ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*weise*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: weise, -weise-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've got dozens of them.Dutzendweise. The Victims (1981)
Excuse my language.Verzeihen Sie meine Ausdrucksweise. Body Heat (1981)
What's written on these fliers?In den Behältern sind massenweise Flugblätter. Noroi: The Curse (2005)
Of the business I did with the players.Und Beweise von Zahlungen an die Spieler. Against All Odds (1984)
Then will you put your faith in me, Abel-kun?Tatsächlich? Dann beweisen Sie es. Silent Noise (2005)
- I'll prove myself to you.- Ich beweise mich Ihnen. Ghostbusters (1984)
If you don't look at the evidence, you're cheating the child.Wenn Sie die Beweise außer Acht lassen, betrügen Sie das Kind. A Zed & Two Noughts (1985)
- I gotta show that I can do stuff.- Ich muss beweisen, dass ich es kann. A Special Love: Part 1 (1986)
So in a way, you're responsible for my going back and trying again.In gewisser Weise sind Sie dafür verantwortlich, dass ich es noch einmal versuche. Love and Marriage: Part 2 (1986)
- Usually.Normalerweise. The Grand Design (1986)
- Probably.- Möglicherweise. Iron Eagle (1986)
Any IDs on them?Hatten sie ihre Ausweise bei sich? Four Brothers (2005)
Now take out your id's and move on.ID-Kontrolle. Ausweise zeigen. The Bubble (2006)
I am the head usher.Ich bin der Chefanweiser. The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
-l need press cards.Ich brauche Presseausweise. The Bubble (2006)
Press cards?Presseausweise? The Bubble (2006)
It's almost 9:00.Normalerweise wälzt er sich im Schlaf wie wild rum. Ach, wirklich? Picture This (2008)
And we also have a notorious seducer, an adulterer, a violator of virgins whose guilt I will prove by the testimony of...Ehebrecher, und Schänder von Jungfrauen. Ich beweise es durch... Casanova (2005)
Then bring me some proof!Dann bring mir Beweise! Dark Angel (1990)
By the testimony of no less than 1 27 sworn statements, attesting to the libidinous lust of Giacomo Casanova.Die Aussage von nicht weniger als 127 eidesstattlichen Erklärungen beweisen die triebhafte Lust von Giacomo Casanova. Casanova (2005)
I don't usually work this way.Ich arbeite normalerweise nicht auf diese Weise. Born Free (2006)
Do you have any ID?Können Sie sich ausweisen? Sophie Scholl: The Final Days (2005)
Do you think I'm withholding evidence?Meinen Sie, ich halte Beweise zurück? A Boy in a Tree (2005)
- You have no proof.- Sie haben keine Beweise. Al Bundy, Shoe Dick (1991)
- About what?- In welcher Weise? A Few Good Men (1992)
-They can't prove anything.Die können uns nichts beweisen. Finding Friends (2005)
I took a picture of them and our car, with my cell phone.Hast du dafür Beweise? - Ich habe mit meinem Handy ein Foto gemacht, mit unserem Wagen! - Quatsch, der Kleine phantasiert! Finding Friends (2005)
They just go about it differently.Nur auf andere Weise. The Outcast (1992)
I understand, but you cannot have someone committed just like that.Ich verstehe, aber jemanden einweisen zu lassen, das geht nicht so einfach. Belinda et moi (2014)
Thankfully Penny and I have a relationship based on honesty.Glücklicherweise haben Penny und ich eine Beziehung, die auf Ehrlichkeit beruht. The Anything Can Happen Recurrence (2014)
She's gotten me to do a lot of things I wouldn't normally do.Sie hat ich zu einer Menge Dinge verleitet, die ich normalerweise nicht tun würde. The Anything Can Happen Recurrence (2014)
Preferably someone from a Third World country who's used to suffering and unpleasant smells.Vorzugsweise aus einem Dritte-Welt-Land die Leid und unangenehme Gerüche gewöhnt ist. The Gorilla Dissolution (2014)
Well, as you may know, when we first met Rosalee, we had some issues, and I'd like to take this opportunity to publicly apologize to Rosalee and my son, who, I must admit, made us see thingsWie ihr vielleicht wisst, hatten wir ein paar Probleme, als wir Rosalee zum ersten Mal trafen. Und ich würde diese Gelegenheit gerne nutzen, um mich öffentlich bei Rosalee und meinem Sohn zu entschuldigen, der uns, wie ich zugeben muss, Dinge auf eine Weise sehen ließ, die ich nie für möglich gehalten hätte. Blond Ambition (2014)
I would never have... it's just this whole life of ours, the way it's being infected by you being what you are, you know?Ich hätte niemals... Es ist einfach unser gesamtes Leben, die Art und Weise, wie es bestimmt wird, durch das, was du bist, weißt du? Ich weiß nicht, ob ich damit weitermachen kann. Blond Ambition (2014)
Next time, fight me off harder.Du musst mich stärker abweisen. Bottom of the World (2014)
Now, I can prove all these things.Ich kann's beweisen. Bottom of the World (2014)
She is coming back.- ...dass sie möglicherweise nicht ... - Sie wird zurückkommen. - ...zurückkommen wird. Painted from Memory (2014)
For once, I agree with you.Ich bin ausnahmsweise deiner Meinung. If You Could See Her Through My Eyes (2014)
Now if you'll kindly remove yourself from our path...Wenn ihr mir jetzt freundlicherweise aus dem Weg geht. Beasts of Burden (2014)
They do less damage that way.Auf diese Weise verursachen sie weniger Schaden. Beasts of Burden (2014)
Last time I checked, E-Rep wasn't handing out pardons too easily.Normalerweise gewährt die E-Republik nicht so schnell einen Straferlass. Beasts of Burden (2014)
They usually like to fill their victims full of lead.Normalerweise füllen sie ihre Opfer gern mit Blei. Beasts of Burden (2014)
What is a man to do when all of his men equally dishonor him?Was sollte ein Mann tun, dessen Männer ihm Unehre erweisen? Beasts of Burden (2014)
And they... They had a wise solution.Und sie hatten eine weise Lösung: Beasts of Burden (2014)
Last part's a lie. You want me to speak to him?- Das ist zumindest teilweise gelogen. Beasts of Burden (2014)
Raiga Suhon is a liar. Do you have proof of anything he said?Gibt es Beweise? All Things Must Pass (2014)
Classified files are kept in New York, which proves somewhat inconvenient.Die Geheimakten befinden sich in New York, passenderweise. I Almost Prayed (2014)
Watson, you didn't stab Aaron Colville on Rikers Island. Nor did you fail to administer the epinephrine shot in what you judged to be a timely fashion.Watson, weder hast du Aaron Colville auf Rikers Island erstochen, noch hast du es versäumt rechtzeitig auf das Adrenalin hinzuweisen und es zu verabreichen. The Many Mouths of Aaron Colville (2014)
Unfortunately, it's not a suitable alibi.Unglücklicherweise ist das kein Alibi. The Many Mouths of Aaron Colville (2014)
Unfortunately, it's not that kind of search.Unglücklicherweise ist es nicht diese Art Suche. The Many Mouths of Aaron Colville (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
weise
weisel
weisel
weisel
weiser
weiseman
budweiser
weisensel
weisensel
weisenbach
weisenbach
weisenberg
weisenberg
weisenborn
weisenborn
weisenthal
weisenthal
breitweiser
weisenberger
weisenberger
weisenburger
weisenburger

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百威[Bǎi wéi, ㄅㄞˇ ㄨㄟˊ,  ] Budweiser (beer) [Add to Longdo]
百威啤酒[Bǎi wéi pí jiǔ, ㄅㄞˇ ㄨㄟˊ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ,    ] Budweiser (beer) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
überweisen(vi) |überwies, hat überwiesen| โอน เช่น Geld überweisen โอนเงิน
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน
einen Dienst erweisenช่วยเหลือ, ให้บริการเป็นอย่างดี
hinweisen auf(vt) |wies hin, hat hingewiesen| บ่งถึง, ชี้ถึง, อ้างถึง เช่น auf einen Fehler hinweisen
möglicherweise(adv) ที่น่าเป็นไปได้
komischerweise(adv) เป็นที่น่าขัน, อย่างประหลาด
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung { f } | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Abweiser { m }keep-off rail [Add to Longdo]
Andeutung { f }; Anleitung { f }; Hinweis { m }; Tipp { m }; Tip { m } [ alt ] | Andeutungen { pl }; Hinweise { pl }hint | hints [Add to Longdo]
Anschauungsweise { f }; Sichtweise { f }point of view [Add to Longdo]
Anstalt { f }; Institution { f } | Anstalten { pl } | jdn. in eine Anstalt einweisenestablishment; institute | institutions | to institutionalize someone [Add to Longdo]
Arbeitsweise { f }functioning [Add to Longdo]
Arbeitsweise { f }; Funktionsweise { f }workings [Add to Longdo]
Arbeitsweise { f }; Verfahren { n }procedure [Add to Longdo]
Art und Weise { f }; Weg { m } | die Art und Weise, etw. zu tunway | the way of doing sth. [Add to Longdo]
Art und Weise { f }wise [Add to Longdo]
Art und Weise { f }; Methode { f }; Verhalten { n }manner [Add to Longdo]
Aufkippbauweise { f }tilt-up method [Add to Longdo]
Ausdrucksweise { f }idiom [Add to Longdo]
Ausdrucksweise { f }; Ausdruck { m }locution [Add to Longdo]
Ausdrucksweise { f } | Ausdrucksweisen { pl }parlance | parlances [Add to Longdo]
Ausdrucksweise { f }phraseology [Add to Longdo]
Ausdrucksweise { f } | Ausdrucksweisen { pl }style | styles [Add to Longdo]
Bauweise { f } | geschlossene Bauweise { f } | offene Bauweise { f }coverage type | closed coverage type | open coverage type [Add to Longdo]
Bauweise { f }type of building coverage [Add to Longdo]
Bauweise { f }architecture; structure; construction; construction method; construction style [Add to Longdo]
Benehmen { n }; Betragen { n }; Verhalten { n }; Handlungsweise { f } | gutes Benehmen an den Tag legenbehavior [ Am. ]; behaviour [ Br. ] | to be on one's good behavior [ Am. ]; to be on one's good behaviour [ Br. ] [Add to Longdo]
Benutzungshinweis { m }; Nutzungshinweis { m } | Benutzungshinweise { pl }; Nutzungshinweise { pl }usage hint | usage hints [Add to Longdo]
Betrachtungsweise { f }approach (to); view (of) [Add to Longdo]
Betriebsweise { f }operational mode [Add to Longdo]
Beurlaubung { f }; Suspendierung { f } | zeitweise Beurlaubung { f }suspension | administrative suspension [Add to Longdo]
unter Beweis stellen; beweisento prove { proved; proved, proven } [Add to Longdo]
Blackout { m }; zeitweises Aussetzen des Gedächtnisses; Erinnerungslücke { f }blackout [Add to Longdo]
Breitwandbauweise { f }wide wall design [Add to Longdo]
Denkweise { f }way of thinking [Add to Longdo]
Dienst { m }; Service { m } | Dienste { pl } | öffentlicher Dienst | gehobener Dienst | einen Dienst erweisen | Dienst nach Vorschriftservice | services | public service | higher service | to do a service; to render a service | work to rules [Add to Longdo]
Diktion { f }; Ausdrucksweise { f }; Stil { m }; Sprache { f } | Diktionen { pl }diction | dictions [Add to Longdo]
unter stillschweigender Duldung; nur geduldet; geduldeterweiseon sufferance [Add to Longdo]
jdm. die Ehre erweisen (zu)to do someone the compliment (of) [Add to Longdo]
jdm. die letzte Ehre erweisento pay one's last respects to someone [Add to Longdo]
Ermäßigung { f }; Verkleinerung { f }; Minderung { f }; Reduzierung { f }; Senkung { f }; Herabsetzung { f } | Ermäßigungen { pl }; Verkleinerungen { pl }; Minderungen { pl }; Reduzierungen { pl }; Senkungen { pl }; Herabsetzungen { pl } | schrittweise Reduzierungreduction | reductions | step-by-step reduction [Add to Longdo]
Ernährungsweise { f }; Ernährung { f }nutrition [Add to Longdo]
Erscheinungsweise { f } | Erscheinungsweise: monatlichpublication dates; publication frequency; frequency | appearing monthly [Add to Longdo]
Fachwerk { n }; Fachwerkbauweise { f }half-timbered construction [Add to Longdo]
Fahrweise { f }way of driving; quality of driving [Add to Longdo]
aggressive Fahrweise { f }road rage [Add to Longdo]
Fehler { m } | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [ math. ] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
Fremdenführer { m }; Wegweiser { m }guide [Add to Longdo]
Freundschaft erweisendbefriending [Add to Longdo]
Funktionsweise { f }functionality [Add to Longdo]
Gebaren { n }; Handlungsweise { f }behavior [ Am. ]; behaviour [ Br. ]; conduct [Add to Longdo]
Gedanke { m }; Denkweise { f } | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Gefahrenhinweise { pl }hazard warnings [Add to Longdo]
Geisteshaltung { f }; Mentalität { f }; Denkweise { f } | Geisteshaltungen { pl }; Mentalitäten { pl }mentality | mentalities [Add to Longdo]
Handlungsweise { f }; Vorgehensweise { f }policy [Add to Longdo]
Hinweis { m } | Hinweise { pl }clue | clues [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仕方[しかた, shikata] -Art, Weise, Methode, -Weg [Add to Longdo]
[かり, kari] vorlaeufig, provisorisch, probeweise [Add to Longdo]
[つたう, tsutau] entlang_gehen, Schreibweise = tsu(tau) [Add to Longdo]
使用方[しようほう, shiyouhou] Gebrauchsanweisung, Anwendungsweise [Add to Longdo]
充てる[あてる, ateru] zuweisen, verwenden [Add to Longdo]
兆す[きざす, kizasu] Anzeichen_aufweisen, Symtome_aufweisen, spriessen [Add to Longdo]
先哲[せんてつ, sentetsu] alter_Philosoph, alter_Weiser [Add to Longdo]
先賢[せんけん, senken] alte_Weise (aus frueherer Zeit) [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] zurueckweisen [Add to Longdo]
取り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
口癖[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]
哲人[てつじん, tetsujin] Weiser, Philosoph [Add to Longdo]
抄訳[しょうやく, shouyaku] auszugsweise_Uebersetzung [Add to Longdo]
拒む[こばむ, kobamu] ablehnen, abschlagen, zurueckweisen [Add to Longdo]
指摘[してき, shiteki] hinweisen [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Person, Art_und_Weise [Add to Longdo]
方法[ほうほう, houhou] Methode, Art_und_Weise [Add to Longdo]
[よう, you] Art_und_Weise, Aehnlichkeit, Zustand [Add to Longdo]
比較的[ひかくてき, hikakuteki] vergleichsweise [Add to Longdo]
生態[せいたい, seitai] Lebensweise [Add to Longdo]
知恵者[ちえしゃ, chiesha] weiser_Mensch, kluger_Kopf, kluger_Mensch [Add to Longdo]
累進[るいしん, ruishin] stufenweise_Befoerderung [Add to Longdo]
考え方[かんがえかた, kangaekata] Denkweise [Add to Longdo]
聖人[せいじん, seijin] Heiliger, Weiser [Add to Longdo]
言及[げんきゅう, genkyuu] hinweisen_auf, erwaehnen [Add to Longdo]
試作[しさく, shisaku] probeweise_Herstellung, probeweise_Zuechtung [Add to Longdo]
賢い[かしこい, kashikoi] -weise, -klug, bedachtsam [Add to Longdo]
賢人[けんじん, kenjin] Weiser [Add to Longdo]
賢哲[けんてつ, kentetsu] Weiser [Add to Longdo]
賢明[けんめい, kenmei] -weise, intelligent, bedachtsam [Add to Longdo]
賢母[けんぼ, kenbo] weise_Mutter [Add to Longdo]
逓減[ていげん, teigen] stufenweise_Reduzierung, Abnahme [Add to Longdo]
遠回し[とおまわし, toomawashi] indirekt, andeutungsweise [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top