Search result for

seltsamerweise

(54 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seltsamerweise-, *seltsamerweise*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seltsamerweise มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seltsamerweise*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's strange, he didn't call.Seltsamerweise hat er nicht angerufen. Confidentially Yours (1983)
One day, it started working on its own.Seltsamerweise entwickelte er ungewöhnliche Funktionen, die noch nicht geklärt sind. The Lift (1983)
The problem is, you were found with no identification, and oddly enough wearing no clothing.Das Problem ist, Sie wurden ohne Ausweis und seltsamerweise... ohne Kleidung gefunden. The Muppets Take Manhattan (1984)
It happelns at certailn times of the molnth, stralngely elnoulgh.Es passiert seltsamerweise zu bestimmten Zeiten im Monat. Gothic (1986)
The most consistent aspect will be ... The total lack of ratings consistency.Das ist seltsamerweise konsistent mit der vorhandenen allgemeinen Inkonsistenz. Prime Time (1987)
Remember about a month ago, one night you came back from swapping recipes... strangely, how could I say, horny as a toad.Weißt du noch, vor einem Monat... da kamst du eines Abends heim... vom Rezepte-Tausch. Du warst seltsamerweise, wie soll ich sagen... scharf wie ein Karnickel. For Whom the Bell Tolls (1987)
"But there was no one there, "no one to see the slight, small girl just turned 19, "whose hair was blacker than the wing feathers of a rain crow,"Aber es war niemand da, der sah, wie das zierliche kleine Mädchen 19 wurde, dessen Haare schwärzer als die Federn einer Regenkrähe waren, und dessen Augen seltsamerweise die Farbe des Abendhimmels zur Erntezeit hatten." The House on Carroll Street (1988)
It is an irony that the therapist sometimes becomes the focus for hostilities and transference.Seltsamerweise wird oft der Therapeut zur Zielscheibe für Angriffe und Projektionen. The Dream Team (1989)
Virtually no social problems to be found on this planet...Seltsamerweise gibt es keine sozialen Probleme auf dem Planeten. Devil's Due (1991)
But there are only 15 here 2 up there, that's only 17! One is missing.Seltsamerweise sind hier nur 15 Soldaten und oben liegen noch 2. Das macht 17. Armour of God 2: Operation Condor (1991)
You know, curiously enough, that happens every day.Weißt du, seltsamerweise geschieht das jeden Tag. Every Bundy Has a Birthday (1992)
But, you know, it's funny, my key doesn't seem to work in the door.Aber seltsamerweise scheint mein Schlüssel nicht zu passen. The Egg and I (1992)
When I found out that Matsuno was attracted to herDass Matsuno Rikako mochte, machte mich seltsamerweise wütend. Ocean Waves (1993)
Besides, I am strangely attracted to this.Außerdem fühle ich mich seltsamerweise von dem da angezogen. Peggy and the Pirates (1993)
It's strange. I'd think my instinct would be to run, but I became angry.Seltsamerweise, statt zu fliehen wurde ich wütend. Disclosure (1994)
It was conducted, oddly enough, in Plymouth.- Ja. Ich erhielt sie seltsamerweise in Plymouth. Sense and Sensibility (1995)
But now, the strange thing is the whole gang itself has perished.Seltsamerweise ist nun die ganze Bande verschwunden. Swallowtail Butterfly (1996)
Surprisingly, no.Seltsamerweise nein. The Vasectomy One (1996)
- Strangely enough. JOHN:- Ja, seltsamerweiseSilver Bells (1997)
The weird thing is, so do you.Aber seltsamerweise tue ich das auch bei dir. Silver Bells (1997)
Amazing.SeltsamerweiseMaranatha (1997)
- Strangely enough, it all turns out well.- Seltsamerweise geht es immer gut aus. - Wie das? Shakespeare in Love (1998)
Surprisingly enough, I thought you might be able to give me some advice.Seltsamerweise dachte ich, du könntest mir da einen Rat geben. Following (1998)
Funny thing is, she paid me in cash.Seltsamerweise bezahlte sie in bar. Psycho (1998)
And yet it was weird, because at the same time... you were dearer to me than ever.Und im gleichen Augenblick, seltsamerweise... warst du mir so nahe wie nie. Eyes Wide Shut (1999)
Strangely, two mulattos can never have children.Seltsamerweise können zwei Mulatten nie Kinder haben. Mansfield Park (1999)
You see, Betty never called, and I couldn't contact her, because her address mysteriously fell out of my pocket somehow.Betty hat nicht zurückgerufen, und ich kann keinen Kontakt aufnehmen, weil mir ihre Adresse seltsamerweise aus der Tasche gefallen sein muss. That Old Black Magic (1999)
Curiously, the only item found by the slain body of Helena Statler was a blue sweater.Seltsamerweise war das Einzige, was sie bei Helena Statler fanden, ein blauer Pulli. Which Prue Is It, Anyway? (1999)
Pretty much feeling oddly motivated.Ich fühle mich seltsamerweise ziemlich motiviert. New Moon Rising (2000)
Strangely enough, Sohn started living with Yang Dal-Soo, who had arrested her.Seltsamerweise lebte Son Ji-hye danach mit Yang Dal-soo zusammen, der Sie damals verhaftet hatte. The Last Witness (2001)
In a really weird way, you know who I miss?Wisst ihr, wen ich seltsamerweise echt vermisse? Fredless (2001)
But what's strange is, once in a while we'd see them walking through town, going to movies, eating in diners.Aber seltsamerweise sah man sie manchmal auch in der Stadt. Sie gingen ins Kino oder ins Restaurant. Hart's War (2002)
Those two guys are lawyers, weird as that may seem from Wolfram and Hart.Diese Herren sind Anwälte, seltsamerweise... von Wolfram und Hart. Slouching Toward Bethlehem (2002)
And in a weird way, ours too.Und seltsamerweise auch über unseres. My Last Day (2002)
But the next day his body was found to be missing.Am nächsten Tag war sein Körper seltsamerweise verschwunden. House of 1000 Corpses (2003)
And for some strange reason i became to be afraid... That i may hurt her.Und seltsamerweise... hatte ich Angst, ihr wehzutun. Reconstruction (2003)
Mysteriously that conclusion was deleted from the final published version of their report.Seltsamerweise war dieses Ergebnis aus dem Abschlussbericht entfernt worden. The Corporation (2003)
And funny thing, she never once mentioned marrying her husband's shipmate.Seltsamerweise erwähnte sie nie die Heirat mit dem Kameraden ihres Mannes. The Curse (2003)
You know what's weird? I really like this girl, but I'm not sure I carry it on without all the drama.Seltsamerweise mag ich dieses Mädchen sehr, aber ich weiß nicht, ob es ohne Dramatik geht. My Drama Queen (2003)
Curiously, it seems that a member of the Supreme Court, a cousin by marriage of Monetta's lawyer, received $800 000 dollars sent to the Citibank of New York.Es stellte sich heraus, daß seltsamerweise... einem Richter des Obersten Gerichts, einem Cousin von Monettas Anwalt, 800'000 Dollar auf ein Konto der Citibank... in New York überwiesen wurden. Social Genocide (2004)
All right. You need to slow down and relax. Okay.Seltsamerweise steht hier nichts über Piraten drin. Charrrmed! (2004)
- No, it's not.Denn seltsamerweise Weise ist mir ein Licht aufgegangen. Ate the Hamburgers, Wearing the Hats (2004)
Oddly enough, I was one of the geeks, not that that stopped me... from picking on kids that were geekier than me.Seltsamerweise war ich eine Streberin. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, andere zu piesacken. Wannabe (2004)
Curiously, the death certificate says he died of heart failure.Seltsamerweise steht im Totenschein, er starb an Herzversagen. Lord of War (2005)
Strangely enough, none of their neighbours seemed to notice they were moving out.Seltsamerweise schien keiner der Nachbarn ihren Umzug zu bemerken. Goodbye for Now (2005)
Yes, it's weirdly hot.Ja, es ist seltsamerweise heiß. The Slutty Pumpkin (2005)
Oddly, my character's feelings mirror my own.Seltsamerweise entspricht das meinen wahren Gefühlen. Casino Royale (2006)
OK, for some reason, Mr. Kellerman's fluid situation isn't getting any better.ZU ERLEDIGEN MUT ZUM REDEN FINDEN Seltsamerweise hat Mr Kellerman noch immer viel Flüssigkeit in der Lunge. My Intern's Eyes (2006)
Now we face a much more dangerous enemy, and every day, while we lose ground to the Ori, the Tau'ri homeworld remains curiously untouched.Jetzt müssen wir... mit einem viel gefährlicheren Feind rechnen. Und obwohl wir jeden Tag gegenüber den Ori an Boden verlieren... bleibt die Tauri-Heimatwelt seltsamerweise unversehrt. Counterstrike (2006)
Well, your dad's been doing that to me since we were kids, and strangely enough, I enjoy it.Tja, das macht dein Dad, seit wir Kinder waren, und seltsamerweise finde ich es witzig. American Pie Presents: The Naked Mile (2006)

German-Thai: Longdo Dictionary
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
paradoxerweise; seltsamerweise {adv}paradoxically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  seltsamerweise [zɛltzaːmrvaizə]
     paradoxically
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top