsweise {f}approach (to); view (of) [Add to Longdo]
Betriebsweise {f}operational mode [Add to Longdo]
Beurlaubung {f}; Suspendierung {f} | zeitweise Beurlaubung {f}suspension | administrative suspension [Add to Longdo]
unter Beweis stellen; beweisento prove {proved; proved, proven} [Add to Longdo]
Blackout {m}; zeitweises Aussetzen des Gedächtnisses; Erinnerungslücke {f}blackout [Add to Longdo]
Breitwandbauweise {f}wide wall design [Add to Longdo]
Denkweise {f}way of thinking [Add to Longdo]
Dienst {m}; Service {m} | Dienste {pl} | öffentlicher Dienst | gehobener Dienst | einen Dienst erweisen | Dienst nach Vorschriftservice | services | public service | higher service | to do a service; to render a service | work to rules [Add to Longdo]
Diktion {f}; Ausdrucksweise {f}; Stil {m}; Sprache {f} | Diktionen {pl}diction | dictions [Add to Longdo]
unter stillschweigender Duldung; nur geduldet; geduldeterweiseon sufferance [Add to Longdo]
jdm. die Ehre erweisen (zu)to do someone the compliment (of) [Add to Longdo]
jdm. die letzte Ehre erweisento pay one's last respects to someone [Add to Longdo]
Ermäßigung {f}; Verkleinerung {f}; Minderung {f}; Reduzierung {f}; Senkung {f}; Herabsetzung {f} | Ermäßigungen {pl}; Verkleinerungen {pl}; Minderungen {pl}; Reduzierungen {pl}; Senkungen {pl}; Herabsetzungen {pl} | schrittweise Reduzierungreduction | reductions | step-by-step reduction [Add to Longdo]
Ernährungsweise {f}; Ernährung {f}nutrition [Add to Longdo]
Erscheinungsweise {f} | Erscheinungsweise: monatlichpublication dates; publication frequency; frequency | appearing monthly [Add to Longdo]
Fachwerk {n}; Fachwerkbauweise {f}half-timbered construction [Add to Longdo]
Fahrweise {f}way of driving; quality of driving [Add to Longdo]
aggressive Fahrweise {f}road rage [Add to Longdo]
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
Fremdenführer {m}; Wegweiser {m}guide [Add to Longdo]
Freundschaft erweisendbefriending [Add to Longdo]
Funktionsweise {f}functionality [Add to Longdo]
auf hinweisendpointing [Add to Longdo]
Gebaren {n}; Handlungsweise {f}behavior [Am.]; behaviour [Br.]; conduct [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Gefahrenhinweise {pl}hazard warnings [Add to Longdo]
Geisteshaltung {f}; Mentalität {f}; Denkweise {f} | Geisteshaltungen {pl}; Mentalitäten {pl}mentality | mentalities [Add to Longdo]
Handlungsweise {f}; Vorgehensweise {f}policy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百威[Bǎi wéi, ㄅㄞˇ ㄨㄟˊ, ] Budweiser (beer) [Add to Longdo]
百威啤酒[Bǎi wéi pí jiǔ, ㄅㄞˇ ㄨㄟˊ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, ] Budweiser (beer) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仕方[しかた, shikata] -Art, Weise, Methode, -Weg [Add to Longdo]
[かり, kari] vorlaeufig, provisorisch, probeweise [Add to Longdo]
[つたう, tsutau] entlang_gehen, Schreibweise = tsu(tau) [Add to Longdo]
使用方[しようほう, shiyouhou] Gebrauchsanweisung, Anwendungsweise [Add to Longdo]
充てる[あてる, ateru] zuweisen, verwenden [Add to Longdo]
兆す[きざす, kizasu] Anzeichen_aufweisen, Symtome_aufweisen, spriessen [Add to Longdo]
先哲[せんてつ, sentetsu] alter_Philosoph, alter_Weiser [Add to Longdo]
先賢[せんけん, senken] alte_Weise (aus frueherer Zeit) [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] zurueckweisen [Add to Longdo]
取り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
口癖[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]
哲人[てつじん, tetsujin] Weiser, Philosoph [Add to Longdo]
抄訳[しょうやく, shouyaku] auszugsweise_Uebersetzung [Add to Longdo]
拒む[こばむ, kobamu] ablehnen, abschlagen, zurueckweisen [Add to Longdo]
指摘[してき, shiteki] hinweisen [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Person, Art_und_Weise [Add to Longdo]
方法[ほうほう, houhou] Methode, Art_und_Weise [Add to Longdo]
[よう, you] Art_und_Weise, Aehnlichkeit, Zustand [Add to Longdo]
比較的[ひかくてき, hikakuteki] vergleichsweise [Add to Longdo]
生態[せいたい, seitai] Lebensweise [Add to Longdo]
知恵者[ちえしゃ, chiesha] weiser_Mensch, kluger_Kopf, kluger_Mensch [Add to Longdo]
累進[るいしん, ruishin] stufenweise_Befoerderung [Add to Longdo]
考え方[かんがえかた, kangaekata] Denkweise [Add to Longdo]
聖人[せいじん, seijin] Heiliger, Weiser [Add to Longdo]
言及[げんきゅう, genkyuu] hinweisen_auf, erwaehnen [Add to Longdo]
試作[しさく, shisaku] probeweise_Herstellung, probeweise_Zuechtung [Add to Longdo]
賢い[かしこい, kashikoi] -weise, -klug, bedachtsam [Add to Longdo]
賢人[けんじん, kenjin] Weiser [Add to Longdo]
賢哲[けんてつ, kentetsu] Weiser [Add to Longdo]
賢明[けんめい, kenmei] -weise, intelligent, bedachtsam [Add to Longdo]
賢母[けんぼ, kenbo] weise_Mutter [Add to Longdo]
逓減[ていげん, teigen] stufenweise_Reduzierung, Abnahme [Add to Longdo]
遠回し[とおまわし, toomawashi] indirekt, andeutungsweise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  weise [vaizə]
     refer; sapient; wise; wisely
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Weise [vaizə] (n) , s.(m;f )
     air; manner; sage; tune; way; wise man
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top