ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interessanterweise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interessanterweise-, *interessanterweise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
interessanterweise { adv }interestingly enough [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's very interesting, this happens to be the gun that Earl Williams shot his way out with.Interessanterweise ist das die Pistole mit der sich Earl Williams seinen Weg freigeschossen hat. The Front Page (1974)
I interestingly had, um... dated a woman in the Eisenhower administration briefly.Interessanterweise war ich mal kurz mit einer Frau zusammen, die in der Eisenhower-Regierung arbeitete. Annie Hall (1977)
Interestingly, however, I did run into Annie again.Interessanterweise traf ich Annie jedoch zufällig wieder. Annie Hall (1977)
Interestingly, he's the one Marx brother that never made any movies.Interessanterweise ist er der einzige Marx Brother, der keine Filme machte. Stardust Memories (1980)
Interestingly, Humphrey, it seems to be your Minister who has the authority.Ja, interessanterweise, Humphrey, ist es offenbar Ihr Minister, der dafür zuständig ist. Doing the Honours (1981)
Interestingly enough, the exact mechanisms of action are unknown.Interessanterweise ist der genaue Wirkungsmechanismus unbekannt. Unfinished Business (1986)
More interestingly, Carpenter took part in the Grenada invasion.Und interessanterweise nahm Carpenter an der Grenada-Invasion teil. All That Glitters (1987)
But you are absolutely sure you are not wrong about a man you saw for one moment through the rain, across the street, in the poor light at the head of an alley?Aber interessanterweise sind sie sich absolut sicher, einen Mann wiederzuerkennen, den sie nur einen Augenblick gesehen haben. Der im Regen stand, fast im Dunkeln, weit entfernt auf der anderen Straßenseite. Criminal Law (1988)
No, I don't, interestingly enough.Nein. Nein, interessanterweise tu ich das nicht. Tempus, Anyone? (1996)
Interestingly though, legend has it that, uh, the opposing force if you will, is actually his own shadows.Interessanterweise war die gegenteilige Kraft, wenn Sie wollen, der Legende nach sein eigener Schatten. Wishmaster (1997)
Yes. Interestingly, I don't give a rat's arse about the Council's orders.Ja, aber interessanterweise ist mir das völlig egal. Helpless (1999)
- Oddly enough she suggest it.Interessanterweise schlägt sie es vor. Inferno (2000)
Interestingly, it isn't made with seawater.Interessanterweise nicht vorgenommen wird mit Meerwasser. The One with the Birthing Video (2002)
Interestingly, it isn't made with seawater..Interessanterweise nicht vorgenommen wird mit Meerwasser .. The One with the Birthing Video (2002)
Now, you may notice, interestingly, we're walking back toward the house... and it's getting a little rocky again.Ihnen fällt vielleicht auf, dass es interessanterweise, während wir wieder in Richtung Haus gehen, ein wenig wackeliger wird. Something's Gotta Give (2003)
There was an interesting connection between the rise of fascism in Europe and the consciousness of politically radical people about corporate power.Interessanterweise setzte sich mit dem Fussfassen des Faschismus in Europa in der politisch Linken die Erkenntnis durch, Wie mächtig die Konzerne waren. The Corporation (2003)
Curiously, the man famous for his obsessive retakes did the entire piece in a single day.Interessanterweise filmte der für sein Nachdrehen bekannte Regisseur diese ganze Stelle an einem Tag. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
And they conveniently manage to leave Lewis, Jr. out of the loop.Und interessanterweise wird Lewis Junior nicht eingeladen. Kam Li (2003)
But the interesting thing is Apollonia shows up... wearing just the baggiest sweats.Aber interessanterweise kam Apollonia einfach in einem schlabbrigen Pullover. Purple Rain: Backstage Pass (2004)
Incredibly, she remembered almost everything then.Interessanterweise erinnerte sie sich an fast alles in dem moment. A Moment to Remember (2004)
Interestingly, that percentage has remained the same since prehistoric times.Interessanterweise ist dieser Prozentsatz seit der Urzeit der gleiche geblieben. Eye Spy (2004)
It's interesting. For all this talk of money, the company was almost broke.Interessanterweise war die Firma fast pleite. Life Rules (2004)
Well, it was interesting at the time, because no one took any heed to the cover at our company, Damals hatte interessanterweise niemand von der Plattenfirma auch nur das geringste Problem Nirvana: Nevermind (2005)
Well, it was interesting at the time, because no one took any heed to the cover at our company, Damals hatte interessanterweise niemand von der Plattenfirma auch nur das geringste Problem Nirvana: Nevermind (2005)
And in those records are a call that were made from a hotel by Dina to this office.Interessanterweise hat Dina Sie von einem Hotelzimmer aus in Ihrem Büro angerufen. From the Ashes (2005)
Well, the interesting thing, Prince Habeeboo is that the building codes in Manhattan will allow us-Tja, interessanterweise, Prinz Habeeboo... erlauben es uns die Bauvorschriften in Manhattan, dass ... Click (2006)
Which means the kid was using a pseudonym.Interessanterweise den Namen... eines toten Rennpferdes. Lucky Number Slevin (2006)
I'm gonna act as if it's true and release it". And so I did that.Interessanterweise passierte in den folgenden dreißig Tagen nichts Besonderes. The Secret (2006)
They don't put the fork in their mouth, they use it to put the food on a spoon which then goes into their mouth.Interessanterweise haben sie die Gabel nicht in den Mund gesteckt. Sie benutzten sie, um das Essen auf einen Löffel zu tun, den sie dann in den Mund gesteckt haben. The Big Bran Hypothesis (2007)
But, interestingly, he's never used one himself rejuvenated or otherwise.aber interessanterweise, hat er niemals selbst eine gemacht, Verjüngung oder sonst etwas. Media Room Slash Dungeon (2007)
Interestingly, the rain in Spain doesn't actually fall in the plain all that much.Interessanterweise... fällt in Spanien im Flachland gar nicht so viel Regen. 97 Seconds (2007)
But interestingly enough, Excellency, even though they were deceitful to us all, I actually believe they ended up doing some good.Aber interessanterweise, Euer Exzellenz, auch wenn sie uns alle hintergangen haben, letzten Endes haben die beiden doch etwas Gutes getan. I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
Interestingly, they did make a porn version of the film - it was called Fisting Miss Daisy.Interessanterweise haben die eine Porno-Version des Films gemacht, ... der "Fisting Miss Daisy" genannt wurde. Sketch (2008)
Judith mentioned that... using a lot of the same words, interestingly enough.Judith erwähnte das... interessanterweise mit fast den gleichen Worten. Pie Hole, Herb (2008)
You could have gone into the room and injected that substance which, curiously, only you and the forensic pathologists know about.Du hättest problemlos das Mittel spritzen können, von dem, interessanterweise nur du und die Gerichtsmediziner etwas wissen. The Oxford Murders (2008)
Interestingly, the fisheries complexes built by JapanInteressanterweise werden die Anlagen schon nicht mehr benutzt, weil es mit Fischfang nichts zu tun hat. The Cove (2009)
Interestingly enough debunkers will say:Interessanterweise, würden genug Bescheuerte sagen: Chariots, Gods and Beyond (2009)
It is interesting that the person applying such standards of censorship rarely feels as if their own physical or moral health is in jeopardy.Interessanterweise sieht die Person, die nach Zensur verlangt, selten ihre eigene physische oder moralische Gesundheit bedroht. Howl (2010)
Interestingly, I was wrong. - I got an "A".Interessanterweise lag ich falsch, ich bekam eine eins. Remorse (2010)
That's what they call themselves, although interestingly, not all Guidos are of Italian descent.Doch. So nennen sie sich selbst, obwohl interessanterweise nicht alle Guidos italienischer Herkunft sind. The Maggots in the Meathead (2010)
Interestingly, the cacao tree is a species of the genus theobroma, which translates from the latin as the "food of the gods. "Interessanterweise ist der Kakaobaum eine Gattung des Genus Theobroma, was aus dem Lateinischen übersetzt das "Essen der Götter" bedeutet. The Babe in the Bar (2010)
Interestingly, english quakers believed that violence among the poor would be ameliorated if they could be persuaded to give up alcohol in favor of chocolate.Interessanterweise glaubten englische Quäker, dass man Gewalt unter den Armen verringern könnte, wenn man sie überreden könnte, Alkohol für Schokolade aufzugeben. The Babe in the Bar (2010)
Well, interestingly enough, if you're wearing one of these outfits, nobody bothers to look at your face.Wenn man dieses Outfit trägt, schaut einem interessanterweise niemand ins Gesicht. Where and When (2010)
You know, interestingly, all 3 victims had downers and uppers in their system.Wisst ihr, interessanterweise hatten alle 3 Opfer Beruhigungsmittel und Aufputschmittel in ihrem Kreislauf. Middle Man (2010)
in "the gamesters of Triskelion" and "the savage curtain" episode, but interestingly enough... reid, reid, come on.in den Episoden "Meister der Sklaven" und "Seit es Menschen gibt," - aber interessanterweise... What Happens at Home... (2010)
Well, interestingly, recent oil explorations have uncovered a number of very large freshwater aquifers, which could sort of recharge the wadi in the dry season using a dam.- Interessanterweise... Vor Kurzem wurden bei der Suche nach Öl große Süßwasser-Aquifere entdeckt. Mit einem Damm könnte man so Wasser ins Wadi bringen. Salmon Fishing in the Yemen (2011)
Uh, which, interestingly enough, kind of brings me to something I wanted to talk to you about.Äh, dies bringt mich interessanterweise auf etwas, worüber ich mit dir reden wollte. Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Interestingly, I've heard this story before.Interessanterweise habe ich die Geschichte schon mal gehört. Guns, Girls and Gambling (2012)
They made several drawings, but it's interesting that they both drew very similar things.Sie zeichneten einige. Interessanterweise haben sie ähnliche Dinge gemalt. Here Comes the Devil (2012)
And, interestingly, it's the transplanted eye he chose to cut out.Und interessanterweise wählte er das transplantierte Auge zum Herausschneiden aus. Heartache (2012)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top