ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哲人

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哲人-, *哲人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哲人[zhé rén shí, ㄓㄜˊ ㄖㄣˊ ㄕˊ, ] philosopher's stone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哲人[てつじん, tetsujin] (n) wise man; philosopher; sage; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell the truth. You possess the secret of the philosopher's stone, right?[CN] 告诉我 你知道哲人石的秘密 对吗? Fellini's Casanova (1976)
Ramon Llull, XIIIth century.[CN] 关于8世纪的Ramon Llull (现西班牙,旧罗马地区的作家、神秘主义哲人、传教士 最早用西班牙地方方言写作的作家之一 在作品中强调"发现真理的艺术"等等, 其思想对中世纪的欧洲有广泛影响。 Beloved/Friend (1999)
Horses make us philosophers.[CN] 馬讓我們都變成了哲人 Passions (1994)
For ages, men looked for the philosophers' stone, capable of transmuting base metal into gold.[CN] 多年来 人们寻找哲人石 能够点铁成金 They Have Changed Their Face (1971)
"And with the philosophers of old...[CN] "和古代哲人一样" The Trouble with Angels (1966)
More than 25 centuries ago, among the Greek Islands here at the vibrant crossroads of Africa, Asia and Europe philosophers devised rational theories about the world around them.[CN] 早在25个世纪多以前 在希腊岛―― 非洲、亚洲和欧洲的地壳运动交叉处 哲人们就已经对他们周围的世界产生了理性的认识 Cosmic Voyage (1996)
Is it beyond research, I wonder, to analyze her nature, and from it's make and mold, give a shrewd guess as to the father?[CN] 不知道是不是超越了哲人的研究 从这孩子的性格和外貌来看 大概猜得出她的父亲是谁 The Scarlet Letter (1995)
Sweet swimming swami.[CN] 甜蜜的游泳哲人 My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
Brown, you're not being paid to be a philosopher.[CN] 布朗 你不会成为什么哲人 The Man with One Red Shoe (1985)
For that, our philosophers' stone is technology.[CN] 做到这个 我们的哲人石就是 技术 They Have Changed Their Face (1971)
Delicacy, as the philosophers point out... is the, uh, banana peel under the feet of truth.[CN] 哲人们说所谓敏感 不过是对真相闪烁其词 Design for Living (1933)
A great philosopher once wrote something I'd like you all to hear.[CN] 我想把一个伟大的哲人曾经写过的 一些东西念给在场所有人听 O Lucky Man! (1973)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
哲人[てつじん, tetsujin] Weiser, Philosoph [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top