ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*recalcitrant*

R IH0 K AE1 L S IH0 T R AH0 N T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recalcitrant, -recalcitrant-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recalcitrant[ADJ] หัวดื้อ, See also: หัวแข็ง, ซึ่งไม่ยอมเชื่อฟัง, Syn. resistant, stubborn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be recalcitrant, Kevin.อย่าดื้อเลยเควิน A Little Slice of Kevin (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันธพาล[ADJ] delinquent, See also: rascally, wayward, rough, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. พาล, Example: ลูกชายของเขามีนิสัยอันธพาลเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาญาติๆ, Thai definition: ที่มีนิสัยเกะกะระราน
รั้น[ADJ] stubborn, See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดื้อ, ดื้อด้าน, Ant. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย
นอกครู[ADJ] recalcitrant, See also: willful, refractory, unconventional, resistant, stubborn, unmanageable, refractory, Syn. ผิดครู, Example: เขาเป็นศิษย์นอกครู, Thai definition: ที่ปฏิบัติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือไม่ตรงตามธรรมเนียมนิยม
เหลือขอ[ADJ] incorrigible, See also: intractable, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. เกเร, ดื้อ, ดื้อด้าน, Example: โรงเรียนเอกชนในบางแก้วขึ้นชื่อลือชาในแง่เป็นแหล่งรวมพวกเด็กเหลือขอ, Thai definition: ที่เอาไว้ไม่อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing   FR: coquin ; espiègle ; fripon
เหลือขอ[adj.] (leūakhø) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant   FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
ผิดครู[v. exp.] (phit khrū) EN: recalcitrant   

CMU English Pronouncing Dictionary
RECALCITRANT R IH0 K AE1 L S IH0 T R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recalcitrant (j) rˈɪkˈælsɪtrənt (r i1 k a1 l s i t r @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] recalcitrant, #213,510 [Add to Longdo]
[, ㄨˋ, ] recalcitrant; to encounter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufsässig; widerspenstig {adj}recalcitrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不逞の輩[ふていのやから, futeinoyakara] (n) lawless people; gang; malcontents; recalcitrants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recalcitrant \Re*cal"ci*trant\ (r[-e]*k[a^]l"s[i^]*trant), a.
   [L. recalcitrans, p. pr. of recalcitrare to kick back; pref.
   re- re- + calcitrare to kick, fr. calx heel. Cf.
   {Inculcate}.]
   Kicking back; recalcitrating; hence, showing repugnance or
   opposition; refractory.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top